Rus

Utilstrekkelig rusbehandlingstilbud i Helse Sør-Øst

Utilstrekkelig rusbehandlingstilbud i Helse Sør-ØstRusbehandlingen i Helse Sør-Øst er altfor dårlig. Det slås fast i ny rapport fra Helse Sør-Øst sitt Fagråd for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetiden er lang for å få plass og helsevesenet klarer ikke å fange opp yngre rusmisbrukere. Leder i Fagrådet, Guri Spilhaug, sier at satsingen på rusbehandling ikke er tilfredsstillende.

Fagrådet slår fast at det er for liten kapasitet. Det er for få behandlingstilbud generelt og de behandlingstilbudene som finnes er for lite fleksible. Dette fagfeltet er tverrfaglig og spesialisert. Det skal være lege, psykolog og sosialfaglig personell på plass - det er det ikke overalt. Kvaliteten på tjenesten er for dårlig, sier Spilhaug.

Les rapporten

SIRUS sin evaluering av sprøyterommet foreligger

SIRUS sin evaluering av sprøyterommet foreligger"En ”kost-nytte” vurdering av sprøyteromsordningen i Oslo må ses i forhold hvorvidt de oppsatte formål kan sies å være nådd, selv om disse ikke alltid kan måles. Av de oppsatte formål må sprøyterommet i Oslo sies å ha bidratt til økt verdighet for den aktuelle målgruppa. Likeledes må det kunne sies at sprøyterommet har bidratt til økt mulighet for helse- og sosialfaglig oppfølging og trolig også til bedre sprøytehygiene. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at ordningen har hatt noen innvirkning på omfanget av overdoser og overdosedødsfall. Et overordnet formål med sprøyteromsordningen var å gi tungt belastede narkotikamisbrukere skjermede og rene omgivelser for å sette sprøyter under veiledning av helsepersonell. Dette kan imidlertid ikke sies å være oppnådd i den forstand at dagens sprøyterom bare har kapasitet til å dekke en liten brøkdel av de injeksjoner som settes i Oslo iløpet av et døgn. En kan imidlertid ikke se bort i fra at brukere som bare har vært i sprøyterommet noen få ganger, ikke ønsker å bruke tilbudet regelmessig. Det kan tenkes at de først og fremst oppsøker tilbudet for å få råd om hvordan de bør injisere heroin på en måte som medfører minst mulig helsemessig skade," skriver SIRUS.

Økt verdighet og økt mulighet til helse- og sosialfaglig oppfølging er såpass viktig at jeg mener det er riktig å fortsette dette tiltaket.

Last ned og les rapporten (pdf-dokument; hvis problem, høyeklikk og lagre til egen PC for å hente den opp derfra)

Krevende for rusavhengige

Hanne, i foreningen Narkomanes pårørende, skriver bl.a. følgende til meg:

"Jeg er som mange andre foreldre svært opptatt av tilbudet våre rusavhengige får, eller ikke får. Er selv mor til en ung rusavhengig mann på 23, pt. nykter. Årene med rus har gitt mange erfaringer med hjelpeapparatet og utfordringene der. Det jeg nå er veldig i tvil om er denne ventetidsgarantien for de unge under 23 år. Det står utrykkelig at 65 dg. er en max frist, og at behandlingsfristen for denne gruppen også skal fastsettes på grunnlag av en konkret og individuell vurdering av pasientens tilstand, hvor faglig forsvarlighet vil kunne tilsi at helsehjelpen må gies raskere enn innen 65 dager. De pasientene som trenger helsehjelp raskere, vil fortsatt ha rett til det.

Jeg må innrømme at jeg til dags dato ikke har hørt om noen som har fått det raskere. I går snakket jeg med en mor til en ung jente på 20 år,jenta har dobbelt diagnose, rus og psyk. lidelse. Hun er i høyeste grad heroinavhengig, sprøyter må settes i halsen da hun ikke lengre har bærende årer andre steder. Denne unge jenta har søkt behandling og fått plass i februar/mars neste år! Ingen tror hun lever så lenge uten hjelp... Alle i hennes ans.gr. er skjønt enige i at hun trenger akutt hjelp, men ingen ting skjer."

Jeg er enig i at sånn kan vi ikke ha det. Hvordan er andres erfaringer, og synspunkter?

