Rus

Frelsesarmeen: Frykter at noen fryser i hjel

Frelsesarmeen: Frykter at noen fryser i hjelFrelsesarmeen er svært bekymret for Oslos bostedsløse. En intern rapport viser at 27 personer har sovet ute de siste ukene, et stort antall av dem er helt uten inntekt og har ingen kontakt med helsevesenet. - Vi er redde for at vi kan finne folk ihjelfrosset. En del brukere er så dårlige at de ikke klarer å skaffe seg tak over hodet. Det er problematisk at ingen tar fatt i det, sier Frode Woldsund som er Frelsesarmeens områdeleder for rusomsorgen i Oslo.

Jeg tar nå opp spørsmålet med byrådet, og ber byrådet overfor bystyret besvare hvilke tiltak byrådet vil sette inn.

SV: Forsøk med utdeling av heroin?

SV: Forsøk med utdeling av heroin?"Basert på erfaringer fra en rekke europeiske storbyer vil SV åpne for at sosial rehabilitering kan komme før rusmestring, og vil derfor gå inn for et forsøk med utdeling av gratis heroin i kontrollerte former for de tyngste rusavhengige". Et klart flertall på SVs landsstyremøte nå i helga har anbefalt denne formuleringen inn i det arbeidsprogrammet SV skal vedta på sitt landsmøte nå i mars.

"Noen ganger bør vi hjelpe pasienter til å gjøre noe som vi er imot. Fordi alternativet kan være verre", skriver redaktør Barth Tholens i siste nummer av bladet Sykepleien. Og skriver videre: "I Nederland har ikke folk gått mann av huset for å hoppe ut i døden ved hjelp av en lovlig dose. I Sveits deles det ut gratis heroin til sterkt belastede misbrukermiljøer, men det har ikke ført til noe ragnarokk blant ungdom. Selvfølgelig hadde jeg gjerne sett alle narkomane i Norge inn på gode akuttmottak og på vei mot gode behandlingstilbud. Likevel vil noen garantert falle utenfor. Om vi forsøker å hjelpe noen få med en smule av det forbudte, blir samfunnets normer neppe veldig skadeskudd. Tvert om. Er dette lett? Nei. Er jeg sikker på at vi i så fall gjør det riktige? Nei. Bør vi likevel ta sjansen? Ja. Fordi alternativet er å svikte dem som ikke lenger har helse til å ta ansvar for seg selv. Er det ikke det helsevesenet først og fremst er til for?".

Jeg tvilte meg fram til å stemme for flertallsanbefalingen på SVs landsstyremøte. Men programmet sluttbehandles først i mars, og jeg er svært mottakelig for innspill. Skriv kommentarerer under. Debatten går.

Vertskapsbeviset - hva beviser det?

Byrådet ønsker utstyre de seriøse skjenkestedene med såkalt vertskapsbevis, som vi alle skal se etter som en sikring av kvalitet.

"Å levere ut et bevis som viser at du følger selvfølgeligheter er ikke et aktivt virkemiddel i kampen mot svart arbeid og kritikkverdige arbeidsforhold. Det gir ingen garanti for at tilstanden på serveringsstedet er som det skal. Hva om serveringsstedet praktiserer ulovlig arbeidstid? Om det foregår annen utnyttelse av de ansatte? Betales det ut riktig lønn? Får de ansatte overtidsbetaling? Hva om arbeidskontrakten ikke er i tråd med lovens krav?Fellesforbundet er opptatt av å få til tiltak som virker. Hvorfor ikke stille større krav til de som driver serveringssteder. Hva med økte krav til utøver? Hvorfor stilles det ikke kompetansekrav for å skjenke alkohol? Hvorfor ikke tariffavtale? Hva med krav om autorisert regnskapsfører?" spør Fellesforbundets Clas Delp.

Bostedsløse nektes en seng over natta

Fr.P-byråd Jøran Kallmyr snakker med store bokstaver at ingen skal bli tvunget til å sove på gata. Alle skal garantert få en seng over natta. Igjen og igjen får jeg eksempler på at virkeligheten er en annen. Som her en henvendelse fra en ansatt i Rusmiddeletaten:

”En kveld jobbet jeg lenge for å skaffe overnatting til en øst-europeisk mann. Han satt i rullestol. Snakket ingen språk vi kunne dele. Ved henvendelse til Sosial Vakttjeneste avviste de i utgangspunktet henvendelsen med at han ikke hadde rettigheter. Vi gjorde diverse saker for å forsøke å skaffe ham en plass. Ved ny henvendelse til Sosial Vakttjeneste sa jeg at vi kommer i det minste bort og får vedtaket på at han var avvist, og slik at han kunne få hjelp til å anke dette vedtaket. De sier da at dette ikke er mulig fordi de ikke fatter enkeltvedtak om avvisning."

