Rus

Rusmiddeletatsdirektør: Bekymret for utviklingen

Rusmiddeletatsdirektør: Bekymret for utviklingenLilleba Fauske, direktør i Rusmiddeletaten, er ei dyktig dame det er grunn til å lytte til. Forleden var hun i bystyrets helse- og sosialkomite, og understreket at vi satser for lite på de som har tatt et valg om å komme seg vekk fra rusen:

"Som fagperson som har jobbet en del år i dette feltet er jeg bekymret for utviklingen – det at vi som samfunn nesten ser ut som om vi har gitt opp  - at det ikke er mulig å komme seg ut av rusmiddelmisbruk. For noen er det ikke det, og de bør får den hjelpen vi gir dem nå. De bør få metadon, subutex – gjerne mer lavterskel enn i dag.

Kommer det penger fra staten til rusfeltet så har det de siste årene vært ennå mer til de som driver i aktiv rus, det er så vidt jeg vet ikke noen kommende satsning på de som faktisk sliter for å komme seg vekk fra rusen og har tatt valg om det. Men for veldig mange er det mulig  - og de bør få atskillig mer hjelp til å forbli rusfri enn det de får i dag.  Vi som fagfolk bør bli flinkere og mer kreative når vi følger opp personer i denne fasen – men da må vi få politiske beslutninger som sier at dette arbeidet skal opp-proriteres", sa hun bl.a. Les hele innlegget hennes under.

Spennende møter: Grunnverdier i narkotikapolitikken

Grunnverdier i narkotikapolitikkenTverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål (som består av Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse, Torstein Bieler Østtveit) inviterer til to spennende møter om norsk narkotikapolitikk, under overskriften "Grunnverdier i narkotikapolitikken, med en rekke spennende undertemaer som "Narkotikalovgivningen sett i lys av sentrale juridiske standarder og verdier", "Hva sier kristendommen?" og "Narkotikatiltak sett i lys av sentrale medisinske standarder og verdier"

Møtene holdes på Universitetet i Oslo henholdsvis 1. februar og 1. mars. Programmet er under.

Bystyret: Ja til sprøyterom, ja til sterilt brukerutstyr

Bystyret: Ja til sprøyterom, ja til sterilt brukerutstyrMot stemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti vedtok bystyret i siste møte at "Oslo kommune opprettholder tilbudet om sprøyterom."

På bakgrunn av mange innspill jeg har fått fremmet SV, med støtte fra Arbeiderpartiet, blant annet disse to forslagene: "Det gjennomføres et begrenset forsøk ved feltpleiestasjonene og/eller akuttovernattingsinstitusjonene om utdeling av sterilt brukerutstyr (tilsvarende det som deles ut ved besøk på sprøyterommet)."

"Byrådet bes ta initiativ overfor staten, med tanke på å kunne gi andre brukergrupper enn heroinavhengige muligheter for å kunne bruke sprøyterommet."

Forslaget om sterilt brukerutstyr ble vedtatt av bystyreflertallet (SV, Ap, Venstre og Rødt), mens partiet Rødt bidro til at det ikke ble flertall for å gi andre grupper enn heroinavhengige tilgang til sprøyterommet. Særlig det siste synes jeg er leit.  - Det er kun heroinister som får bruke sprøyterommet, og de som bruker amfetamin avvises. Det er vi ikke fornøyd med. Selv om heroin er mer dødelig, er amfetamin vel så helseskadelig, og vi skulle ønske vi hadde et tilbud til dem også, sier Kine Haugen. daglig leder av Sprøyterommet.

Hva mener andre om dette? Les hele bystyrebehandling fra side 12 her.

Byrådet grep inn: Rustiltak fikk ikke ny leiekontrakt på Vinderen

Byrådet grep inn: Rustiltak fikk ikke ny leiekontrakt på VinderenByrådet påla det kommunale foretaket Omsorgsbygg om ikke å inngå en videre leieavtale med Kirkens Bymisjon om drift av en rusinstitusjon på Vinderen, lokaler de hadde holdt til i mange år og som var svært velegnet for formålet. I stedet står lokalene fortsatt tomme, på 3. året.

