Rus

Mangel på kommunale boliger: - Sprekken er ikke langt unna

Myndighetene kaster bort flerfoldige millioner når de ikke klarer å gi rusmisbrukere et botilbud etter behandling, mener Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Geir Andersen er redd for å havne på gata igjen, melder NRK Østlandssendingen. 42-åringen har vært igjennom et rehabiliteringsprogram og er klar for å starte et nytt liv, men bydel Alna klarer ikke å skaffe kommunale boliger til alle som trenger det.

I 2005 kartla Oslo kommune et udekket behov for rundt 620 leiligheter for å kunne skaffe leiebolig til den som selv ikke er i stand til å skaffe seg ordinær bolig på det private boligmarked. På tross av denne kunnskap har Byrådet og bystyrets politiske flertall siden dengang redusert antall tilgjengelige leiligheter med ytterligere 417. Det har vært viktigere å selge leiligheter for å få inn penger i kommunekassa.

Les mer hos NRK Østlandssendingen
Les en kommentar fra Juss-Buss

Alkoholpolitisk handlingsplan ubrukelig

Alkoholpolitisk handlingsplan ubrukelig- Byrådet legger opp til fri flyt av alkohol med utvidelse av skjenketider og få restriksjoner. Pllanen ivaretar næringens interesser og i liten grad de alkoholpolitiske, sier jeg bl.a. i et intervju i siste nummer av tidsskriftet Rus & Samfunn i en kommentar til forslaget byrådet har lagt fram til akoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune. Bystyret valgte ikke å haste-behandle planen før sommeren.

Les intervjuet

Kan miste sprøyterommet

– Administrasjonen i Rusmiddeletaten i Oslo har anbefalt politikerne å legge ned tilbudet når forsøksperioden utløper ved utgangen av 2009. De begrunner det med at det er for dyrt å drive, sier sykepleier og fagansvarlig Marcus Nøstdahl. Han har jobbet ved sprøyterommet siden oppstarten og føler nå at de som jobber med tilbudet ikke blir hørt. – Debatten går uten at vi som jobber her blir tatt med. Ansatte opplever at mange som deltar i debatten mangler kunnskaper om hva vi faktisk gjør på sprøyterommet, sier han. Nøstdahl mener flere burde komme og se på tilbudet som gis før de uttaler seg om hva sprøyterommet er.

Min kommentar: Det vil være særs uklokt om dette viktige tilbudet til rusmisbrukerne blir lagt ned, og jeg tviler på om bystyreflertallet vil tørre å gjøre det. Jeg vil i alle fall sloss for sprøyterommets eksistens.

Les mer i Sykepleien

Politiet slakter alkoholpolitisk plan

Politiet slakter alkoholpolitisk planByrådets forslag til ny alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo ble lansert forrige måned. Planen trekker opp hovedmålene for alkoholpolitikken og virkemidlene for å nå dem. Nå viser det seg at politiet og kommunen er rykende uenige om strategien. I et oppsiktsvekkende krasst høringssvar sabler visepolitimester Roger Andresen ned innholdet nærmest punkt for punkt.

Byrådet ønsker å myke opp regelverket, og åpner for at flere kan få utvidet skjenketid utenfor sentrum. - Vi har mange ganger sagt at vi bruker en uforholdsmessig stor del av de uniformerte ressurser natt til lørdag og søndag. Våre folk redder liv hver helg. Skulle vi ha enda flere steder med de samme utfordringene som i sentrum, går det imot hva vi ønsker å bruke ressursene på. I tillegg vil dette skape negative konsekvenser for bomiljøene, sier Andresen.

Les mer
Les politiets høringsuttalelse
Les Trondheim reduserer

Sprøyterom reduserer lidelsene

Sprøyterom reduserer lidelseneHver vår har kommunen renovasjon av gatene, og for de sprøytenarkomane innebærer det arrestasjoner og borttauing. Dette ser ikke ut til å bidra til å redusere antall sprøytenarkomane, skriver Ingvill Fauske.

