Sosialpolitikk

Arbeidsmaset....

En gang for ikke så lenge siden var sykefravær, sosialstønad og uføretrygd selvfølgelige rettigheter for den som i kortere eller lengre tid fikk svekket helse. Fremdeles omtaler vi slike ordninger som rettigheter, men med mindre overbevisning. Maktforholdet mellom klienten og det offentlige gjenspeiler den underliggende sannheten: Dette handler ikke lenger om rettighet, men om lønnsomhet, skriver Dagbladet på lederplass. Vi må beskytte velferdsordningene våre med en ring av tillit og stolthet, skriver Per Fugelli i en kronikk i samme avis, under overskriften "Arbeidsmaset".

Les Dagbladets lederartikkel
Les kronikken av Per Fugelli

Kvartal 6: Gal juss-forståelse vedrørende Kvartal 6

Byrådet krever at dersom beboerne skal overta de kommunale utleieleilighetene i Kvartal 6 må dette skje til markedspris. I et notat til bystyrets finanskomite skriver byrådet: "Salg til under markedspris vil innebære ulovlig statsstøtte i strid med EØS-avtalens art. 61, og et evt. salg til beboerne kan følgelig ikke skje til en pris som ligger under salgssummen som ble oppnådd i markedet, dvs. 240 millioner kroner."
Dette er opplagt gal lovforståelse, sier Ivar Johansen, som har konsulert tung EØS-ekspertise ved det Juridiske Fakultet på Universitetet i Oslo.

Jurister kjemper for de bostedsløse

Det hjelper ikke å ha rettigheter hvis du ikke kan hevde din rett, sier de på rettshjelpsprosjektet Gatejuristen i Oslo.Det er rundt 5500 personer uten bolig i Norge. Mange får ikke engang tilbud om akutt bolig for natten. Nå ønsker jurister å gå lovveien med boligsituasjonen. – Loven er god nok. Det er praktiseringen av lovverket som svikter, sier juristene. De forteller blant annet om en døende person som ikke fikk midlertidig bolig og som døde ute på gata.

Nå ”risikerer” sosialtjenesten i Oslo å møte bostedsløse utstyrt med en liten brosjyre om hvilke rettigheter man har til å få tak over hodet. Her står det å lese at: ”Sosialtjenesten i bydelen har plikt til å sørge for midlertidig bosted til deg, hvis du ikke klarer det selv. Dette står i sosialtjenesteloven § 4-5. Midlertidig bosted skal skaffes den dagen du søker om det”.

Les mer på side 6 til 9 i Norges Juristforbunds blad Juristkontakt (pdf-format)

Kvartal 6: Kun 31 av 170 beboere ønsker kjøp

Ved fristens utløp er det kun 31 av beboere i Kvartal 6 på Torshov som ønsker å kjøpe egen leilighet. Men byrådet legger fortsatt moralsk press på de rundt 170 beboerne.

Men beboerne har jo ikke økonomiske ressurser til å ta over gården.: Av 52 beboere som søkte om kommunalt lån og tilskudd til å finansiere kjøp av bolig fikk 27 avslag , i hovedsak fordi de ikke har fast inntekt. Og for de øvrige 25 som har fått tilsagn om lån har samtlige samtidig i lånetilsagnsbrevet fått fraråding i henhold til finansavtalelovens § 47: "Dersom långiveren før låneavtale inngås med en forbruker eller lånet utbetales til denne, må anta at økonomisk evne eller andre forhold på låntakerens side tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp lånet, skal långiveren skriftlig underrette låntakeren om dette."

Lav lønn og hardt arbeid = trygd

Det er for lett å få trygd, nordmenn er slappe, det er ulønnsomt å jobbe. Sosialklienter må komme seg opp om morran. Det er gjentatte påstander i diskusjonen om nordmenn som mottar trygdeytelser. Ikke fullt så mange peker på de store klasseforskjellene som skjuler seg bak tallet på trygdede.

