Rus

Russtrategi: Går omstruktureringen for raskt?

Russtrategi: Går omstruktureringen for raskt?

Et enstemmig bystyre har ved behandlingen av russtrategien vedtatt at kommunen skal vri innsatsen fra midlertidige botilbud i Velferdsetaten over til trygge, permanente boliger – med oppfølging i bydelene. De ansatte i Oslos rusomsorg er enig i denne strategien.

Jeg er enig med direktør Guro Berge i Velferdsetaten når hun sier at brukerne kan tas godt vare på i egen bolig, av bydelene. – Når du er på institusjon har det et midlertidig preg. Det er en kortvarig og litt kunstig tilværelse, sier hun. Men, vil jeg selv legge til: Mange har redusert boevne og krever betydelig støtteapparat omkring seg. Det er fort gjort å undervurdere dette, og sette på for lite ressurser. Arveset gård i Alna bydel ga oss god erfaring på det.

Bystyrets helse- og sosialutvalg får regelmessig en detaljert oversikt over belegg på bo- og omsorgstilbudene, og den viser at summa summarum er plassene belagt, og legger man til ventelistene så er det proppfullt.

Jeg vil anta at relativt få av de 660 som i dag bor på de bo- og omsorgstilbud Velferdsetaten disponerer har boevne til at de kan bo i en ordinær kommunal utleiebolig. De trenger støtteapparat omkring seg. Det er under etablering spennende prosjekter med vernet botilbud til folk med trøbbel på rus og psykisk helse. Men nedbygging/utflytting fra institusjon til egen bolig må ikke gå raskere enn at en har rukket å få på plass et faglig godt alternativt botilbud.

Ila hybelhus ble nedlagt. Østråt. Sjøstrand. Og flere. Ingen ble nok satt på gata, men kapasiteten ble redusert, og dermed ble trolig også terskelen for å få plass hevet.

Jeg merker meg at fagfolkene, de ansattes tillitsvalgte i Velferdsetaten, advarer mot – på nåværende tidspunkt – å nedlegge Syningom. Det kan være klokt å lytte til dem.

Kommentarer   

#1 Kenneth Arctander Johansen 14-11-2019 08:26
Brukerorganisas jonene er også kritiske.
#2 Christoffer 14-11-2019 20:52
Boevne er et forferdelig ord, alle kan bo. Noen trenger mere hjelp for p mestre det.
#3 Lasse Johannessen 15-11-2019 07:27
Som vanlig kloke ord fra Ivar Johansen.
#4 Jan-Erik Tørres 16-11-2019 11:12
Det går riktignok an å svare med et kort JA på spørsmålet om omstrukturering en går for raskt, men det er likevel for enkelt. Kommunen har siden 2016 lagt ned døgnplasser. Plasser som faktisk var nødvendige da de ble lagt ned. Plasser som dekket et behov ingen andre døgnplasser gjorde. Kommunen så for ensidig på antall plasser, og for lite på hvilket behov de dekket. Som svar på kritikk og bekymringer rundt det store antall nedleggelser, ble det svart med at man nå skulle følges opp i egen bolig og at bydelene var tilført midler til adekvat oppfølging. Det har ikke vært tilstrekkelig og det sitter mennesker i egne boliger i mange bydeler som ikke får nødvendig oppfølging. Nå skal det overføres 105 millioner til bydelene for å bygge opp kompetanse, men kommer for sent. Mange har vært uten adekvat oppfølging i flere år. Begrepet "boevne" er dårlig. For hva er egentlig boevne? Må man gjøre seg fortjent til å bo i egen bolig? Hvilke andre "pasientgrupper " må det ? Har man ikke et krav om et sted å bo uten at man tilfredsstiller andres krav til "boevne"? På den annen side er det veldig mange som ikke føler at de klarer å bo for seg selv, selv om de kommer sporadisk oppfølging. Som blir kastet ut på leiligheter gang på gang. Det er mange som trenger døgnplass. Til og med døgnplass over lengre tid. Dette bystyret fratar nå veldig mange av disse den muligheten de har til å bo trygt. Det kan vel ikke være tvil om at denne omstrukturering en går altfor fort. Jeg vil også sette et spørsmålstegn ved påstanden om at "ingen ble nok satt på gata". Jeg er ganske sikker på at de ansatte på akuttovernattin gen vil være enig i at presset på plasser er større nå enn tidligere. Det er jo forøvrig kuttet i antall plasser der også under dette byrådet. Det har også noe å gjøre med de nye samtykkebestemm elsene å gjøre, men også med redusert antall døgnplasser. Å redusere antall døgnplasser før bydelene har ressurser til å følge opp folk i egen bolig, vil nødvendigvis føre til at flere ender opp tilbake i køen for å få døgnplass, og at ventetiden nå er blitt lengre fordi det er færre plasser å fordele. Dette påpekte vi allerede i 2016. Jeg syns også at det er direkte utidig å avfeie kritikk fra ansatte I velferdsetaten med at det naturligvis er leit at arbeidsplassen blir lagt ned. Men han blir jo lett kvitt faglig kritikk på den måten. Ja ! Omstrukturering en går altfor fort.
#5 Lise Christoffersen 16-11-2019 18:48
Her bør bystyret revurdere, og det raskt! Dette fungerer ikke. Dette er mennesker som trenger det avbrekket fra rushverdagen som det å bo i egen bolig ikke kan ivareta. De trenger tett oppfølging 24 timer i døgnet. Kommunal bolig med noen som kommer innom et par ganger i døgnet, fungerer ikke. Resultatene ser vi allerede. Det gjelder særlig dem som ikke har rettigheter i helsevesenet. Mange ideelle gir tilbud til denne gruppa, men de blir nå nedlagt i tur og orden. Resultatet er rusavhengige som ikke får den hjelpen de trenger. En periode med rehabilitering betyr mye for disse. Nå ser vi at de går vedvarende på rus. Mange blir psykotiske og representerer en trussel både for seg selv og samfunnet. Det har dessverre vært mange saker med fatalt utfall i det siste. Folk som jobber på matutdeling beretter et tydelig skifte. Kommer mange rusavhengige i grupper, og som er ruset når de kommer, i større grad enn før.
#6 Liv Langberg 17-11-2019 20:00
Takk for fint innlegg, Ivar!

Det påstås at disse grepene ikke tas for å spare penger. Jeg tror ikke noen lar seg lure.

Logikken som legges til grunn virker i hvert fall ikke faglig begrunnet. Man bor jo for eksempel ikke nødvendigvis på Syningom _i stedet for_ egen bolig, men gjerne som ettervern (i etterkant av behandling for fysiske eller psykiske plager), eller for å få "spist seg opp" etter en dårlig periode der rus og/eller annen problematikk har vokst en over hodet.

Det å gå over til bare ha bemanning på dagtid et sted der det bor mange rusavhengige (Vestli) er jo som å sitte å legge til rette for det totale sammenbrudd. Muligheten for at dette skal fungere bra er mikroskopisk - Vi har observert om og om igjen hvordan lav bemanning og dårlig oversikt gir kriminelle individer og grupper muligheten til å utnytte svakere kamerater økonomisk, seksuelt og kriminelt, og hvordan kjøp og salg av narkotika med tilhørende konflikter og vold bidrar til å ødelegge livene til dem det gjelder, og etter hvert også gjør livet så surt også for omgivelsene at slike steder legges ned.

Hvis man mener alvor med at det ikke skal være dårlige hospitser i Oslo, må det lille som er igjen av institusjonstil bud i byen tilføres bedre kompentanse og bemanning, og muligheten for "pause" ute av byen opprettholdes.

You have no rights to post comments