Det er en – i alle fall verbalt – uttalt enighet om at det er uheldig at det er høy konsentrasjon av rustiltak i noen få bydeler, og at det er ønskelig å få til større spredning. Hvorfor foranlediger Byrådet derfor at en rusinstitusjon blir tvunget til å flytte fra beste vestkant (Vinderen) til Sagene bydel – den bydel som fra før vel har flest rustiltak? Er det ressurssterke lobbyister som har fått viljen sin? Jeg ber Byrådet forklare seg overfor bystyret.

Forslag vedr. lavterskel og rus

Når bystyrets helse- og sosialkomite skal behandle sprøyteromsaken kan to forslag være aktuelle:

"Det gjennomføres et begrenset forsøk ved feltstasjonene og/eller akuttovernattingsinstitusjonene med utdeling av sterilt brukerutstyr (tilsvarende det som deles ut ved besøk på sprøyterommet)."

og

”For å få en mer helhetlig lavterskeltjeneste og økte åpningstider bes byrådet legge til rette for snarlig samlokalisering og samdrift av relevante tiltak ( så som sprøyterom, smittevern og feltpleie)."

Har du synspunkter på forslagene?

Hjelpetrengende stoffavhengige kastes ut av omsorgsbolig

Hjelpetrengende stoffavhengige kastes ut av omsorgsboligI en artikkel i Dagbladet i går leste jeg bl.a. følgende:

"Thomas Karoliussen (32), forteller at han tidligere fikk metadon, men at metadonen ga ham magesmerter. - De kastet meg ut av omsorgsboligen fordi jeg ikke greide å følge metadonprogrammet. Nå synes jeg faktisk det er lettere å bruke heroin og selge =Oslo, sier han. Nå er han glad for å få bo hos en kamerat, så han slipper å sove på gata."

Her ser altså ut til at igjen at hjelpetrengende blir slått handa av, og mister den trygge ramme som en omsorgsbolig representerer, fordi han gjennom sin adferd dokumenterer at han trenger hjelp: har rusproblemer. Jeg er i gang med å sjekke ut saken. Og sjekkingen viste at det denne gangen dreide seg om Risør kommune.

Les artikkelen

Sprøyterom, Feltpleien m.v. i samvirke?

Tankevekkende innspill fra en fagperson i rusomsorgen som jeg ofte lytter til:

"Du står fint på og viser både engasjement og forståelse for tunge rusmiddelbrukere. Jeg har lest den nye evalueringen av sprøyterommet og er enig i at rommet begynner å få en langt bedre form - ikke minst fordi tilbudet er vesentlig utvidet i forhold til feltpleie og rådgivningstjenester.Likevel er det vanskelig å prioritere dette om en ikke forventer vesentlig økte bevilgninger til rustiltakene i Oslo.  Kostnadene pr døgn er - inklusive noe høye lokalutgifter - 32.876/døgn, eller kr 650,- pr overvåket injeksjon.  I den samme mailen viser du også til problemene ved Frelsesarmeen botiltak som har en kostnad på 250/døgn.  Det refereres også til problemene med utilstrekkelig R i LAR i mange bydeler.

Det er selvsagt mulig å forlange mer av alt, og kanskje skulle man det - men da vel med bevissthet om at Oslo bruker mer enn de fleste byer av samme størrelse.  Jeg tror det riktigste vil være å evaluere om flere av lavterskeltiltakene kan samvirke i samme lokaler og med samme personale: feltpleie, rådgivning, sprøyteromstilbud og "Klinikk-motivasjon"-typen.  I en slik mer helhetlig lavterskeltjeneste kunne man kanskje opprette et tilstrekkelig antall med tilstrekkelig helhetlig tilbud."

Hva mener andre om det siste avsnittet; samlokalisering og samvirke?

Ønsker fortsatt sprøyterom i Oslo

Ønsker fortsatt sprøyterom i OsloByrådet i Oslo har i sitt budsjettforslag gått inn for å avvikle sprøyterommet fra 17.12.09. "På verdensbasis vil dette være første gang et sprøyterom blir nedlagt. For skadereduksjonsarbeidet i Norge og spesielt Oslo vil dette være et kraftig tilbakeslag," skriver hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne Rusmiddeletaten i Oslo kommune, Håvard Spjøtvold.

Boligprosjekt for bostedsløse truet

Boligprosjekt for bostedsløse truetI Heimdalsgata, midt på Grønland i Oslo, ligger Frelsesarmeens botiltak BoSatt. Her tilbys individuell oppfølging av 47 bostedsløse/ tidligere bostedsløse rusmiddelavhengige, med behov for oppfølging for å mestre det å bo. Enten for å etablere seg i egen bolig eller til de som står i fare for å miste boligen sin. Nå er tiltaket truet fordi Oslo kommune ikke betaler de reelle kostnader for driften.

Frode Woldsund, regionleder for Frelsarmeens Rusomsorg skriver: "Vi sliter økonomisk med vårt tiltak som heter Bosatt, en oppfølgingstjeneste hvor vi driver booppfølging i egen bolig. Veldig mange sliter med ensomhetsproblematikk og veien tilbake til et liv i rus er kort. Derfor er en slik tjeneste veldig viktig, satses det ikke på slike tiltak er ofte behandling fånyttes. I dag følger vi opp 47 personer i egen bolig, hvorav Rusmiddeletaten kjøper 16 plasser. De øvrige plassene selger vi enkeltvis til bydelene for bydelsbetaling ca kr. 250 pr. døgn. Dette er en rimelig tjeneste. Vi ser at dette gir resultater, men er redd for at vi må kutte ned på denne tjenesten da økonomien er for stram. Frelsesarmeen må inn med ca 1. mill pr år for at vi skal kunne opprettholde tilbudet, det går ikke i lengden."

Dette er et viktig tiltak, som må sikres økonomisk.

Les mer om BoSatt

Byrådet vil nedlegge sprøyterommet

Byrådet vil nedlegge sprøyterommetMed bakgrunn i SIRUS sin evaluering har Byrådet fremmet forslag om at Sprøyterommet skal nedlegges. I sitt forslag til bystyret konkluderer de med at "ut fra en helhetsvurdering finner byrådet ikke å kunne anbefale videre drift av det kommunale sprøyterommet i Oslo."

Jeg tror det er et uklokt forslag, men tar gjerne i mot synspunkter og innspill. Bystyrets helse- og sosialkomite skal nå forberede saken og innstille overfor bystyret.

Les byrådssaken
Les SIRUS-evalueringen

Mangler R-en i legemiddelassistert rehabilitering?

Mangler R-en i legemiddelassistert rehabilitering?Pr. i dag er i overkant av 1.100 rusavhengige  i Oslo på legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dette er et høyt tall, og ofte spørres det om det offentlige har et fullverdig tilbud til disse. Eller sagt på en annen måte: Er R-en i LAR tilstede? Er det slik at de rusavhengige får utdelt Metadon, Subutex m.v., men at det offentlige ikke følger opp i forhold til bolig, utdanning, kvalifiiseringstiltak eller nødvendig sosialfaglig oppfølging. Vi vet at mange av de som er i LAR-behandling har store sosiale, somatiske og psykiske problemer eller langvarig heroinmisbruk.

Byrådet har oversendt til bystyrets helse- og sosialkomite en statusoversikt for den enkelte bydel, samt Rusmiddeletaten, og jeg synes denne dokumenter at her er det langt igjen før vi her kan være fornøyde. Bl.a. er de rundt 65 personer som står helt uten noen form  for rehabiliteringstiltak.

Les oversikten, og gi innspill på hva som er dine erfaringer.

Les rapportene (pdf-dokument - hvis problemer; høyreklikk og last ned til egen maskin for å åpne det derfra)