Sosialpolitikk

Tigging og prostitusjon: Ute av syne - ute av sinn

Så skal Høyre/Fr.P-byrådet, gjennom juridiske knep og straff, retusjere bort prostitusjon og tigging i sentrumsgatene, bl.a. av hensyn til turistene. Ut fra parolen "Ute av syne - ute av sinn", skal de angripe det at fattigdom og problemer er synlig i bybildet, framfor å angripe årsaken til problemet. Byrådet har lagt fram forslag til nye politivedtekter, som nå skal behandles i bystyret. Hva gjelder tigging, se denne kommentaren.

De elendige

Når Oslo kommune vil straffe tiggere og prostituerte for å minske omfanget, er det stikk i strid med det som er den uttalte strategien i norsk politikk for øvrig. Og det gir en vond smak i munnen at vi som samfunn skal straffe tiggere og prostituerte for å løse problemene i stedet for å gjøre noe med grunnene til at noen tigger eller selger sex. Man kan jo selvfølgelig mene at man kan gjøre begge deler, men vi mener at det ene står i veien for det andre. Det er mer respekt for tiggere og prostituerte og problemene de står i vi trenger, ikke mindre, skriver FAFO-forsker May-Len Skilbrei og Camilla Lied (stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO, i Dagbladet

Les mer i Dagbladet
Les Kirkens Bymisjons undersøkelse "Folk som tigger i Oslo"
Les Sturla J. Stålsett: Mennesket bak koppen

Den aggressive byrådsleder

Høyres byrådsleder i Oslo, Erling Lae, er misfornøyd med at Stortinget enstemmig (inklusive Høyre og FrPs stortingsrepresentanter) har avkriminalisert tigging. Byrådslederen ønsker å ta omkamp ved å stigmatisere noen av byens fattigste.

Byrådslederen spør om vi «trenger vi kjøreregler i en by som skal være for alle». Jo, men hvorfor skal dette inn i politivedtektene under merkelappen prostitusjon og tigging? Aggressiv, sjenerende og pågående adferd bør det reageres på i mange situasjoner, og uansett om det er presten, salgsagenten, fattigkaren eller byrådslederen som står for den, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.


Les mer i Dagbladet

Fattig i Norge

Selv om det ikke finnes noen enkel resept mot fattigdom og sosial ekskludering , er det fullt mulig å utvikle en mer offensiv fattigdomspolitikk. De viktigste virkemidlene i en framtidsrettet, human velferdsforvaltning er innføring av en statlig inntektssikring som kan bringe alle som befinner seg under fattigdomsgrensa opp på et forsvarlig levekårsnivå, integrert av statlig og kommunal tiltaksinnsats og kommunalisering av arbeidsrettede tiltak for utsatte grupper.


I tillegg vil det være nødvendig å forandre tenkningen om de fattige og mobilisere opinionen gjennom bruk av hverdagslige motstandsformer Når mange nok deltar og danner nettverk av motstand kan det få betydelige politiske konsekvenser". skriver Torkell Skollevoll, til daglig leder for Ressurssenter for arbeid og integrering i Alna bydel.

Les artikkelen

Tigging og prostitusjon: Veien til ro og trygghet går ikke gjennom straff, men gjennom toleranse og raushet

Oslo skal også være en trygg by. Alle bør føle at deres behov for trygghet blir ivaretatt, enten det er pensjonisten på vei fra postkontoret etter å ha hentet trygden, kvinnen som står i drosjekø i sentrum en lørdagsnatt, familien på tur på Karl Johans gate en lørdag formiddag, den prostituerte i Kirkegata eller tiggeren ved T-banenedgangen.

Vi skal selvsagt å ha normer og regler for akseptabel adferd i denne byen, og disse regler skal gjelde alle - enten en er trikkekonduktør, prest, tigger eller byrådsleder. Politiet skal selvsagt ha hjemmel for å kunne reagere mot den som opptrer aggressivt eller truende, forulemper eller plager andre eller har en utilbørlig adferd. Oslo-politiet har allerede hjemmelsgrunnlag for å reagere mot dette, gjennom særlig straffelovens § 350 og 390. Og det er grunn til å understreke at de politivedtektene vi nå vedtar ikke gir politiet en tøddel av hjemmel som de ikke allerede har.  Men det er en viktig forskjell: ved at bystyrets flertall særskilt framhever tigging og prostitusjon, kan det oppfattes som et signal til politiet om at aggressiv, truende og uønsket adferd er alvorligere når byens fattigste står for denne, sa Ivar Johansen bl.a. da bystyret behandlet forslaget til nye politivedtekter.

Arbeidsmarkedstiltak: Lokalt ansvar til beste for brukerne

En av søylene i NAV-reformen er i følge St.prp. 46 (2004-2005) om Ny arbeids- og velferdsforvaltning mulighet for kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltakene. I "Ny lov om arbeids- og velferdsforvaltning" fulgte regjeringen dette opp ved å fastslå at regjeringen kan utarbeide forskrift om kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltak. 


I stedet for å fremme denne forskriften legger regjeringen Stortingets vedtak til side via en meddelelse på side 58 i Statsbudsjettet der det heter at ”Regjeringen vil innhente erfaringer fra NAV-kontorene med sikte på å følge utviklingen på dette område og vurdere å komme tilbake til spørsmålet om å benytte forskriftshjemmelen for oppgavedifferensiering”.

Dette er særs uheldig. Forsøksvirksomhet, særlig bydel Sagene, viser at kommunalt ansvar for arbeidsmarkedstiltak er et særs egnet virkemiddel til å sikre at personer med lav forankring i arbeidsmarkedet får tilbud om praksisnære tiltak med tett oppfølging av tiltaksarrangør og saksbehandlerledd.

Etter en uke; venter fortsatt på avgjørelse om nødhjelp fra sosialkontoret

"Jeg klarer ikke la være å dele med komiteens medlemmer en liten orientering fra min førjulsvirkelighet.Jeg gjør dette ikke av ønske om medlidenhet - det får jeg nok av - men fordi jeg mener kunnskap om det jeg opplever for tiden desverre er meget relevant for dere alle", skriver Venstres bystyremedlem i Oslo, Jenni Johnsen, i en personlig mail til kolleger i bystyrets helse. og sosialkomite.

Arbeidsmaset....

En gang for ikke så lenge siden var sykefravær, sosialstønad og uføretrygd selvfølgelige rettigheter for den som i kortere eller lengre tid fikk svekket helse. Fremdeles omtaler vi slike ordninger som rettigheter, men med mindre overbevisning. Maktforholdet mellom klienten og det offentlige gjenspeiler den underliggende sannheten: Dette handler ikke lenger om rettighet, men om lønnsomhet, skriver Dagbladet på lederplass. Vi må beskytte velferdsordningene våre med en ring av tillit og stolthet, skriver Per Fugelli i en kronikk i samme avis, under overskriften "Arbeidsmaset".

Les Dagbladets lederartikkel
Les kronikken av Per Fugelli