Rus

Sogn Videregående med flott prosjekt for elever med rusproblemer

Sogn Videregående med flott prosjekt for elever med rusproblemerFortiden kaster lange skygger for Josef, som nå endelig har fått marihuanaskyen ut av hodet og et godt grep om tilværelsen, takket være innsatsen fra lærerne ved Sogn Videregående Skole og spesialopplegget på militærleiren Skar langt inne i Maridalen i Oslo.

Han er 19 år gammel. Han har en belastet fortid og en strevsom nåtid, så vi gir ham navnet Josef for å beskytte identiteten hans. Siden han var 13, har han røkt, pakket seg inn i marihuanaskyen, som han kaller det. Nå er han én av elevene ved Sogn videregående skole i Oslo som følger et spesialopplegg for å bli rusfri, slik at de kan gjennomføre skolegangen. Spesialopplegget kalles «Bikuben», er det eneste i sitt slag i Oslo-skolen og holder hus i den nedlagte militærleiren på Skar langt inne i Maridalen. I løpet av de siste tre årene har Sogn videregående skole sakte, men sikkert bygget opp et system for å fange opp og hjelpe elever med rusproblemer, og så langt har drøyt 40 elever vært igjennom opplegget

-  Nå kan jeg tenke fremover, på en fremtid hvor jeg kan klare meg selv. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært i dag hvis jeg ikke hadde kommet hit til Skar.

Et flott opplegg!

Les mer hos Aftenposten
Les også

Kampen mot de åpne stoffscener i hovedstaden

Kampen mot de åpne stoffscener i hovedstaden"Byråden ønsker å løse opp i disse rusmiljøene. Hun sier: De er avhengige av at staten hjelper til. For hvis det er sånn at narkotika er ulovlig å bruke, så er det politiets oppgave å slå ned på det. I dag mener hun det er litt for ”wishy woshy”.  For wishy, woshy Fr. Byråd Hauglie? Inkonsekvent? Vel, la oss for en gangs skyld være ærlige om det hele. Jeg anbefaler å endelig ta til etterretning, signalene fra de som jobber gatenært.

Jo da, det er riktig å invitere til møter og lytte til deres innspill, men den som virkelig ønsker å ta deres erfaringer til etterretning må også huske på at man er hva man gjør mer enn hva man sier. Særlig på et så omstridt felt, der man må passe på hva man sier for ikke å stemples som politisk ukorrekt.

Og hva gjør de som jobber gatenært? Finnes noen likhetstrekk? Ja! Flere av tiltakene, og kanskje særlig de kommunale som byråden er øverste ansvarlige for, de legger til rette for bruk av narkotika. Ellers blir ikke tiltakene særlig hensiktsmessige. Rusmiddeletaten deler ut mer enn 2 millioner sprøyter hvert år, skal politiet spane på sprøyteluka for at myndighetenes praksis ikke skal anses som wishy woshy? Eller er byråden mer opptatt av sjenanse enn selve narkotikaproblemet? Skal den bare feies under teppet?

Hva med politivakt utenfor sprøyterommet? Eller særlig utenfor de kommunale hybelhusene? Der kommer brukerne ut av rommene sine på morgenen for å hente av Rusmiddeletatens brukerutstyr, for så å gå tilbake til rommene sine for å bruke stoffet. Hvordan tenker byråden å løse denne ”kriminaliteten” og slik unngå å bli ansett som wishy woshy?", spør dagens gjesteblogger Arild Knutsen. Les hele innlegget nedenfor.

Byrådet: Den useriøse del av skjenkenæringens beste venn

Byrådet: Den useriøse del av skjenkenæringens beste vennI Oslo er Høyre og Fr.P-byrådet den useriøse delen av skjenkenæringen sin aller beste venn. For preiket om at en skjenkebevilling skal være lett og få og lett å miste er rent mullhell. Som det utmerkede tidsskriftet Rus & Samfunn oppsummerer i siste nummer:

"Av de større byene er det Oslo som praktiserer loven mest liberalt, til tross for at næringsbyråd Øystein Sjøtveit (Frp) satte i gang en innskjerping da han tok over i januar 2010. (...) Men en ting har ikke endra seg: Inndragning av bevilling på bakgrunn av skjenking til underårige og til åpenbart berusa personer. Dette til tross for rapporter om 78 tilfeller av det siste. For i Oslo blir ikke bevillingen inndratt ved ett enkelttilfelle av overskjenking. Først tredje gang ryker bevillingen."

