Sosialpolitikk

Nye politivedtekter begrunnet i et ønske om en "rent" samfunn

"Det er et ønske om et "rent" samfunn som ligger til grunn for den utviklingen vi nå ser. Plata ble ryddet, Karl Johan må ryddes - de nye politivedtektene gjør at slike aksjoner kan igangsettes når som helst. Denne politikken vil kunne bli en del av hverdagen til tiggere, prostituerte og kontrollmyndightene, i større grad enn det er i dag," skriver Jenny Maria Lundgaard i sin fordypningsoppgave i kriminologi.

Les oppgaven (Word)
Les kronikk Aftenposten: Byens kontrollerte spetakkel

Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo

FAFO-rapporten "Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo", ble presentert i dag.

* Nesten 80% av befolkningen sier det er for mye trafikk og støy.

* Mange opplever Oslo som utrygg. 6 av 10 mener byen har blitt mer utrygg.

* Mer enn 70 000 personer under 67 år er velferdsstatsavhengige, dvs at mer enn halvparten av inntekten deres kommer fra offentlige overføringer som uførepensjon, attføring, sykepenger, sosialhjelp.

* Over 12 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier, dvs under den tradisjonelle fattigdomsgrensen. Hele 10 000 av disse har ikke vestlig bakgrunn.

* Selv om levealderen er økende vurderer en stor andel av befolkningen sin helse som dårlig. Dårlig helse gjelder spesielt for eldre og kvinner, og særlig kvinnelige innvandrere har svak helse.

Framtidens velferdssamfunn handler om hvilke verdier

"Velferdspolitikk er solidaritetspolitikk; fordi disse to begrepene etter min oppfatning er uløselig knyttet til hverandre. Solidaritet ser jeg på som en sentral verdi og et etisk krav som handler om samhørighet, fellesskap, rettferdighet og at vi som samfunn har et felles ansvar for hverandre – og særlig for utsatte grupper. Solidaritet er for meg også nært knyttet til et annet begrep: sosial rettferdighet.

Velferd er et mer omfattende begrep som kan forstås på ulike måter. I videste forstand handler det om det gode liv. Men det som er godt for deg behøver nødvendigvis ikke å være godt for meg. Hvis en tar utgangspunkt i betydningen av ordet velferd, nemlig å ferdes godt gjennom livet, så innebærer det ikke bare å sørge for at innbyggerne har beskyttelse for liv, frihet og eiendom, men også å hindre sosial urett og lindre nød," sa Tore Nyseter bl.a. i et foredrag i den danske Sosialpolitisk Forening.

Les foredraget (Word-dokument)

Prosenteret trues av aktivitetsreduksjon

Prosenteret er Oslo kommunes hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon og et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for alt som har med prostitusjon å gjøre. Siden 2001 har Pro Sentrets klientmasse økt med 60 %, mens Oslo kommunes tilskudd i samme periode har gått ned. På grunn av den økte klientmassen har også arbeidspresset blitt større, og senteret klarer derfor ikke holde budsjett.
I følge det budsjettforslaget som foreligger må Prosenteret nå kutte driftsrammen sin med 1,3 millioner, med den konsekvens at det blir reduksjoner i både stillinger og aktiviteter.

Hjemløse jages og bankes opp

Det er blitt vanskeligere å være hjemløs i Oslo. De hjemløse jages fra kjøpesentre og bankes opp. Også i resten av Europa er det blitt tøffere for dem som bor på gata. Flere og flere områder blir stengt for de hjemløse.– For mange hjemløse er det vanskelig å oppholde seg der vi ser på det som helt naturlig, sier forsker Evelyn Dyb til Dagsavisen.

Unge uten bolig er svært utsatt

Mangelen på akutte overnattingstilbud for utsatt ungdom medfører ofte svikt i deres omsorgs-, arbeids- og utdanningsmuligheter. Det fører dem inn i rus- og kriminalitetsbelastede miljøer, skriver Moses Kuvoame, sosiolog og prosjektleder ved Uteseksjonen i Oslo kommune.