Det planlegges kutt i hjelpetilbudet til rusmisbrukerne

Det planlegges kutt i hjelpetilbudet til rusmisbrukerneI det offentlige mediabildet hører vi stadig at Byrådet vil prioritere hjelpetilbudet til byens rusmisbrukere. Men kommunens fagetat, Rusmiddeletaten, får andre signaler. Det heter i en saksframstilling etatsledelsen har lagt fram overfor MBU: "Byrådet har varslet kutt i de økonomiske rammene til Rusmiddeletaten i de kommende år." Og som det også påpekes:  det stilles krav om at etaten skal "øke innsatsen overfor de aller sykeste ved å gi et utvidet bo- og omsorgstilbud til disse."

Det forventes at Rusmiddeletaten skal gjøre mer, men for mindre penger. Derfor har etaten nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal foreslå en ny organisering av det oppsøkende arbeidet i Oslo sentrum,komme med forslag til hvilke satsingsområder det er viktig å fokusere på, og hva som evt kan nedprioriteres . Eller sagt med rene ord: bystyreflertallet pålegger økte oppgaver uten at det følger penger med, og da må det kuttes i tjenestetilbudet. Men byrådsleder Erling Lae (H)  vil nok fortsatt hevde at de prioriterer høyt å hjelpe byens hjelpetrengende rusmisbrukere.

Sykepleierforbundet: Sprøyterommet bør fortsette, og utvides

Sykepleierforbundet: Sprøyterommet bør fortsette, og utvidesNorsk Sykepleierforbund mener at sprøyterommet ikke er tilstrekkelig utprøvd og bør videreføres i 2009. I denne perioden bør det utprøves med utvidede åpningstider og vurderes om det skal være lov å injisere andre narkotiske stoffer enn heroin, heter det bl.a. i en uttallelse fra Sykepleierforbundet i Oslo.

Les mer

Oslopolitiet på de narkomanes side

Oslopolitiet på de narkomanes sideHerlig å lese at Oslopolitiet stiller seg på de narkomanes side: Mandag starter politiet en storstilt aksjon som heter «Ute av syne, ute av sinn». Politiet vil «flytte» Oslos gatenarkomane til Stortinget. Myndighetene må se de narkomane for at de skal få hjelp, mener stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon.

Les mer i Dagsavisen

Bostedsløse, uten akseptabelt tilbud

Bostedsløse, uten akseptabel tilbudByrådet skriver notat etter notat og forsikrer oss at alle i Oslo skal være sikret nødvendig tak over hode, og et akseptabelt akutt-botilbud. Men virkeligheten er en annen. Som et eksempel fra søndag: Rusmiddeletatens Oppsøkende tjeneste (OT) ble kontaktet av Oslo Sporveier som fortalte at det lå en person i en av deres busser. OT møtte bussen på Grønland. De fant en kvinne liggende på gulvet, våt av urin som fløyt rundt på gulvet i bussen. Men å skaffe henne et akseptabelt akutt botilbud var særs vanskelig. Kommunens sosialtjeneste avviste kvinnen.

Hvordan er virkeligheten for bostedsløshet og akuttovernatting i Oslo?

Hvordan er virkeligheten for bostedsløshet  og akuttovernatting i Oslo?Bystyret behandlet 18. juni 2008 hvilke rettigheter personer som oppholder seg i Oslo uten å være folkeregisterført i Oslo har etter lov om sosiale tjenester, samt manglende akuttovernatting til ungdom 18 til 23 år. Jeg legger her ut et omfattende notat hvor byrådet gir en tilbakemelding på bystyrets vedtak og tilbudet til bostedsløse i Oslo og akutt-tilbudet i rusomsorgen.

Stemmer beskrivelsen med virkeligheten? Her er en tilbakemelding: "Dette notatet er virkelig å kaste blår i øynene til bystyret. For det første gis det inntrykk av at Ungbo er nok for unge rusbrukere. Det er en lang venteliste på flere år. For det andre påstås det fra Bydel St. Hanshaugen at det var 22 uteliggere. Jeg har personlig talt minst det dobbelte av det i løpet av en måned bare ved Nasjonalteateret. For det tredje høres det ut som om Sosial Vakttjeneste klarer å sende noen til et bosted umiddelbart, at dette aldri koster brukerne noe og at det i det hele tatt er nok hospitsplasser, noe det overhode ikke er. Og langt i fra boliger. Hospitsene er fylt med vold og kriminalitet, ingen vil bo der. Realiteten er at det minst er 1000 totalt bostedsløse i Oslo og at disse ikke har noe sted å være som ikke er fysisk og psykisk ekstra belastende. "

Hva mener du? Skriv din mening her.

Les byrådets notat

Rusmisbruker: Tungt og nedlatende behandlingsapparat

Rusmisbruker: Og tungt og nedlatende behandlingsapparatRusmisbrukeren Raymond har sendt meg en mail, og skriver bl.a: "Jeg har prøvd mange ganger å bli rusfri men jeg har ikke klart det. Har gått 2 runder på Veksthuset i Oslo og 3 ganger på Veksthuset i Molde uten å klare det enda. Men etter jeg selv valgte å bryte programmet mitt sist gang har jeg aldri opplevd et tyngre og mer nedlatende system enn det som er idag." Jeg lar Raymond komme til orde med sitt syn, og gjengir hans mail.