Rus

Velferdsetaten har konkludert: Netto 76 færre rus-plasser med Ila-nedleggelsen

Velferdsetaten har konkludert: Netto 76 færre rus-plasser med Ila-nedleggelsen

Gradvis bygges hjelpetilbudet til Oslos rusavhengige ned.

I byrådets tildelingsbrev 2015 til Velferdsetaten (datert 15. jan. 2015) heter det: "Etaten skal foreta en styrt avvikling av Ila hybelhus på en slik måte at tilbudet til brukerne om et sentrumsnært akuttilbud blir opprettholdt, og slik at Oslo kommune fortsatt tilbyr et tilstrekkelig antall korttidsplasser til denne brukergruppen."

Velferdsetaten svarer på dette med følgende løsning:

- Fredensborgveien 7:  etableres 3 akuttplasser

- Dalsbergstien hus: etableres 4 akuttplasser

- Markus Thranes hus: etableres 4 akuttplasser

"Akuttilbudet blir opprettholdt" ved at kun 11 av Ila hybelhus sine nåværende 20 akuttplasser blir opprettholdt. Altså en netto reduksjon på 9 plasser.

Dessuten er jo ikke dette en utvidelse av plasser. Dette er en omgjøring av eksisterende plasser i foreslåtte institusjoner,  som i realiteten representerer en fortrengning av institusjonenes opprinnelige plasser.

Intet galt i å nedlegge Ila hybelhus, forutsatt at det bygges opp gode - og tilnærmet samme antall - alternative plasser. Men det faktiske resultatet er her at bystyreflertallet og byrådet igjen bygger ned hjelpetilbudet til de rusavhengige med netto 76 plasser. Men i valgkampen vi nå står foran vil vi sikkert høre mye om en vilje til å styrke hjelpetilbudet overfor de rusavhengige.

Jeg har sendt fram følgende spørsmål byrådet skal besvare overfor bystyret:

Spm. 1 Anser byrådet det som at "akutttilbudet blir opprettholdt" når man reduserer med 9 plasser?

Spm. 2 Anser byrådet det tilfredsstillende at de 11 akuttplassene fortrenger andre sårt trengte plasser i omsorgen til rusavhengige?

Rusavhengiges tannhelsetilbud opprettholdes

http://www.ivarjohansen.no/temaer/rus/5073-tannhelse19122014.html

Rusavhengige som i desember ringte lavterskel-tannhelsetilbudet for rusavhengige ble møtt med følgende telefonsvarer: "Det er usikkert om lavterskel tannhelse skal fortsette. Vi tar ikke inn nye pasienter på nåværende tidspunkt. Det bes om at nye pasienter tar kontakt på nyåret."

Ruavhengige som kontaktet meg var bekymret for en mulig nedleggelse. Jeg tok forholdet opp med byrådet: Er det nødvendig å spre uro hos brukergruppene før en vet om, eller hva, en eventuell endring innebærer? Hva skjer og når?

Ved notat til bystyret svarer byråden: "Denne telefonbeskjeden ble lagt inn ved en feiltakelse. Samme dag spørsmålet fra Ivar Johansen (SV) gjorde meg oppmerksom på telefonbeskjeden, ble denne endret. Jeg er takknemlig for at representanten Ivar Johansen med sitt spørsmål bidro til å minimalisere den eventuelle uroen som oppsto som følge av denne misforståelsen."  Og han understreker: "Tjenesten skal fortsette som før."

Men som brev fra Velferdsetatens ledelse i sakens anledning viser er det nok ingen røyk uten ild, for som de skriver: "Beskjeden på telefonsvareren har sannsynligvis sitt utspring i et krevende budsjett for 2015."

Da er denne saken løst, men med uendelighet av historie på dette spør jeg meg jo: Hvorfor skal byens mest sårbare og hjelpetrengende stadig måtte leve i utrygghet om morgendagen? Hvorfor skal de som sannelig har mer enn nok å streve med i hverdagen få tilleggsbelastningen ved hver budsjettbehandling: Ryker hjelpetilbudet mitt neste år?

Per Fugelli: Mishandling av pasienter

Per Fugelli: Mishandling av pasienter

Per Fugelli med en tydelig appell til politimesteren og fylkeslegen.