Retretten med gode resultater for rusavhengige

Retretten med gode resultater for rusavhengige"Ved Retretten hjelper tidligere rusmisbrukere, straffedømte og pårørende andre i samme situasjon. Et viktig virkemiddel er akupunktur.  - For første gang i mitt liv er jeg skikkelig frelst! «Camilla» står ved et kontor på Retretten og smiler stort. Hun har slitt med tungt pillemisbruk i en årrekke, men ved hjelp av Retretten begynner hun nå å få livet på skinner." Slik innledet en reportasje i Aften i fjor høst.

Og nå i sommer leser jeg tilsvarende om fengselsprosjektet: "Responsen fra innsatte i Oslo Fengsel er svært god, etter at de har deltatt på et livs- mestringskurs i regi av Retretten. "Jeg føler meg som en tørr svamp som har blitt kasta oppi ei bøtte med vann. Det er så interessant å få kunnskap om hvilke krefter som har styrt snart tredve år av livet mitt», skriver en av de innsatte i et innlegg i fengselsavisen Gjengangere i Oslo Fengsel. Han har sonet der i ti år og har mange år igjen. Nå er han én av ti menn som deltar på lærings- og livsmestringskurset ANTA. Det har gitt ham håp om en ny start etter endt soning."

Her gjøres det mye bra arbeid. Nå foreligger en evaluering, - se vedlegg.

Les rapporten (pdf-dokument - hvis problem med nedlastning: høyreklikk og last ned på egen maskin, eller oppgraderer leseren for pdf-dokumenter)

Ti forslag til en bedre rusomsorg

Ti forslag til en bedre rusomsorgRusomsorg er norske politikeres svarteste samvittighet, hevder Kari Bu, kulturredaktør i tidsskriftet =Oslo. Hun legger derfor fram 10 ideer som ennå ikke er prøvd ut, eller som bare gjennomføres sporadisk her til lands. Selv om jeg ikke nødvendigvis er enig i alle, er det kloke innspill som jeg gjerne formidler videre til debatt.

Oslo kommune trapper opp på Plata

Oslo kommune trapper opp på PlataOslo kommune trapper opp patruljeringen rundt Oslo Sentralstasjon, Plata og Jernbanetorget i Oslo. - De siste par ukene har det blitt mer og mer tydelig at sterkt hjelpetrengende rusavhengige ikke har fått den nødvendige helse- og sosialfaglige støtte fra det offentlige hjelpeapparatet. Det vil vi ha en slutt på. Rusavhengige har krav på hjelp, sier byråd Sylvi Listhaug til Dagbladet.

Derfor har Oslo kommune i løpet av de siste par dagene satt inn mer ressurser som skal patruljere på området utenfor Oslo Sentralstasjon. Våre fagfolk skal kartlegge den enkelte rusavhengiges hjelpebehov, og sørge for at alle som ønsker det skal få nødvendig hjelp. Hver enkelt skal få en personlig saksbehandler som skal være "døråpner" og sikre at hjelpeapparatet stiller opp.

Leser jeg i Dagbladet ......, eller var det en drøm?

Les mer i Dagbladet 

Oslo må bli bedre på LAR-oppfølging

Oslo må bli bedre på LAR-oppfølging- Tilbudet til rusmisbrukerne i Oslo er for dårlig, sier Venstres Trine Skei Grande. Det er en klok observasjon. Rusmisbrukere i Oslo får et dårligere tilbud enn ruspasienter i resten av landet. Det viser statusrapporten for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I Oslo har hver konsulent 70 LAR-pasienter, til tross for at statusrapporten sier at de ikke bør ha mer enn halvparten av dette, noe flere andre regioner i landet overholder.

Men hva med Oslo kommunes egen oppfølging av de samme LAR-brukerne? Statusrapporten for de 734 Oslo-LAR-brukerne viser det som alltid har bekymret meg; det er så lett og billig å dele ut Metadon, Subutex m.v., en det kreves så mye mer for å få til en reell rehabilitering. Rapporten forteller at i Oslo er det større andel enn landet forøvrig som går på passiv sosialhjelp, uten noen form for beskjeftigelse. Og lavere andel som har yrkesrettet hovedaktivitet. Den forteller også at Oslo er dårligst i landet når det gjelder bosituasjonen, med altfor mange isom kke har egen leiet eller eiet bollig, og som derfor i stedet er uten bolig, bor på hospits eller hybelhus eller litt tilfeldig rundt omkring.

Her er det nok av utfordringer å gripe fatt i for Oslo kommune. Hva er din erfaring? Skriv innspill/synspunkter i kommentarfeltet.