I en undersøkelse fra 2006 gjort av Elisabeth Fevang og Knut Røed ved Stiftelsen Frischsenteret ved Universitetet i Oslo, vises forskjellene tydelig. Forskerne undersøkte andelen av befolkningen mellom 30 og 55 år som ble uføre i perioden mellom 1993 og 2003: Mer enn 24 prosent av de med bare grunnleggende skolegang ble uføre. Det samme gjaldt drøyt 16 prosent av de med noe videregående utdanning , 9 prosent av de med fullført videregående skole, mens bare litt over 6 prosent av befolkningen med høyere utdanning ble uføre.

Les mer i Dagbladet på nett

Professor Knut Halvorsen: Dropp kontraktene

Velferdskontrakter er ikke egnet til å bekjempe fattigdom og eksklusjon, skriver Knut Halvorsen, professor ved Høgskolen i Oslo, i en kronikk i Klassekampen. All retortikk om velferdskontrakt dreier seg i bunn og grunn om i større grad å laste ansvaret for fattigdom og "utenforskap" over på den enkelte, sier han. En kan være enig, eller uenig, men han har i alle fall viktige innspill til debatten.

Nye politivedtekter begrunnet i et ønske om en "rent" samfunn

"Det er et ønske om et "rent" samfunn som ligger til grunn for den utviklingen vi nå ser. Plata ble ryddet, Karl Johan må ryddes - de nye politivedtektene gjør at slike aksjoner kan igangsettes når som helst. Denne politikken vil kunne bli en del av hverdagen til tiggere, prostituerte og kontrollmyndightene, i større grad enn det er i dag," skriver Jenny Maria Lundgaard i sin fordypningsoppgave i kriminologi.

Les oppgaven (Word)
Les kronikk Aftenposten: Byens kontrollerte spetakkel

Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo

FAFO-rapporten "Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo", ble presentert i dag.

* Nesten 80% av befolkningen sier det er for mye trafikk og støy.

* Mange opplever Oslo som utrygg. 6 av 10 mener byen har blitt mer utrygg.

* Mer enn 70 000 personer under 67 år er velferdsstatsavhengige, dvs at mer enn halvparten av inntekten deres kommer fra offentlige overføringer som uførepensjon, attføring, sykepenger, sosialhjelp.

* Over 12 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier, dvs under den tradisjonelle fattigdomsgrensen. Hele 10 000 av disse har ikke vestlig bakgrunn.

* Selv om levealderen er økende vurderer en stor andel av befolkningen sin helse som dårlig. Dårlig helse gjelder spesielt for eldre og kvinner, og særlig kvinnelige innvandrere har svak helse.

Framtidens velferdssamfunn handler om hvilke verdier

"Velferdspolitikk er solidaritetspolitikk; fordi disse to begrepene etter min oppfatning er uløselig knyttet til hverandre. Solidaritet ser jeg på som en sentral verdi og et etisk krav som handler om samhørighet, fellesskap, rettferdighet og at vi som samfunn har et felles ansvar for hverandre – og særlig for utsatte grupper. Solidaritet er for meg også nært knyttet til et annet begrep: sosial rettferdighet.

Velferd er et mer omfattende begrep som kan forstås på ulike måter. I videste forstand handler det om det gode liv. Men det som er godt for deg behøver nødvendigvis ikke å være godt for meg. Hvis en tar utgangspunkt i betydningen av ordet velferd, nemlig å ferdes godt gjennom livet, så innebærer det ikke bare å sørge for at innbyggerne har beskyttelse for liv, frihet og eiendom, men også å hindre sosial urett og lindre nød," sa Tore Nyseter bl.a. i et foredrag i den danske Sosialpolitisk Forening.

Les foredraget (Word-dokument)

Prosenteret trues av aktivitetsreduksjon

Prosenteret er Oslo kommunes hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon og et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for alt som har med prostitusjon å gjøre. Siden 2001 har Pro Sentrets klientmasse økt med 60 %, mens Oslo kommunes tilskudd i samme periode har gått ned. På grunn av den økte klientmassen har også arbeidspresset blitt større, og senteret klarer derfor ikke holde budsjett.
I følge det budsjettforslaget som foreligger må Prosenteret nå kutte driftsrammen sin med 1,3 millioner, med den konsekvens at det blir reduksjoner i både stillinger og aktiviteter.