Sosialpolitikk

Husleieregulering fungerer

Husleieregulering fungererEtter årsskiftet stiger husleiene for rundt 3.500 førkrigsleiligheter i Oslo som en konsekvens av at Stortinget i 1999 (mot SVs stemmer) vedtok å oppheve husleiereguleringsloven. Stortingsflertallets vedtak var klart uheldig, og nå ser vi konsekvensen: Når husleien for 89 år gamle Aslaug Andersen stiger fra 10.000 til 23.000 kroner i måneden har hun ikke noe valg. Hun må flytte.

Staten går inn med 20 millioner kroner pr. år i fem år gjennom støtteordninger, og Oslo kommune stiller opp med tilsvarende beløp, for å bøte på skaden. Det var så langt det var mulig å komme i regjeringen. Men jeg skjønner godt Merethe Hannestad i Rivertzke Beboerforening på Sagene som påviser at dette ikke er godt nok. Les hennes artikkel.


Husleieregulering fungerer

Av Merethe Hannestad


Gjennom de siste 100 årene har Norge hatt prisregulering på leide boliger i store byer.  Den regulerte husleia har betalt for driftskostnader, vedlikehold og oppgradering  i gamle førkrigsboliger oppført før 1 april 1940. Leietakerne har dermed bidratt til verdiøkning av boligmassen.

Samvittighetsfulle huseiere har benyttet mulighetene i husleiereguleringsloven til å holde gårdene ved like og oppjustere standarden. Ved Husbankfinansierte oppgraderingslån har de kunnet fordele kostnadene over 10-15 år. Dette har fungert fornuftig realøkonomisk, og viser langsiktige interesser og omfattende økonomisk planlegging. Husleiereguleringlovens § 9C har åpnet for dette.

Huseiernes Landsforbund arbeidet for å fjerne husleiereguleringen, bl.a fordi de mente den førte til forfall.  De lave leiene gir ikke gårdeierne mulighet til å vedlikeholde gårdene, ytrer leder av forbundet P. Batta.  Disse holdningene med lettvinte argumenter og direkte løgn er ikke overraskende fra huseiernes hold. Hva skal de ellers si? At de vil ha sosiale inntekter fra staten utbetalt via leietakere som mellomkonto?

Det kan virke som om huseiernes advokater ikke har lest loven. Husleiereguleringsloven har aldri vært til hinder for vedlikehold og oppgradering av gårder! Hvis vedlikehold og oppgraderingsbehovet er stort, gir loven adgang til fritak fra regulering.  Eierne kan søke statlige lån og kreve dette betalt av leietakerne gjennom husleien. Jeg har lest loven grundig og vet hvilke fordeler huseierne har. Meget intressant å få en seriøs offentlig debatt omkring disse spørsmålene, hvis huseierene og deres representanter våger å ta oppfordringen??

Spekulativt forfall er et kjent fenomen. Ofte har gamle gårder blitt omsatt som lukrative gavepakker til svært lav pris , uten at nye eiere har tatt ansvar med forbedringer. For eksempel ble leiligheter solgt for ca. 10 år siden for mindre enn 200.000,- pr. stk. og selges på markedet i dag for 2-3 millioner kroner.

Leietakere med lang botid i regulerte leiligheter har selv bekostet modernisering og oppussing av sine hjem.  I motsetning til eiersiden, har de ikke hatt skattefordeler av dette.  Bare i 2007 var eiersektoren i Norge subisdiert med ca. 64 milliarder kroner. Ikke en eneste krone av disse pengene hadde leietakere fordeler av.  Dette er noe å tenke på foran økningen av husleienivå for regulerte boliger i store norske byer, bl.a. Oslo og Trondheim i 2010.