I Trondheim derimot er det slik at ved skjenking av åpenbart berusede personer ryker skjenkebevilligen allerede ved ved første gangs overtredelse. Der anser de tilstedeværelse av åpenbart berusede personer i serveringslokalet og skjenking av åpenbart berusa personer som så grove overtredelser av alkoholloven at de inndrar bevillingen allerede ved første gangs overtrededelse.

Ved sin liberale inndragningspolitikk gir Byrådet et signal om at det er lov å prøve seg. Slik driver ikke de seriøse delene av bransjen, og Byrådet premierer derfor de useriøse, som de facto får en konkurransefordel. Dette er uklok sosialpolitikk, det er en uklok holdning for å forebygge vold og ikke minst; det er en uklok næringspolitikk.

Les artikkelen i Rus & Samfunn
Les også Byrådets notat om samme spørsmål

Slutt å rope på politi

Slutt å rope på politiOslofolk lar seg ikke affisere, men tilreisende sjokkeres når de ramler av toget på Oslo S - i år som i fjor - over den utagerende rusbruken i sentrum, på Vaterland og Nedre Grünerløkka. Krav om politi og nulltoleranse løser ikke problemene med åpent narkosalg i Oslo sentrum, skrev Trude Ringheim i Dagbladet i påska.

Kanskje en del derfor gikk glipp av den, og jeg gjengir den derfor her.

Rapport om overdosetiltak: Fjern de åpne rus-scenene

Rapport om overdosetiltak: Fjern de åpne rus-sceneOslo må fjerne de åpne rus-scener. Dette er et av de viktigste tiltakene som understrekes i en nylig framlagt rapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Men professor Helge Waal understreker: - En åpen rus-scene må stenges og forbli stengt. Dersom stengningen ikke kombineres med behandlingstilbud og væresteder, er resultatet "rundjaging". Dersom kontrolltiltakene er kortvarighe, kommer brukerne tilbake slik at stengningen oppleves meningsløs, sier Waal.

For som politiet har understreket i mange sammenhenger: Dette dreier seg også om et sosialt knutepunkt.

Hva mener du om dette?

Anbefaler en ny rus- og storbyetat

Anbefaler en ny rus- og storbyetatByrådet ønsker en ny etatsreform, og Rusmiddeletaten anbefaler en ny rus- og storbyetat. Det begrunner de med:

1. Rusfaglig identitet og utvikling
2. En samordnet tilnærming til sentrumsproblemene
3. Samordnet ansvar for boligvirkemidler til grupper med spesielle behov.

Rusmiddeletaten har levert en 20-siders drøfting av utfordringer, aktører og organisering på rusfeltet.

Les hele uttalelsen fra Rusmiddeletaten

Konsekvenser av stadig press på kortere behandlingstid for unge rusmiddelavhengige

Konsekvenser av stadig press på kortere behandlingstid for unge rusmiddelavhengigeVåre politikere er bekymret for den høye drop-out prosenten i den norske videregående skole. De er opptatt av at flere ungdommer skal gjennomføre skolen, bl.a. for å hindre at de blir sosialklienter og får problemer med å etablere seg i arbeidslivet.

Undersøkelser har vist at unge rusmiddelavhengige med videregående utdannelse har størst sannsynlighet til å håndtere sin ruslidelse på lang sikt. Skal en ta på alvor politikernes ønsker om at flest mulig skal fullføre videregående utdannelse, må en ta innover seg betydningen av lengden på behandlingstiden ved rusinstitusjonene.

Press på kortere behandlingstid kommer ofte i konflikt med faglig innhold og vil kunne ha store menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser på lang sikt, skriver lærerne Birgit Thorkildsen og Jørn Grønn-Nielsen ved Fossumkollektivet.