Les mer

Skjenking: næringshensyn eller folkehelse?

Skjenking: Næringshensyn eller folkehelse?I alkoholpolitikken står bransjehensyn ofte mot hensynet til folkehelsen. Bransjeinteresser vinner i mange tilfeller fram på bekostning av folkehelsen. Det som er lønnsomt for enkeltvirksomheter er ikke nødvendigvis det beste for samfunnet. Til tross for at Oslo kommunes plan i første rekke ser på alkoholpolitikken ut fra et økonomisk- og næringsperspektiv, er framstillingen nokså ensidig. Planen tar ikke for seg de betydelige samfunnsmessige problemene som er knyttet til f.eks tapt arbeidsinnsats og tapt produktivitet som følge av dårlig helse og tidlig død. Det er stor grunn til å tro at tiltak som kan redusere omfanget av alkoholskader i befolkningen vil virke positivt for næringslivet generelt og verdiskapningen, skriver Kirkens Bymisjon og Actis i sin høringsuttalelse til byrådets utkast til alkoholpolitisk handlingsplan.

Les uttallelsen

Alkohol og vold: Klarer ikke byrådet å lese statistikk?

Alkoholg og vold: Klarer ikke byrådet å lese statistikk?Byrådet har sendt ut på høring et forslag til "Alkoholpolitisk handlingsplan". Og mer lettvint holdning til statistikk og fakta skal en lete lenge etter.  Ut fra de tall som er presentert på side 3 i planutkastet kan man slett ikke dra den konklusjonen som er gjort - nemlig å si at "ut fra disse tallene kan det derfor ikke fastslås noen direkte sammenheng mellom flere skjenkesteder og økt vold". Og det finnes det også betydelig forskning som dokumenterer at det nettopp er en slik sammenheng.

Sykepleierforbundet: Sprøyterommet bør videreføres

Sykepleierforbundet: Sprøyterommet bør videreføresNorsk Sykepleierforbund var positiv til en prøveordning med sprøyterom som et ledd i å forebygge og redusere helseplager hos rusmisbrukere. Deres faglige vurdering var at rusmiddelmisbrukere bør ha mulighet til å bli fritatt for den nedverdigelsen og de komplikasjoner det medfører å injisere stoff på gater og fortau. De ønsker i sterkere grad at det fokuseres på de helsemessige gevinstene ved en evt. forlengelse og evaluering av prøvetiden.

Sykepleierforbundet understerker i en henvendelse til Oslopolitikerne at den midlertidige lovgivning bør videreføres for en toårs periode. Innenfor perioden bør det utprøves med utvidede åpningstider og vurderes om det skal være lov å injisere andre narkotiske stoffer enn heroin. Klokt sagt, sier nå jeg.

"Mor i arbeid nektes behandling for livstruende sykdom"

Mor i arbeid nektes behandling for livstruende sykdomJoe Siri Ekgren er en frisk pust innen legestanden, som jeg følger med interesse. Jeg er ikke nødvendigvis enig med ham, men han tør å være annerledes. Han er tydelig på hva som tjener de brukerne han skal bistå, skriver jeg bl.a. om hans arbeid for å sikre heroinmisbrukere tilstrekkelig helsehjelp.

Overdosehavari

OverdosehavariUnder overskriften "Overdosehaverikommisjon" hadde Stian Biong, med mangeårig bakgrunn fra Rusmiddeletaten, et presist innlegg i Aften forleden dag som setter søkelyset på verdier og prioriteringer. Som han bl.a. skriver:

"I 2006 døde fire personer i Oslo i trafikkulykker. Samferdselsetaten utarbeider hvert år en egen årsberetning med en grundig gjennomgang av hendelsene. 65 akutte dødsfall fra narkotika i 2007 nevnes kun summarisk i byrådets årsberetning. Det er nærliggende å foreslå opprettelse av en havarikommisjon i Oslo med ansvar for å gjennomgå hvert enkelt overdosedødsfall de siste to årene."