"Nå har jeg spionert på politiet i Oslo i en måned. Derfor må jeg sende en bekymringsmelding til menneskene i denne byen, til politimesteren og til fylkeslegen i Oslo.

Åstedet er Guneriushjørnet, der hvor Brugata munner ut i Storgata, midt i Oslo sentrum. Her har narkofolket, jaget fra Plata og Trafikanten, funnet et flyktig “hjem.” Her møtes flokken av langtkomne  stoffmisbrukere. Hjemsøkte sjeler. Forvridde kropper. De er syke folk. De står og svaier og sjangler og faller som en installasjon som signaliserer velferdsstatens fallitt. Disse, de sykeste blant oss, klarer vi ikke å hjelpe.

Men kan vi ikke la være å skade dem? Med forakt, med jaging og trakassering? I en måned har jeg sett hvordan politiet driver det jeg vil kalle psykoterror mot denne flokken av sårbare, redde og syke folk. Stille og umerkelig kommer en politibil snikende opp Brugata. Plutselig setter den sirenen på, ruser motoren og raser fram mot narkofolket. Som skremte dyr flykter de unna. Andre ganger marsjerer politimenn inn i flokken, står der som harde overmennesker og gir de elendige ordre om å forsvinne – fra hva? Guneriushjørnet? Jordens overflate? Det må være i strid med norsk lov og folkeskikk å herje med syke folk på denne måten," skriver Per Fugelli blant annet.

Les mer nedenfor.

Usikkerhet om tannhelsetilbudet til byens rusavhengige

Usikkerhet om tannhelsetilbudet til byens rusavhengige

Beboere ved bo- og helsetiltak for rusmisbrukere får mulighet til akutt tannbehandling på lavterskel tannhelsetilbud i Schweigaardsgate 6, 3 etg, i Galleri Oslo ved bussterminalen. Dette er et særs viktig tilbud som har eksistert i 9 år.

Nå skapes det usikkerhet og utrygghet blant byens rusavhengige.

Innringere har i en tid blitt møtt med en telefonsvarer hvor det blir gitt følgende beskjed:

"Det er usikkert om lavterskel tannhelse skal fortsette. Vi tar ikke inn nye pasienter på nåværende tidspunkt. Det bes om at nye pasienter tar kontakt på nyåret." Og gjennom det antydes det at da er tilbudets videre eksistens avklart.

Det er uheldig at man skaper usikkerhet for en gruppe hjelpetrengende som fra før av sannelig har nok å stri med, og ikke bør bli presentert for en usikkerhet på hvorvidt de framover har et tannhelsetilbud.

Jeg har derfor bedt byrådet overfor bystyret besvare følgende spørsmål:

Er det nødvendig å spre uro hos brukergruppene før en vet om, eller hva, en eventuell endring innebærer?

Hva skjer og når?

Velferdsetaten: Bystyrets budsjett for 2015 legger opp til en reduksjon på 60 døgnplasser i våre rusinstitusjoner.

Velferdsetaten stadfester: Bystyrets budsjett for 2015 legger opp til en reduksjon på 60 døgnplasser i våre rusinstitusjoner.

Velferdsetaten konstaterer på sin nettsider at "bystyrets budsjett for 2015 legger opp til en reduksjon på 60 døgnplasser i våre rusinstitusjoner." "Bystyret" betyr i denne sammenheng det borgerlige bystyreflertallet, som altså med åpne øyne nedlegger Ila hybelhus uten reelle alternativer. Som Fagforbundet Helse, sosial og velferd, Oslo presiserer: "I realiteten betyr dette en nedleggelse av akuttplassene, med unntak av de plassene som er tiltenkt akutt på Fredensborg bosenter. Marcus Thranes og Dalsbergstien får ingen nye plasser, så i realiteten er dette en reduksjon av plasser."

Etaten sier at "det har hele veien vært klart at brukerne av Ila hybelhus skal få et tilbud, men plassene på Ila skal ikke erstattes av en tilsvarende stor institusjon." Selvsagt ikke. Ingen har ønsket et slik stor rustiltak, men derimot har det vært faglig anbefalt en 2-3 mindre tiltak. Og det har vært planlagt for at Ila skulle erstattes av et sentrumsnært akutt-tilbud i Oslo sentrum. Bystyreflertallets budsjettkutt gjør at disse plassene er droppet.