Ifölge Kommunal -og Regional departementet 'har ikke prisregulering noen samfunnnsmessig hensikt' (i følge avd.dir.Assev i KRD). Denne uttalelsen står i sterk kontrast til dagens virkelighet med finanskrise, som har sitt utspring i boligspekulasjon.  Riktig prissetting på leide boliger gjennom regulering kan gi større boligtilbud til ALLE i samfunnet.   Å ha et lovverk for riktig prissetting, er nødvendig om en ønsker å bryte markedsdominansen og forhindre boligbobler.  Men våre folkevalgte har valgt å fjerne lovverket og systemet som sikret prisvern for dem som leier på lengre sikt.  De gjorde en stor politisk feil i 1999, da lov om husleieregulering ble vedtatt avviklet i 2009/2010. I internasjonal sammenheng er Norge det eneste landet i verden, som ikke har prisstabilisering av utleieboliger.  20 prosent av befolkningen er leietakere i dette landet, ikke overlat alle disse menneskene til markedskreftenes høye prisnivåer!

Hva har vi lært siden forrige boligkrakk på 1980- og 90-tallet?
Hva med å slippe til opinionen og kritiske fagfolk i boligpolitikken?
Det kan virke som fornuft 'preller av som vann på gåsa' hos maktens elite. Der gjelder bare markedet, eller ”gjengs leie”, som i dag overstiger markedsleien i deler av Oslo.

Regjering, Stortinget og Kommunal- og regionaldepartementet ser ikke ut til å ha forutsetninger for å se forskjell på boligpolitikk i by og bygd.  De folkevalgte der, og embetsverket, ser heller ikke ut til å kunne forstå hva det vil si å miste sitt hjem fordi husleia blir for høy.  Kanskje vi skulle gi Lae og Kleppa hospitsplass i Oslo, som et lite prøveprosjekt for å gi dem erfaring fra virkeligheten og folk som bor der...

Les nyhetsoppslag i Aften
Her er SVs syn på dette


Kommentarer   

0 #1 Atle Bakken 09-08-2009 21:08
Gamle og syke må hjelpe seg selv når husleiereguleri ngen forsvinner

SV har jo vært det partiet som siden 1999 har støttet de rammede og vært mot opphevelsen av husleieregulreringen.

Det føles derfor ekstra hardt ,etter å ha vært i usikkehet om det har blitt handlet i saken, at tom. SV (ref. http:// heikki.no/?p=94 9#comments) nå støtter den borglige siden og roser statsråd Kleppa sine høyrevridde avgjørelser som kom i 12.time.
Heikki Holmås roser også Kleppa for ”god jobb og godt samarbeid med Aksjonsgruppen” (!!??)
Dette er bare vås.
Aksjonsgruppen har aldri fått kontakt eller hatt kommunikasjon med kommunalministe r Magnhild Meltveit Kleppa. Selv om vi har prøvd og ønsket det. Det vet Leieboerforenin gen med Lars Aasen i spissen.

-Våre siste tilbakemeldinge r i løpet av sommeren viser derimot at svært få eller ingen, av de rammede kan benytte seg av Kleppas ”støtteordning” . Istedet ser man et skred av folk som opplever nettop slik som Aslaug Andersen (89) gjorde, -de faller for umennskelig press fra gårdeier og redder sitt liv på en 1-roms hybel langt utenfor sitt nærmiljø. Dvs. utkastelse i det stille. Og dette roser Holmås Kleppa for???
Kaller Holmås dette ”politisk enighet” så er han ikke bedre en Michael Von Tetzschner (H) foran valgkampen. Og nå sier Heikki at Erling Lae (H) skal ordne opp for de ”få”????
Heikki, Kleppa og Lae vet jo ikke engang hvor mange det gjelder og hvor de bor! Og Kleppa hadde 4 år på seg å gjøre denne jobben.

-Kleppa legger nå skylden på de eldre og uføre selv, som ikke har klart å flytte eller dø i tide.
(Jfr./se TV2 26/7 www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../ )

Da hun nå snakker om at “de hadde 10 år å omordne seg på ” så betyr det at det hele er et politisk skuespill -og at det slettes ikke var meningen med noen hjelp. Og derfor resultatet. Og Status Q. Dvs. Kaos, mistolkninger og utkastelser i det stille. Sammenligningen til utkastelsen av Palestinere er ikke lang. I begge tilfeller så står regjeringen bak uretten.

-Aslaug Andersen er slettes ikke den eneste representanten eller "verste eksempel" på de utkastede. