Rus

Tid for offentlig beklagelse: 5000 døde av overdoser

Tid for offentlig beklagelse: 5000 døde av overdoser

"Parolen under global drug-day sist uke lød “Support, don’t punish”. Det er hele poenget.

Siden det første overdosedødsfallet i 1977 har 5000 mennesker omkommet av overdoser i Norge. Helsedirektør Bjørn Guldvog kalte nylig dette en skam for velferdsstaten, og statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet uttalte i Aftenposten (24.6) at Regjeringen arbeider med en femårig nasjonal strategi for å forebygge og hindre overdosedødsfall.

Det er bra at myndighetene innrømmer et ansvar for å redusere overdosedødsfallene i Norge. Vi mener dette burde skjedd tidligere og er urolige for at Norge fortsetter å ligge på Europatoppen når det gjelder narkotikadødsfall. De høye tallene henger selvsagt sammen med injeksjonskulturen i Norge, men vi tror det også skyldes en uheldig sammenkobling av helse og juss. Jussen står både i veien for skadereduserende tiltak, og den legitimerer politiets fortsatte jag og fengsling av narkotikabrukere.

Vi tror ikke på et narkotikafritt samfunn, men ønsker heller ikke fri flyt. Vi tror avkriminalisering av bruk samt statlig salg av heroin ville føre til bedre helse, redusert dødelighet og mindre stigmatisering.

Vi håper på en bred helse- og sosialpolitisk plattform som vedgår at krigen mot narkotika har hatt store menneskelige kostnader, og at vi snart får en offentlig beklagelse til narkotikabrukerne og deres pårørende for lidelsene de er påført," skrev Bjørn Louis Hjertnes og Aino Lundberg, virksomhetsledere i Kirkens Bymisjon, i en Klassekampen-artikkel forleden dag.

Hvordan ser du på dette?

Trenger Oslo overdoseteam?

Stein Asthøy, leder av Fagforbundet i Oslos forening Helse Sosial og Velferd, er bekymret for kommunens arbeid mot overdose: "I dag er dette arbeidsfeltet helt forlatt, ansatte som jobbet på denne oppgaven var rimelig fortvila gjennom den gradvise nedtrappingen, og etter hvert helt nedleggelse av dette tilbudet. Ved Oppsøkende tjeneste var man innrettet for akutt arbeid med offentlig beruselse, overdoser og andre akutte tilstander blant byens rusbrukere, også hjemmebesøk ble høyt prioritert.

Etter hvert er overdosearbeidet til avdelingen kuttet helt ut, og tenking rundt akutt arbeid også nedprioritert til et absolutt minimum. Det tas nå akutthenvendelser dersom man ikke har annet å gjøre. Dette kommuniseres også ut, slik at de som henvender seg i forhold til denne problematikken fort avlæres fra å henvende seg," skriver Stein Asthøy blant annet.

Hva er andres erfaringer og synspunkter på dette?

Lønn som fortjent og Jobben: Gode arbeidsmarkedstiltak

Lønn som fortjent og Jobben: Gode arbeidsmarkedstiltak

Frelsesarmeens prosjekt Jobben og Kirkens Bymisjons prosjekt Lønn som fortjent er flotte prosjekter.

Bymisjonen presenterer sitt prosjekt slik: "Lønn som fortjent (LsF) er et arbeidstiltak som siden 2004 har tilbudt arbeid for mennesker med rusrelaterte problemer. LsF en arena der de får oppleve verdien av lønnet arbeid og representerer også et alternativ til prostitusjon, tigging og kriminalitet."

Frelsesarmeen presenterer sitt prosjekt slik: "Jobben startet opp i Oslo i 2005, og er et samarbeid med Oslo kommune. Det viktigste formålet er å gi deltakerne meningsfylte dager, og å redusere behovet for rus. Siden starten har mange i prosjektet blitt rakere i ryggen. En bonuseffekt er økt anerkjennelse fra samfunnet forøvrig."

Jeg er glad for at vi i bystyrets finanskomite fikk på plass en halv million i ekstrabevilgning til hver av prosjektene, og som blir banket igjennom - enstemmig - i bystyret onsdag.