Ansatte på Oslo Universitetssykehus: Rus-kutt gir frykt for økning i dødsfall

Ansatte på Ullevål: Rus-kutt gir frykt for økning i dødsfallJeg synes det er flott når fagfolk sloss for behandlingstilbudet til hjelpetrengende. Som i dag, når de tillitsvalgte innenfor rus på Oslo Universitetssykehus har innkalt til pressekonferanse, med følgende budskap:

"Vi, de tillitsvalgte ved Senter for Rus og Avhengighetsbehandling (SRA), ser med bekymring på den foreslåtte reduksjonen i antallet avgiftningsplasser for rusavhengige i Oslo. I løpet av et drøyt halvår vil kapasiteten nesten være halvert, fra 69 avgiftningplasser i juli 2010, til 40 plasser i mars 2011, i tillegg til Rusakuttens 13 behandlingsplasser. Dette er behandlingsplasser som redder liv hver eneste dag, og vi frykter en økning i dødsfall hos rusavhengige hvis forslaget vedtas."

Rusmiddeletaten: Behovsvurderinger 2011 - 2015

Rusmiddeletaten: Behovsvurderinger 2011 - 2015Rusmiddeletatens drifisavtaler med private aktører utløper i juni 2011. Dette gjelder totalt 10 avtaler som omfatter over 200 institusjonsplasser til en verdi av ca. 100 mill, kr pr. år. Etaten påbegvnte høsten 2009 forberedelsene til en ny anskaffelsesprosess ved å forestå en behovsvurdering. I vurderingen inngår føringer fra nasjonale lover og forskrifter, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, resultatene fra kvalitetsmålinger, venteliste- og innsøkningsdata og annet som kan indikere fremtidige behov.

Det har også vært gjennomført samtaler med representanter fra samarbeidspartnere og interessenter hos sosialtjenesten, i ruspoliklinikker og hos bruker- og pårørendeorganisasjoner. Resultatet av behovsvurderingen blir lagt til grunn for en ny anskaffelse i 2010/2011 på det private markedet, og vil også være med å danne grunnlag for tilpasninger ved de kommunale tiltakene, skriver Rusmiddeletaten.

Les utredningen her (pdf)

Felles ansvar og nye tiltak i rusomsorgen i Oslo

Felles ansvar og nye tiltak i rusomsorgen i OsloMye bra har skjedd i Oslos rusomsorg i året som er gått, skriver byråd Hauglie:

Oslo ”sparket inn døren” til spesialisthelsetjenesten.
Et nytt tilbud til de yngste: ”Ungdom og rus på Legevakten”.
Et nytt tilbud til de som vil være rusfri.
Et nytt tilbud til de ”tyngste”: ”Lasso-prosjektet”.
Nye spesialtilpassede boliger.
Økt satsing på skadereduksjon for å redde liv.

og mye skal gjøres fremover også, skriver sosialbyråd Anniken Hauglie.

Treffer tiltakene riktig, gjøres de riktige prioriteringer og er vi på rett vei?
Les artikkelen under, og si hva du mener.

Overskjenking og Byrådet: Det er lov å prøve seg

Overskjenking og Byrådet: Det er lov å prøve segDet er lov og prøve seg. Skjenkesteder må gjerne bli tatt i å overskjenke personer både en og to ganger, uten at det får følger for skjenkebevillingen.  Og selv ved tredje overtredelse blir de tatt på med silkehansker: de mister kun skjenkebevillingen i en uke. Som Byrådet skriver, i et svar til meg:

"Ved skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, vil det vanlige være å reagere med midlertidig inndragning. For å sikre en konsekvent praksis er det i byrådens sak 13/2010 oppstilt retningslinjer for når inndragning skal skje og inndragningstidens lengde. I forhold til overtredelser som knytter seg til personer som er åpenbart påvirkede personer, er utgangspunktet derfor at skjenkebevillingen inndras etter tre overtredelser på tre kontroller, og skjenkebevillingen inndras da i en uke."

Hvilke andre lover eller regler i samfunnet kan du overtre 3 ganger, før det blir reaksjoner? Høyre/Fr.P-byrådet er den useriøse skjenkebransjen beste venn, og bidrar til en særs uheldig konkurranseulempe overfor den seriøse del av Oslos utelivsbransje.