Les statusrapporten (pdf)

Oslo Universitetssykehus nekter heroinavhengig øyeblikkelig hjelp

Oslo Universitetssykehus nekter heroinavhengig øyeblikkelig hjelpJeg er alltid imponert over fagfolk som sloss på barikadene for sine hjelpetrengende pasienter og avdekker svakheter ved det offentlige hjelpeapparatet, som denne gang lege Joe Siri Ekren. På hans blogg skriver han i dag:

"Jeg forsøkte å legge inn en heroinavhengig pasient i går for akuttbehandling på Oslo Universitetssykehus,  Avd. Avgiftning Narkotika (AAN) (som er utpekt til å ha akuttfunksjon for heroinavhengige i Oslo).  Sykehuslegen vurderte pasienten som behandlingstrengende, men pasienten ble ikke innlagt på grunn av plassmangel. Pasienten fikk tilbud om innleggelse om fire dager, og jeg kontaktet straks overlegen ved AAN for at pasienten kunne møte opp for daglig overvåket inntak av Subutex-tabletter på avdelingen inntil innleggelse. Det vil forhindre overdoser og redusere sprøytebruk. Dette er kjent og trygg behanding for en lidelse med høy sykelighet og høy dødelighet.

Imidlertid nektet overlege å gi erstatningsmedisin frem til innleggelse. I stedet for å få skadereduserende og potensielt livreddende behandling ,  overlater overlegen pasienten til gaten for å kjøpe urent stoff og injisere i lysken. Overlegen er fullt klar over dette, og avgjørelsen om ikke å gi Subutex-tabletter ble fattet på prinsipielt grunnlag: “Det gjør vi ikke her.” "

Og i dag har lege, pasient og støttespillere en markering ved hovedporten på Ullevål Sykehus.

Les mer her

Narkomane i sentrumsgatene versus den norske helgefylla

Narkomane i sentrumsgatene versus den norske helgefyllaRusmisbrukerne i sentrumsgatene trigger byrådspolitikerne hvert år på denne tiden, og hensynet til turistene er et tilbakevendende argument.  Problemet flyttes rundt. Rusmiljøet har vært på vandring fram og tilbake siden Slottsparkens tid, rundt i sentrum og delvis ut i periferien, fra Egertorget, Plata og Skippergata til Tøyen, og tilbake til Plata igjen.

Europeiske turister vil nikke gjenkjennende til dette vandrende folket, som stort sett er unnselige mennesker. Mer underlig og sikkert skremmende må det være å se hundrevis av drita fulle ungdommer som slåss, pisser og spyr seg gjennom sommerhelgene. Her har Byrådet noe å lære av Sør-Europa: Lokale krefter har i samarbeid med norsk reiselivsnæring langt på vei lykkes i å isolere charterflatfylla til avsidesliggende strender, langt fra godfolks paradegater, skriver Astrid Renland i siste nummer av tidsskriftet Rus & Samfunn.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune

Alkoholpolitisk plan for Oslo kommuneOslo bystyre vedtok 22. april 2009 en alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune. Byrådets forslag til plan var i hovedsak en næringspolitisk plan, og planutkastet ble derfor betydelig endret i bystyret.

Her foreligger derfor det endelige dokument, etter bystyrets behandling. Har du synspunkter? Skriv i kommentarfeltet.

Les handlingsplanen (Word-dokument)

Bystyreflertallet om rus: Ikke behov for pålegg om opprettholde aktivitetsmål

I disse dager har politiet satt inn sine vanlige sommeraksjoner i Oslo sentrum, ikke bare mot langere men også mot sterkt utslåtte, hjelpetrengende rusavhengige. Rusavhengige jages rundt. Den som da motivert banker på kommunens dør og ber om hjelp, skal ikke da bli møtte med svaret: Dessverre: Behandlingstiden for en søknad om plass i en bo- og omsorgsinstitusjon er trolig 4 til 6 uker, og skal du ha bolig må du nok vente rundt et år. Det er jo nettopp sånne svar som er en viktig faktor til at så altfor få kommer seg ut av dette livet. En kommune som prioriterer det viktigste først har både ressurser og evne til å si: Vi omprioriterer fra andre saksfelt og sørger for at kommunen skal oppfylle de mål og løfter vi har gitt for byens mest utslåtte og hjelpetrengende: de rusavhengige.  SV og Arbeiderpartiet fremmer konkrete forslag om det, som ikke er mer ambisiøse enn at det materielle innhold er: De mål vi satte ved budsjettbehandlingen i  desember  skal nås, sa jeg bl.a. da bystyret i ettermiddag behandlet tertialrapporten pr. 30. april 2009.