Rus

Oslo: Rusmisbrukere står i hjelpekø

Oslo: Rusmisbrukere står i venteliste-køMange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter avrusning slik man praktiserer det i Stockholm i Sverige, skriver partiet i en pressemelding. Det er et utmerket forslag.

Venstre er en del av det parlamentariske grunnlag for Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo, og Venstre har derfor - i motsetning til nasjonalt nivå - her mulighet til å sette makt bak krav når det gjelder garantier til rusmisbrukere. Også i Oslo er det naturligvis viktig at motiverte misbrukere får plass snarest mulig. Ved vedtak av budsjett for 2009 ble det derfor vedtatt et mål om at ingen skal vente mer enn 30 dager fra søknaden er mottatt i Rusmiddeletaten til tilbud om plass er gitt.

Byrådets tertialrapport pr. 30.4.2009 forteller at pr. 30. april var det 68 personer som ventet på plass mer enn 30 dager, og etatens prognoser ut over året er at dette vil forverre seg ytterligere. Mot slutten av året regner byrådet/etaten med at 200 har ventet på plass mer enn 30 dager.

Dette er ikke godt nok, og jeg vil ta politiske initiativ for å bedre situasjonen.

Pusj heller sosialarbeidere på de narkomane, framfor politifolk

Pusj heller sosialarbeidere på de narkomane, framfor politifolkByråd Sylvi Listhaug og politisjef Kåre Stølen er dundrende uenige i hvordan narko-miljøet skal bekjempes. Listhaug vil at narkomane skal taues inn av politiet. – Vi kan ikke arrestere folk bare fordi de ser litt skumle ut, sier Stølen til Dagsavisen.

Jeg har sendt byråden en utfordring: Pusj heller sosialarbeidere på de narkomane, framfor politifolk. Les utfordringen under, og skriv gjerne egne synspunkter i kommentarfeltet.

Byrådslederen liker ikke sannheten

"Mens de aller fleste av oss kan krype under en varm dyne i februarnettene så finnes det de som ligger ute i vinterkulda i Oslo. Mannlige rusmisbrukere velger heller å sove utendørs enn å bruke kommunens tilbud, som de mener er lite tilgjengelig og uverdig. De ønsker andre en fin dag, men har selv kalde netter". Det var introduksjonen til en reportasje i NRK Dagsrevyen.

Oslo kommune har havnet ut i kraftig polemikk med NRK, bl.a. på grunnlag av informasjonsavisa Oslo kommune sender til alle husstander. Byrådsleder Erkling Lae mislikte den kommunale informasjonsavisas polemiske form. Men byrådslederen er fortsatt indignert over at NRK Dagsrevyen ga "inntrykk at vedkommende ikke hadde et adekvat botilbud." Ja, mislik det gjerne det, men sånn er virkeligheten: Kommunens botilbud er ikke kvalitetsmessig gode nok, slik at en del i stedet velger å bo i trappeoppganger og under broer. Kanskje byrådslederen selv kunne forsøke ei uke på Ila hybelhus?

Se bladet Journalisten
Se side 35 i referatet fra bystyret

Kommunal rusinnsats-kutt rammer utsatt ungdom

Kommunal rusinnsats-kutt rammer utsatt ungdomBystyreflertallet har påført Rusmiddeletaten et budsjettkutt på 8,1 millioner og etatslederen foreslår stillingskutt. Konsekvensene vil bl.a. kunne ramme noe av satsingen inn mot andre ungdomsmiljøer enn de en treffer i kjerneområdene rundt Akerselva og Oslo sentralbanestasjon. Dette kan for eksempel være snakk om satsinger mot utelivsarenaen eller andre subkulturelle miljøer, sier Fellesorganisasjonen i sin konsekvensanalyse.

En kunnskapsbasert skjenkepolitikk

"Bystyreflertallet forholder seg ikke til dokumenterte fakta: ”Det finnes ikke belegg for påstandene” om at det er sammenheng mellom antallet skjenkesteder, skjenketider og det bråket og den volden som preger Oslo hver helg, sier bystyreflertallet.  De vil ikke forholde seg til virkeligheten. Det er alvorlig at politiets klare råd totalt blir neglisjert av bystyrets flertall. Så skal naturligvis også skjenkepolitikken sees i et mer overordnet perspektiv hvor vi ser sammenhengen mellom totalt alkoholkonsum i et samfunn og de alkoholskader et samfunn må håndtere. Det krever en kunnskapsbasert alkohol- og ruspolitikk. Det er den totale alkoholpolitikken i Oslo som er avgjørende, og ikke alene for eksempel hvorvidt skjenketidene reduseres eller utvides med en time. Men når bystyreflertallet lar alkoholpolitikk primært være næringspolitikk, da bærer dette galt av sted," skriver jeg bl.a. i en artikkel i tidsskriftet Rus & Samfunn.

- Rusmiljøet i Oslo har blitt mer råttent

Overdoser, voldtekter og overgrep er dagligdags i Oslos rusmiljø. Flere mener at det offentlige svikter, mens de frivillige organisasjoner står parat med alt fra en god klem til praktisk bistand. Det er ingen tvil om at Oslo kommunes hjelpetilbud overfor de mest hjelpetrengende er utilstrekklig, og bedre vil det ikke bli om Høyre/Fremskrittspartiet-byrådet får presset igjennom aktivitetsreduksjonen i Rusmiddeletaten.

- Miljøet har blitt mer råttent nå. Det er ikke noe samhold. Vi som sitter her er som brødre, men det er mange i miljøet og det er mye misunnelse og sjalusi, sier Frank (54) til Østkantavisa.

Les mer i Østkantavisa

Evner ikke kommunen å forstå bostedsløse i Oslo?