Hovin Omsorgssenter: Byråden bøyde av

Hovin Omsorgssenter: Byråden bøyde av

I går tok jeg opp i bystyret det forhold at byråd Anniken Hauglie hadde besluttet at beboerne ved Hovin Omsorgssenter, i påvente av innflytting i nye lokaler, skulle spres rundt på ulike andre bo- og omsorgsinstitusjoner. Og parallelt var det innført inntaksstopp ved alle de samme institusjoner, med store konsekvenser for andre rusavhengige med sterkt behov for plass.

Mitt enkle spørsmål til Byrådet i gårsdagens bystyremøte var: Går det ikke an å vise litt smidighet og menneskelighet? Byråd Anniken Hauglies svar var særs byråkratisk, og viser nok at her risikerte rusavhengige å bli flyttet rundt som pakkepost.

I går ettermiddag blogget jeg om saken, med konsekvens at mange etterhvert aktiviserte seg. Og i løpet av dagen i dag kom meldingen: "Beboerne ved Hovin omsorgssenter flyttes likevel ikke til et midlertidig oppholdssted i sommer. Det er i dag besluttet at de kan bli boende på Økern til de flytter til Adamstuen i høst."

Da er den saken løst! Takk til dem som gjorde meg oppmerksom på saken, og ba om bistand.

Bystyret sa nei til velferdssenter for rusavhengige

Bystyret sa nei til velferdssenter for rusavhengige

Et klart bystyreflertall stemte i går ned mitt forslag om at "Oslo kommune oppretter, i egen regi eller i samarbeid med en ideell organisasjon, et velferdssenter for rusavhengige." Kun SV og Miljøpartiet De Grønne stemte for forslaget.

"Det finnes et bredt spekter av ulike rustiltak i Oslo, med forskjellig grad av krav til rusfrihet. Men som vi som mennesker her i bystyret har forskjellige behov, er også de rusavhengige som gruppe svært forskjellige.  Dette forslaget er at vi framfor å jage sjuke rusavhengige rundt i gatene bør de tilbys et innendørssted. Der kan man få på plass arbeids- hjelpe- og rekreasjonstiltak som delvis også kan driftes av brukerne selv.

Et innendørs velferdssenter vil bidra til økt selvopplevelse av verdighet for en svært marginalisert gruppe, samtidig som gruppa ikke er til hinder eller sjenanse for andre. Et velferdssenter for rusmiljøet signaliserer at Oslo er for alle," sa jeg blant annet da bystyret behandlet forslaget.

Hovin omsorgssenter: Rusavhengige som pakkepost

Hovin omsorgssenter: Rusavhengige som pakkepost

“En mann mistet livet og fire andre er skadd, tre av dem livstruende, i en brann i et omsorgssenter for rusmisbrukere i Oslo natt til torsdag. Mer enn 30 beboere ble evakuert etter at det begynte å brenne i Hovin rehabiliterings- og omsorgssenter i Oslo like før klokken tre natt til torsdag.” Dette var en TV2-melding 15. april for 3 år siden. En opplagt svært traurig opplevelse for beboerne.

De noen og tredve rusavhengige er midlertidig plassert på Økern sykehjem. Planen er at de nå skal flyttes til tidligere Adamstuen Omsorgssenter. Innflyttingsdato var 1. juli, og dermed kunne det bli en smidig overgang fra Økern. Men så er nødvendig oppussing noe forsinket, og de kan først flytte inn i midten av august.

Men da skal byråden ha besluttet at de må ut av Økern sykehjem og midlertidig spres omkring på andre rusinstitusjoner. De får ikke lov å bli værende i sin nåværende bolig de nødvendige 6 ukene. Jeg undres på hvorfor de rusavhengige skal påtvinges denne nye, svært traurige, opplevelse. Splitte opp et fungerende personfellesskap. Skal Økern pusses opp må det da kunne skje etappevis hvor en begynner i andre deler av den store blokka, og om andre skal overta bør de kunne være litt fleksible på overgangsordninger.

På grunn av denne forsinkelsen er det inntaksstopp på de andre omsorgs- og rehabiliteringsinsitusjonene i Velferdsetaten. Dette gjør at man ikke får folk inn fra lavterskeltilbudene som kanskje lenge har ventet på plass. Kapasiteten på lavterskeltilbudene (døgnovernatting) er allerede sprengt og mange må allerede nå gå ute fordi det er for få plasser. Det kan bli verre.

Mitt enkle spørsmål til Byrådet i dagens bystyremøte var: Går det ikke an å vise litt smidighet og menneskelighet? Byråd Anniken Hauglies svar var særs byråkratisk, og viser nok at her risikerer rusavhengige å bli flyttet rundt som pakkepost.

Rus: Krav om bydelsgaranti gjør at rusavhengige ikke får ønsket hjelp

Rus: Krav om bydelsgaranti gjør at rusavhengige ikke får ønsket hjelp

Rusfeltet, i dette tilfelle Kirkens Bymisjons institusjon Holmen, har svært uheldige erfaringer med kravet om at de som legges inn skal innhente garanti for bydelsbetaling.

Henvisninger om korttids innleggelse kommer direkte fra klientene, fra behandlingsinstitusjoner i TSB og/eller fra avgiftningsenhetene på Aker sykehus. For å få innleggelse på Holmen forutsettes det at NAV Sosial gir garanti for bydelsbetaling på 280,- kroner per døgn, noe de erfarer gir en del uheldige konsekvenser for aktuelle søkere som ikke allerede er sosialklienter. Konsekvensene er:

- at alle aktuelle søkere som ønsker innleggelse må bli sosialklienter

- at aktuelle søkere faller fra i søkeprosessen fordi de ikke ønsker å bli sosialklienter

- at aktuelle søkere faller fra i søkeprosessen fordi de ikke klarer/orker å skaffe til veie all dokumentasjonen mange sosialkontor krever for å behandle søknaden (ofte mens de er innlagt avgiftning på Aker sykehus og derfor i en dårlig psykisk og fysisk helsemessig form)

- at noen sosialkontor avslår søknaden om bydelsgaranti fordi søkere enten har for god økonomi og/eller har egen bolig

Systemet med bydelsbetaling var nok fornuftig da sosialtjenesten hadde et lovpålagt ansvar for hjelpetilbudene til rusavhengige (etter Lov om sosiale tjenester). Men etter rusreformen og ny helse- og omsorgslov virker kravet om bydelsbetaling lite hensiktsmessig. I alle fall erfares det at det får uheldige konsekvenser for mange i Oslo. Folk som er økonomisk selvhjulpne (fordi familien hjelper dem, de er i arbeid og/eller har trygd eller arbeidsavklaringspenger), vil i mange tilfeller ikke få bydelsgaranti. Erfaringen er at en del aktuelle søkere faller fra i søknadsprosessen fordi de enten ikke ønsker å bli sosialklienter og/eller fordi de opplever det er for krevende og omfattende å skulle skaffe til veie all dokumentasjonen sosialtjenesten krever før de evt. vil vurdere om de skal gi vedkommende en bydelsgaranti. Det virker også paradoksalt at Oslo kommune krever at folk må bli klienter i sosialtjenesten for å få en innleggelse ved en rusinstitusjon. Paradoksalt at f.eks. Holmen både skal være et hjelpetilbud til folk som står i fare for å miste jobben samtidig som det kreves at de må bli sosialklienter for å kunne motta hjelp for sine rusproblemer.

Konsekvensen er at mange som sårt kunne trengt et korttidsopphold ikke får det fordi de administrative prosedyrer gjør at folk gir opp underveis, eller blir avvist. Jeg tar spørsmålet opp med Byrådet, som skal besvares overfor bystyret.

Hva er andres erfaringer?

 

Et overdosedødsfall skjer som oftest på en bostedsadresse

I en artikkel nylig publisert i Scandinavian Journal of Public Health skriver flere rusforskere at de fleste av overdosedødsfallene i Oslo i perioden 2006 til 2008 skjedde på en bostedsadresse, ikke ute på åpen gate.  Det var flest menn i 30-årene som døde, typisk av blandingsoverdose med heroin. Men i tillegg fantes undergrupper som personer uten bostedsadresse i Oslo, kvinner, og personer som nylig var løslatt fra fengsel eller utskrevet fra rusbehandlingsinstitusjon.  Dette er interessante opplysninger, og jeg spør: Hvilke konsekvenser har dette for innretning av hjelpetiltak? Og har vi tatt konsekvensen av dette?

