Sosialpolitikk

Frykter eldre leieboere blir satt på gata

Leieboerforeningen krever at statsråd Heidi Grande Røys ikke følger Konkurransetilsynets råd om å øke husleia i 3.500 regulerte leiligheter i Oslo og Trondheim med 20 % fra årsskiftet. – Øker husleia med 20 % er det spikeren kista for flere hardt kriserammede leieboere - og nå må statsråden forstå alvoret! Det er uvirkelig at den rød-grønne regjeringen skal bidra til at gamle og svake leieboere blir satt på gata, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen. – Enda mer absurd blir det når vi vet at kommunalminister Kleppa gjentatt ganger har uttalt at hun er sterkt bekymret for situasjonen og at jobber aktivt for å finne fram til løsninger som gjør at leieboerne kan bli boende når reguleringen planlegges opphevet i 2010. - Leieboerforeningen krever at husleia i de regulerte boligene fryses på dagens nivå og fram til det foreligger en endelig og god løsning på krisen. Fredag overleverte de statsråden resultatene av en underskriftsaksjon. - Vi forventer at statsråden lytter til oss, sier Lars Aasen i Leieboerforeningen.


Fakta om husleiereguleringen:

I 1999 vedtok Stortinget og oppheve husleiereguleringsloven som gjaldt for Oslo og Trondheim. Det ble samtidig vedtatt en overgangsordning hvor husleiene gradvis skulle økes slik at den ved inngangen til 2010 tilsvare gjengs leie (som er en modifisert og noe lavere variant av markedsleie). Det ble anslått at det var ca 12.000 slike leieforhold i Oslo og 2.500 i Trondheim i 1999.

Husleieøkningene vedtatt av Fornyings- og moderniseringsdepartementet i perioden har vært:
2000: 20 %, 2001: 15 %, 2002: 20 %, 2003: 20 %, 2004: 10 %, 2005: 10 %, 2006: 10 %, 2007: 10 % og 2008: 20 %

I 2007 anslo NIBR at det var 3.500 husleieregulerte boliger igjen i Oslo og færre enn 100 i Trondheim. De som bor i de regulerte boligene har av ulike årsaker ikke kommet seg over i det mer ordinære boligmarkedet og blant beboerne er det en sterk overrepresentasjon av eldre med lang botid og lav inntekt/pensjon. Det er anslått at ca halvparten ikke vil være i stand til å betale husleia i 2010 når reguleringen opphører endelig, ofte vil husleia overstige netto utbetalt pensjon. Det er pr i dag ikke avklart hvordan man skal løse situasjonen for de regulerte leieboerne, og flere bydeler i Oslo og organisasjoner har uttrykt sterk bekymring for situasjonen.

NIBR har i en rapport fra 2007  dokumentert følgende:

De regulerte boligene er i snitt på 77 kvm. De fleste leieboerne er enslige og eldre. Snittalderen er 63 år, og 82 % er over 50 år. De fleste er alders- og uførepensjonister, med en relativt høy andel minstepensjonister. Av de som har arbeidsinntekter har de fleste såkalt normalinntekt. Gjennomsnittlig botid for alle er 30 år, blant pensjonistene 40 år.

Forfatteren av NIBR-rapporten, forsker Ingar Brattbakk, konkluderer med følgende (s 15):

De økonomiske realiteter knyttet til inntektsgrunnlag og husleienivå vil sette en gruppe mennesker i en umulig økonomisk situasjon. Leieboere som i utgangspunktet var økonomisk sårbare vil få en betydelig forverret situasjon ved innføringen av gjengs leie. Samtidig vil leieboere som har hatt middels, eller relativt lave inntekter – uten å være i en utsatt økonomisk situasjon – bli gjort til økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet i sin alderdom.

Kommentarer   

0 #1 åge engen 12-11-2008 15:39
nå undres jeg på om de som styrer dette landet aner hva de driver med? er gangsynet deres blitt så dårlig at de ikke ser hvor dette går!
er det slik at den rød/grønne regjeringa hiver alle menneskelige hensyn på sjøen !
Eller er de harde 30 åra man skal innføre på nytt! Er dette ei arbeiderpartire gjering verdi,da må man passe seg for og stemme på disse ved neste valg !!

Legg til kommentar