Evner ikke kommunen å forstå bostedsløse i Oslo?NRK Dagsrevyen hadde 7. februar en Lørdagsrevyreportasje med headingen: "Kalde netter for uteliggere". Ingvild Bryn introduserte reportasjonen slik: "Mens de aller fleste av oss kan krype under en varm dyne i februarnettene så finnes det de som ligger ute i vinterkulda i Oslo. Mannlige rusmisbrukere velger heller å sove utendørs enn å bruke kommunens tilbud, som de mener er lite tilgjengelig og uverdig. De ønsker andre en fin dag, men har selv kalde netter".

Hovedbudskapet til Charlie Storøygard, Svend Andreassen og Jon Are Sletthaug var altså slett ikke at det ikke fantes kommunale overnattingstilbud til dem - eller ei seng for natten som byråden ofte kaller det - men at de som bostedsløse fant tilbudet uverdig og svært lite egnet som botilbud. At de kvalitetsmessig ikke holder mål. Budskapet som er blitt hamret inn gang etter gang fra "brukerne" av hospitser og de store hybelhusene er at de i alt for stor grad domineres av rus og bråk. I den grad du ikke har et rusproblem på forhånd, er det stor sjans for at du vil blir rekruttert til det gjennom opphold der. Derfor velger altså Charlie, Svend og Jon Are i stedet å bo under ei bru, i en oppgang eller på gata.

Kommunen og politikere har betydelig fokus på kvalitet innenfor f.eks. sykehjemssektoren, og det er skremmende at når bostedsløse ytrer seg og ber om det samme så velger den politiske ledelse i Rådhuset i stedet å gå til motangrep. Gjennom en informasjonsavis til alle byens innbyggere hevdes det at NRK-reportasjen var full av feil og misforståelser. Jeg har nøye gjennomgått saken, og kan ikke finne en eneste feil. Dette er en korrekt framstilling av hvordan mange bostedsløse i Oslo opplever situasjonen. Jeg skulle ønske Fr.Ps byråd på dette saksfeltet kunne ha en evne til i større grad å lytte, også når fattigfolk - som kanskje ikke representerer de store velgergrupper - ytrer seg og ber om et mer verdig hjelpetilbud.

Se NRK Dagsrevyreportasjen
Les Oslo kommunes motangrep
Les hele artikkelen på side 25 her (pdf)

Aktivitetsreduksjoner i Rusmiddeletaten bør stoppes

Driftsreduksjoner i Rusmiddeletaten bør stoppesOppsøkende tjeneste tar i dag seg av de tyngste narkomane over 18 år, mens Uteseksjonen driver forebyggende arbeid rettet mot ungdom. Rusmiddeletaten må spare seks millioner, og direktør Lilleba Fauske ønsker å slå sammen Oppsøkende tjeneste og Uteseksjonen, samt kutte ni stillinger.

Som en konsekvens av bl.a. dette har bystyremedlem Marianne Borgen (SV) sendt fram følgende forslag som skal behandles i helse- og sosialkomiteens møte 29. april: "Byrådet bes fremme sak til bystyret om hvordan bystyrets vedtak av 12.11.2008; ”Byrådet bes snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste”, kan realiseres. I påvente av bystyrets behandling av slik sak stilles planlagte reduksjoner/ omstillinger i Rusmiddeletaten i bero."

Bystyret har mulighet til å rette opp driftskuttet på 6 millioner når det senere denne våren skal beslutte hvordan driftsoverskuddet for 2008 på 113 millioner kroner skal disponeres.

Les hos NRK Østlandssendingen
Les Rusmiddeletatens begrunnelse

Byrådet bygger ned den rusforebyggende innsatsen

Byrådet bygger ned den rusforebyggende innsatsenBystyret vedtok en tydelig beskjed til Byrådet om "snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra Uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste".  Byråd Listhaug gir en dårlig forklaring på hvordan dette vedtaket følges opp, sier de ansatte i Uteseksjonen: "Hvordan vil dette være mulig med færre stillinger? Den eneste løsningen vi kan se, er at andre oppgaver nedprioriteres. Er tanken fra byråden at Uteseksjonen skal bruke mindre tid på oppfølgingsarbeid? Slik arbeidet vårt er i dag, møter vi ungdommen ute på gata. Ungdommen blir i mange tilfeller klienter ved Uteseksjonen. Dette innebærer at ungdommen blir fulgt opp av enkeltansatte for å for eksempel komme i kontakt med sosialkontor, foreldre, DPS, boligkontor, barnevernstjenesten, osv.

Hvis byråden mener at Uteseksjonen skal øke sin tilstedeværelse ute, vil man ha mindre tid til oppfølgingsarbeidet. Det vil si at man har mindre tid til å sette ungdommene i forbindelse med de ulike instansene som kan hjelpe dem. Det kan virke som at byråden ikke forstår kompleksiteten ved oppsøkende arbeid. Oppsøkende virksomhet initierer flere oppgaver når det er vellykket." Les hele notatet under.

Rusforebyggende: Er dette styrking og økt tilstedeværelse?

Rusforebyggende: Er dette styrking og økt tilstedeværelse?Et enstemmig bystyre vedtok i november på forslag fra SV følgende: "Byrådet bes snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra Uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste".

På tross av dette planlegges det i Rusmiddeletaten en betydelig bemanningsreduksjon i såvel Uteseksjonen som Oppsøkende tjeneste. Byrådet er bedt om å gi en forklaring overfor bystyret på hvordan dette harmonerer med bystyrets vedtak. Nå foreligger svaret, ( se under) og jeg tar gjerne i mot synspunkter på om virkeligheten oppfattes på samme måte av andre aktører. Skriv gjerne under.