Man nå pakkes nedbygging inn i utsagn om at "til enhver tid har Velferdsetaten fra 40 til 60 plasser som er ubenyttet ulike steder i institusjonsapparatet." Da presiserer Fagforbundet: "Når det gjelder ledige plasser i institusjonsapparatet, er dette etter vårt syn, litt lek med tall. Man må jo samtidig se på hvem som til enhver tid står i kø for institusjonsplass. Og med ulikt behov hos brukerne, er det jo ikke likegyldig hvor man får plass, men at man får plass i tråd med sine behov. Det hjelper lite en rusavhengig at det er ledig plass i skadereduksjonstiltaka, dersom det er rehabilitering som er behovet." Hjelpetiltakene til de rusavhengige kuttes igjen, i strid med alle de vakre løftene fra byrådet.

Kutt i rusplasser: Bydeler fortvilet over resultatet

Kutt i rusplasser: Bydelene fortvilet

Budsjettkutt og nedleggelse av bo- og omsorgsplasser i Velferdsetaten får alvorlige følger for bydelene. Etter bare måneders drift av et alternativt botilbud på Arveset gård skriver bydelsdirektøren i bydel Alna:

"Utfordringene på Arveset gård er at vi har fått en annen og tyngre brukergruppe enn hva som var intensjonen. Vi har endt opp med brukere som har en krevende atferd overfor både andre beboere og de ansatte, og som naturlig hører hjemme i helt andre typer tilbud enn det som var intensjonen med Arveset gård. Beboerne hører enten hjemme i den type institusjon som Velferdsetaten skal drive også etter en reform der bydelene i økende grad får ansvar for rusmisbrukere som trenger en bolig med tilhørende booppfølging, eller i konsepter der de i stor grad får styre seg selv med en minimums bemanning fra bydelens side. Slike konsepter er for lengst etablert i mange andre kommuner og bydeler. Det er foreløpig usikkert om det lar seg gjøre å skaffe disse brukerne et tilbud hos Velferdsetaten. Tilsvarende er det også usikkerhet i forhold til den andre alternative løsningen."

"I denne prosessen er det et sentralt anliggende for administrasjonen at bydelen ikke kan påta seg oppgaver som skal ivaretas av Velferdsetaten og som bydelen ikke får økonomiske rammer for å ivareta.» Bydelene og Velferdsetaten sloss om hvem skal ha ansvaret når byråden ikke vil betale regninga. Taperne er de rusavhengige.

Les mer nedenfor, under "les mer." Og les byrådens notat til bystyret i går: Masser av ledige plasser i rusomsorgen. Naturlig nok, som en konsekvens av et strengt innskrivningsregime for å få plass til Ila-beboerne.

Bystyreflertallet vil ikke sikre alternative akuttplasser til Ila-beboerne

Bystyrflertallet vil ikke sikre alternative akuttplasser til Ila-beboerne

"Det etableres tilstrekkelig med nye akuttplasser som alternativ ved nedleggelse av Ila hybelhus," foreslo jeg på vegne av SV i dagens finanskomitemøte i Oslo bystyre. Det burde jo være selvsagt at et slikt alternativ tilbud er på plass før man stenger dørene, men ikke for flertallet i bystyrets finanskomite. Partier som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og - dessverre - Arbeiderpartiet, stemte ned forslaget.

De ansatte, representert ved Fagforbundet Helse, sosial og velferd, aksjonerte overfor bystyrets finanskomite og delte ut en appell hvor de presiserte at de "sier nei til nedleggelse av Ila Hybelhus før alternativer for videre drift er på plass", og understreket det samme perspektivet som mitt forslag: "Vi krever at 20 akuttplasser etableres i eget bygg."

Og de minner oss om dimensjonene i dette: "Fagforbundet helse, sosial og velferd sier nei til nedleggelse av 76 plasser i rus- og psykiatrifeltet". De "ønsker et mangfold av tjenester for personer med rusmiddelavhengighet," og "nedbygging av tjenestene er ikke veien å gå for å gi god hjelp."