I en artikkel nylig publisert i Scandinavian Journal of Public Health skriver flere rusforskere at de fleste av overdosedødsfallene i Oslo i perioden 2006 til 2008 skjedde på en bostedsadresse, ikke ute på åpen gate.

Det var flest menn i 30-årene som døde, typisk av blandingsoverdose med heroin. Men i tillegg fantes undergrupper som personer uten bostedsadresse i Oslo, kvinner, og personer som nylig var løslatt fra fengsel eller utskrevet fra rusbehandlingsinstitusjon.

Dette er interessante opplysninger, og jeg spør: Hvilke konsekvenser har dette for innretning av hjelpetiltak? Og har vi tatt konsekvensen av dette?

Oslos dagligvarebutikker selger alkohol til mindreårige

dagligvarebutikker selger alkohol til mindreårige

Mindreårige fra organisasjonen Juvente har oppsøkt 59 av Oslos dagligvarebutikker for å sjekke hvorvidt butikkene følger lovbestemmelsene om ikke å selge alkohol til mindreårige. Og resultatet er slett ikke bra nok: I 11 av butikkene gikk det helt greit for mindreårige å kjøpe alkohol.

Det siste året har det blitt gjort mye for å gjøre det vanskeligere for mindreårige å kjøpe alkohol. Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding. Der står det at de skal: ”Etablere en nasjonal norm/standard for god kontrollvirksomhet”, gjennom en veileder tilkommunene. Regjeringen skal også utvikle en ny forskrift med nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven. ”Forskriften skal bidra til at faktiske regelbrudd som overskjenking og diskriminering i større grad møtes med en reaksjon.”

Vi har klart en jobb å gjøre når hele 19 % av de undersøkte dagligvarebutikkene i Oslo solgte alkohol til mindreårige.

Oslos rusomsorg: Byrådet med tilbakemelding til bystyret

Oslos rusomsorg: Byrådet med tilbakemelding til bystyretVed behandling av Bystyremelding 1/2010 om rusomsorgen i Oslo kommune i bystyremøtet 16. februar 2011 ble det vedtatt at byrådet skulle komme med en tilbakemelding til bystyret om oppfølgingen og oppnådde resultat av rusmeldingens målsettinger innen 1. februar 2013.

Byrådet har nå sendt fram til bystyret et notat på oppnådde resultater så langt, samt en tilbakemelding på vedtakene som ble fattet av bystyret ved behandlingen av bystyremeldingen.

Notatet kan leses her, og jeg tar gjerne i mot innspill på det som står/ikke står der.

Bystyreforslag: Velferdssenter for rusavhengige

"Oslo kommune oppretter, i egen regi eller i samarbeid med en ideell organisasjon, et velferdssenter for rusavhengige."

Sammen med Gulay Kutal og Kaveh Ataei har jeg sendt fram dette forslaget til behandling i Oslo bystyre.

Rusavhengige trenger et sted å bli tatt alvorlig som mennesker som også har ressurser og kan bidra selv om de ruser seg. Et slikt senter vil kunnne skape et langt bedre liv for den det gjelder. Det vi gjør nå er slitsomt og uhensiktsmessig for alle parter, enten det er hjelpeapparatet, politiet eller de rusavhengige.

Arkitektene Jo Andersson Kielland og Kasper Bonna Lundgaard har i oppgaven "Å leve med narkotika" tegnet ut hvordan et slikt sted kan se ut. Som de skriver: "Et værested bør kunne fungere slik at narkomane kan komme og være en del av noe. Føle at de også kan være en del av samfunnet. Kjøpe en kaffe eller gjøre en jobb. Samtidig må det gjøre hverdagen enklere for rusmisbrukeren. Det er fint å kunne vaske tøy eller få seg litt mat, og det er bra at situasjonen rundt den faktiske bruken er trygg og ren," skriver de blant annet.

Les vårt forslag til bystyret nedenfor.