Rus

Utrygg markedsplass

Utrygg  markedsplass

Velferdsetaten har lagt fram en kartlegging  av det  åpne rusmiljøet i Brugata/Storgata  i Oslo sentrum.

I forordet til rapporten heter det:

"Siden 2011 har Oslo kommune vektlagt en kunnskapsbasert tilnærming som også Oslo politi og andre aktører har sluttet seg til. Gjennom sentrumsarbeidet har strategien vært å både gi god hjelp og å ha kontrolltiltak. En økende erkjennelse av sammenhengene mellom åpne rusmiljø og tilbudene som gis, har medført et ønske om å desentralisere og gi god hjelp nær der brukerne bor.

Siden 2011 har det skjedd mye positivt, men vi ser også at vi har mye igjen. Samtidig har de åpne rusmiljøene flyttet seg østover i sentrum og et av områdene som de siste årene har blitt er preget av åpne rusmiljø er områdene i og rundt Brugata og Storgata. I tillegg til at Uteseksjonens sommer-tellinger viser at miljøet har vokst i omfang, får vi tilbakemeldinger på at forholdene innad i rusmiljøet er preget av vold, trusler og utrygghet. Næringslivet og andre aktører i området melder om både sjenanse og andre utfordringer knyttet til det åpne rusmiljøet.

Denne rapporten blir nå en del av kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet overfor det åpne rusmiljøet i Brugata og Storgata. For noen av funnene kan vi raskt komme i gang med foreslåtte tiltak. Andre funn må vi jobbe videre med sammen med andre aktører. Arbeidet bygger på en helhetlig tilnærming der vi skal ta mange hensyn samtidig for å gjøre byen vår bedre for alle som bor her," heter det blant annet.

Les rapporten på linken.

 

Merete Hanch-Hansen, avdelingsdirektør i Velferdsetaten, har dette forordet til rapporten:

Åpne rusmiljø med kjøp, salg og bruk av illegale rusmidler har vært en del av bylivet i Oslo sentrum siden slutten av 1960-tallet. Miljøene har beveget seg geografisk gjennom alle disse årene. Omfang og uttrykk har til dels endret seg. Når omfanget blir stort og sjenansen for innbyggere og næringsliv tiltar, øker behovet for handling. Årelang erfaring og en lang rekke ulike tilbud og tiltak har gitt oss mye kunnskap om åpne rusmiljø.

Siden 2011 har Oslo kommune vektlagt en kunnskapsbasert tilnærming som også Oslo politi og andre aktører har sluttet seg til. Gjennom sentrumsarbeidet har strategien vært å både gi god hjelp og å ha kontrolltiltak. En økende erkjennelse av sammenhengene mellom åpne rusmiljø og tilbudene som gis, har medført et ønske om å desentralisere og gi god hjelp nær der brukerne bor.

En viktig erkjennelse er at slike strategier må ha et langsiktig perspektiv. Det tar tid å få til større og strukturelle endringer. Siden 2011 har det skjedd mye positivt, men vi ser også at vi har mye igjen. Samtidig har de åpne rusmiljøene flyttet seg østover i sentrum og et av områdene som de siste årene har blitt er preget av åpne rusmiljø er områdene i og rundt Brugata og Storgata. I tillegg til at Uteseksjonens sommer-tellinger viser at miljøet har vokst i omfang, får vi tilbakemeldinger på at forholdene innad i rusmiljøet er preget av vold, trusler og utrygghet. Næringslivet og andre aktører i området melder om både sjenanse og andre utfordringer knyttet til det åpne rusmiljøet.

Med ekstra midler fra byrådet satte Velferdsetaten fra 2019 inn ekstra tiltak i området gjennom økt tilstedeværelse fra Uteseksjonen og trivsels-vektere. På oppdrag fra by-rådet utarbeider Velferdsetaten nå et kunnskapsgrunnlag for et utendørs værested. Selv om vi vet mye gjennom innsatsen som gjøres hver dag, ønsker vi å hente inn mer kunnskap om miljøet og ikke minst høre hva de som er en del av miljøet selv mener om situasjonen. Derfor har jeg bedt Uteseksjonen om å gjøre en kartlegging av det åpne rusmiljøet i Brugata og Storgata. Resultatet av kartleggingen finner vi i denne rapporten, der vi også analyserer funnene og kommer med forslag til tiltak. Så vel funn som tiltak gjenspeiler de til dels store utfordringene vi møter i åpne rusmiljø hver dag.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle respondentene fra det åpne rusmiljøet som har delt sin kunnskap om seg selv, sine venner og miljøet forøvrig med oss. Prosjektgruppen i Uteseksjonen fortjener en stor takk for sin innsats med kartlegging i en periode hvor vi også har måttet håndtere en pandemi. Jeg vil rette en spesiell takk til Martin Steenland Gulbrandsen som har skrevet rapporten og Pål Grav som har vært prosjektleder. Som vanlig har vi fått god veiledning gjennom kartleggingsprosessen av Yvonne larsen og Skule Wigenstad fra KoRus Oslo.

Denne rapporten blir nå en del av kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet overfor det åpne rusmiljøet i Brugata og Storgata. For noen av funnene kan vi raskt komme i gang med foreslåtte tiltak. Andre funn må vi jobbe videre med sammen med andre aktører. Arbeidet bygger på en helhetlig tilnærming der vi skal ta mange hensyn samtidig for å gjøre byen vår bedre for alle som bor her.

Kommentarer   

#1 Line Eldor 06-02-2021 16:50
Da jeg leste begrunnelsen for ønsket om denne rapporten, må jeg innrømme at jeg ble helt satt ut. Da jeg selv holdt til i rusmiljøet på 70,80 90 tallet var stort sett forholdene like. Sosialkontor, ute seksjonen osv var ute for å kartlegge akkurat de samme spørsmålene og ønsket å forstå dynamikken i miljøet og hvorfor vi samlet oss i bykjernen. Denne rapporten bringer ingenting nytt og viser bare at store resurser blir brukt på ord, såkalt informere de viktig tekst, omigjen og omi Medenne kunnskapen om miljøet på gata er er gammelt nytt. For meg virker det som om hver gang alle disse rapportene skal utarbeides for å gi inntrykk av av at viktig arbeide på den fronten gjøres. Jeg vet også at det er utrolig vanskelig å forandre på mye av det som foregår på gata. Avhengigheten, abstinensene, uro, kriminaliteten i forhold til behovet for rusmidler har ikke forandret asfaltfolkets atferd og kommer trolig aldri til å gjøre det.

You have no rights to post comments