Den endelige skjebnen for Ila-beboerne avgjøres i bystyrets budsjettmøte 11. desember, hvor det skal stemmes over forslaget. Fortell gjerne medlemmene i bystyrets helse- og sosialkomite hva du mener.

Ila Hybelhus: Oslos rusomsorg reduseres med 58 plasser, uten erstatning

Ila Hybelhus: Oslos rusomsorg reduseres med 58 plasser, uten erstatning

Fra 1. januar er det inntaksstopp ved Ila hybelhus. Og det hadde vært bra om gode alternative tilbud var opprettet, og operative. Men de rusavhengige får intet alternativ. Igjen kuttes det i hjelpetilbudet til byens mest hjelpetrengende.

Tllitsvalgt for de ansatte, Terje Berget, skriver til meg:"Viser til ditt engasjement i saken der du er bekymret for opprettelse av alternative tilbud for Ilas brukere. Det er beklagelig at denne bekymringen viser seg å være begrunnet. Prosessen i nedleggelsen har nå kommet så langt at det er laget innstilling til sak i MBU som viser at antall plasser reduseres med 58. Ingen av Ilas 58 plasser vil bli opprettholdt. Det er viktig for oss å understreke at dette ikke bare gjelder 58 personer, men at dette betyr fjerning av ca. 600 behandlinger i året, hvorav i overkant av 60 % oppnår sine mål med oppholdet."

I fjor høst ble det - på mitt initiativ foretatt en gjennomgang av beboerne, og konkludert med at kun 6 av de totalt 58 beboerne kunne nyttiggjøre seg egen, selvstendig, bolig. Derfor ble det planlagt for et mindre akuttovernattingstilbud i Oslo sentrum. Nå er dette, pga planlagt budsjettkutt fra byrådet, skrinlagt.

De Ila-ansattes tillitsvalgte skriver: "Utviklingen (...) har etter våre erfaringer vist seg å gå i negativ retning. Vi opplever nå at alt fler av våre beboere har en dårligere fungeringsevne enn tidligere. Dette mener vi skyldes at de bydelene har valgt å gi et tilbud til de best fungerende brukerne. Noe som resulterer i at de som bor hos oss er de som trenger mest motivering og tiltak rundt seg for å klare å bo i en selvstendig bolig med oppfølging. Dette bekymrer fagpersonalet fordi vi ser at det ikke er opprettet tiltak for denne brukergruppen andre steder og at flere av bydelene uttaler at de mest krevende brukerne har de ikke ressurser til å gi et godt tilbud. Spesielt bekymringsfullt er dette siden Ila fra 1.12.2014 skal begynne å redusere plasser, og innføre inntaksstopp fra 1.1.2015."

Jeg har sendt fram spørsmål om saken som byrådet må besvare skriftlig overfor bystyret. Se de ansattes henvendelse nedenfor, under "les mer."

Uteseksjonens sommertelling: Rusmiljøene flytter østover

Uteseksjonens sommertelling: Rusmiljøene flytter østover

Uteseksjonens telling av rusmiljøer i Oslo sentrum er tydelig:

"Det mest fremtredende i årets sommertelling er at det tunge, åpne rusmiljøet som tidligere har vært på Jernbanetorget og i Skippergata, nå har flyttet seg til Brugata. Man kan anta at dette har sammenheng med at lavterskeltiltakene har flyttet dit, og dette var til en viss grad en forventet tendens. Det er nå en markant nedgang av personer i sentrum, altså i Skippergata. Vi teller flere personer på kveldstid enn på dagtid. I helgene på natten endres aktiviteten i en del av områdene. Om natten er det vestafrikanske menn som er aktive som vi ikke ser i like stor grad ved de andre tidspunktene for telling.

Tallet for aldersgruppen 0-25 år er stigende på østkanten, i takt med økningen i miljøet sett under ett. Vi treffer flest i denne aldersgruppen på øst. I år er det truffet 10 mindreårige i miljøene under telling," skriver Uteseksjonenn blant annet.

Jaging av rusavhengige på Jernbanetorget og Skippergata avoppfinner selvsagt ikke de rusavhengige. Og når også hjelpetiltakene flytter, flytter selvsagt de rusavhengige etter. Mot boområder i bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo. Mange av oss har advart, men det synes som om dette er en villet politikk fra bystyreflertallet og byrådet. Og hjelpetiltak, som "Sykepleie på hjul", er nedleggelsestruet.

Sprøyterommet: Hjelp hinsides juss og moral

Sprøyterommet: Hjelp hinsides juss og moral

" - Her håndterer vi liv og død. Det er mange dilemmaer. Men gu`kor arti vi har det!," sier vernepleier Elisabeth Olsen ved Sprøyterommet til tidsskriftet Fontene. De redder liv og gjør livet lettere for folk. Men de hjelper brukerne med noe som er ulovlig. 2.800 brukere besøker hvert år sprøyterommet i Oslo.

"- Sprøyterommet har vært en slags store stygge ulven. Det har nok blitt mer forståelse for skadereduksjon og det meningsløse i å jage folk rundt i gatene. Men hjelp! Det er jammen langt igjen," sukker Elisabeth. Anbefalt lesning.

Bedre tilbud til Oslos rusavhengige

Bedre tilbud til Oslos rusavhengige

I Osls SVs programkomite for valgperioden 2015 - 2019 har jeg fremmet dette innspill til hva SV bør prioritere når det gjelder tilbud i forhold til ruavhengige:

"Sosial utjevning og fattigdomsbekjempelse er god rusforebygging. Det bør være en større satsing på forebyggende arbeid. Det kan dreie seg om styrket barnevern, utekontakter, oppsøkende team, helsesøstre og miljøarbeid i skolene, ruskontrakter, cannabisavvenningskurs og natteravner.

SV vil ha en helhetlig tilnærming til ruspolitikken og prioritere tidlig intervenering. Rusavhengighet skal ses i et familieperspektiv. Rusavhengige må raskt få tilbud om behandling når de er motiverte for det. SV vil ha flere institusjonsplasser, behandlingstilbud og avrusningsplasser. Det skal stilles høye krav til kvalitet og kompetanse, og sikres et godt tilsyn.

En person som er ferdig med behandling trenger tett oppfølging for å lykkes med et rusfritt liv, inkludert botrening, bolig, utdanning og sosialt nettverk. Rehabiliteringsdelen av den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR) må bli bedre. Deltakerne i LAR må få bolig og bedre sosialfaglig oppfølging. Det skal være gode og trygge lavterskeltiltak i offentlig regi og i samarbeid med ulike organisasjoner, slik som overnattingssteder.

Ettervern i dag er det aller svakeste ledd i Oslos omsorg for rusavhengige. Bolig med tett faglig oppfølging er kjernen til å lykkes, sammen med et lett tilgjengelig støtteapparat å oppsøke når vanskelighetene melder seg. Det må finnes differensierte boformer, inkludert bokollektiver. Forutsetningen for en god bosituasjon må være at boligløsningen er så langvarig som nødvendig, men at oppfølgingen som gis varierer med beboernes skiftende behov over tid.

Oslo SV ønsker å utvide åpningstidene ved sprøyterommet ytterligere og utvide kapasiteten. Det må foretas en oppmykning i forhold til lovens begrensninger på hvilke rusmidler og hvordan kan benyttes i sprøyterommet.

Oslo SV ønsker å avvikle all straff og bøter for bruk av narkotika da straff for rusavhengighet ikke virker, og må erstattes av hjelp og behandling for å gjenreise deres verdighet og redde flere liv.

Rusavhengige trenger først og fremst sosialfaglig og praktisk bistand, ikke politirazziaer. Jaging av rusavhengige i Oslo sentrum må stanses.

- SV vil sikre at pasienter i legemiddelassistert behandling mottar fullgodt bo- og rehabiliteringsopplegg,og ikke bare medisin.

- SV vil jobbe for at bosted med oppfølging skal defineres som en del av behandlingsopplegget, og at folk må få botilbud i varige boliger.

- SV vil jobbe for at Oslo kommune oppretter, i egen regi  eller i samarbeid med en ideell organisasjon, et sentrumsnært velferds- og væresenter for rusavhengige.

Hva tenker du om dette? Vil svært gjerne ha innspill.