Sosialpolitikk

Kommersielle tiggere

Jeg kan ikke skjønne at det er mer aktverdig å «tigge» gjennom å selge kommersielle produkter som boligalarmer på Karl Johans gate enn å tigge til bolig mat og dop. Og sannelig kan de kommersielle tiggerne være særs så aggressive og innpåslitne også, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen til debatten om nye politivedtekter.

Kommunale boliger selges, og den sosiale boligpolitikken svekkes

Bydelsforvaltningene, bydelspolitikerne, sosialarbeiderne og boligkonsulentene i bydelene har advart. De har sagt at Oslo kommune trenger flere, ikke færre, utleieboliger. Byrådet sier også det, i de vakre festtalene. Men i virkelighetens verden selger bystyreflertallet unna kommunale utleieboliger og svekker kommunens muligheter til å skaffe hjelpetrengende en egnet bolig, skriver Ivar Johansen i Akers Avis.

Aferd og folkeskikk?

Byrådsleder Lae foreslår at det innføres en særbestemmelse i politivedtektene som gir mulighet for bortvisning av de som på en «sjenerende måte» forstyrrer den alminnelige ro, orden og ferdsel. Og det er slett ikke slik at denne regel «for adferd og folkeskikk i våre felles uterom» skal gjelde alle. Byrådet foreslår at den kun skal gjelde tiggere og prostituerte, skriver Ivar Johansen i Dagbladet til debatten om nye politivedtekter.

Les mer
Adferd og folkeskikk?

Man skal ikke plage andre ….

Kanskje politivedtektene skulle fastslå noe så enkelt som en Kardemommelov; ”Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre hva man vil” ?  Og et charter som fastslår hele befolkningens rett til tilstedeværelse i det åpne byrom, også de som har synlige tegn på sosiale problemer eller et handikap, skriver Ivar Johansen i en artikkel i Dagsavisen som en kommentar til byrådets forslag til nye politivedtekter for Oslo.

NAV-reform uten økt statliggjøring

I forbindelse med NAV-reformen har et enstemmig Oslo bystyre understreket prinsippet om oppgavedifferensiering. Bystyret mener at større kommuner kan ta et større ansvar for den nye arbeids- og velferdsforvaltning enn hva de mange småkommuner kan. SV i Oslo mener til og med at Oslo burde tatt ansvar for alle de 3 elementene i den nye velferdsforvaltningen – både arbeidsmarked, sosial- og trygdesystemet.  Oslo har gode forutsetninger for å lage både gode og samordnede tiltakskjeder overfor innbyggerne, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen.

Hjelp eller straff - for de svake

Brukermedvirkning er et honnørord. Den nye velferdsetaten NAV er opptatt av det. Utmerket! Men ønsket om å gi pasienten ansvarog påvirkningsmulighet må veies opp imot pasienters behov for støtte og hjelp.Det er mange som ikke kan de helsefaglige kodene, eller har problemer med å lese NAVs brev og huske når rehabiliteringspengene opphører. Man må trå varsomt for ikke å straffe de svakeste blant oss, skriver Dagens Medisin.

Les mer her

Byrådets skryteliste: Syke og svake rammes

I samband med framleggelsen av skrytelista for Høyrebyrådets 100 dager blir byrådsleder Fritz Huitfeldt konfrontert med sin uttallelse om at Høyrebyrådet ikke kan se det som noen oppgave å utjevne levekårsforskjeller i denne byen. Nå trekker han tilbake dette utsagnet, og understreker at: «Mitt poeng er at utjevning ikke må bety at de som har det best i dag, skal få det dårligere.»


Jeg hadde aldri noen forventninger til at Høyre ville drive noen Robin Hood-politikk, ved å ta fra de rike og gi til de fattige. Allikevel overrasker meg hvordan syke og hjelpetrengende i denne byen de siste måneder opplagt får det verre med de budsjettrammer og føringer det borgerlige bystyreflertallet har lagt for dagen, skriver Ivar Johansen.

Flere oppsøkende tjenester til bostedløse

- De siste årene har det funnet sted en holdningsendring og et paradigmeskifte i synet på bostedløshet, som nå er blitt et hett politisk tema. Det konkluderte Fafo- og Fami-forsker Inger Lise Skog Hansen, på en kommunenettverkssamling i Bergen, arrangert av Husbanken i starten av november.

Les mer og last ned presentasjonene

Nesten halvparten ut av fattigdommen

Fire av ti fattige kommer seg i jobb med hjelp av arbeidsmarkedstiltak viser en studie. Forskerne Angelika Schafft (bildet) og Øystein Spjelkavik ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført den eneste evalueringen av hvordan målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere har fungert i Norge. – Arbeidsmarkedsrettede tiltak hjelper faktisk en god del folk ut i arbeid. Regjeringen har igangsatt riktige strategier for å unngå at folk blir kasteballer i systemet. Det går i riktig retning, fastslår Schafft.

Les mer
– Arbeid er medisin
Nytt fattigdomsgrep

Levekårsproblemer går i arv

Sosiale problemer har en tendens til å gå i arv. Dessuten er ungdom som er tapere i skole og arbeidsliv, også de som oftest havner i kriminalitet og rammes av dårlig helse. Innvandrerungdom fra ikke-vestlige land er mest utsatt for avbrutt utdanning, arbeidsledighet og dårlig økonomi. Dette fremgår av rapporten «Ungdoms levekår» som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde i dag.

Les mer

For dårlig bomiljø i kommunale boliger

Dårlig bostandard og beliggenhet i belastede områder er forklaringen på at en majoritet av beboerne i de kommunale boligene ikke er fornøyd med bosituasjonen, går det nå fram av en ny landsomfattende forskningsrapport fra Fami. – Det finnes folk som har problemer med å skaffe seg bolig, men som ikke har andre tilleggsproblemer, som rus. Særlig personer med omsorg for barn opplever det som sterkt problematisk at det er opphopning av sosiale problemer der de får tildelt bolig, sier Fafo- og Fami-forsker Inger Lise Skog Hansen som har ledet arbeidet med rapporten "Ikke bare bare å bo".

Les mer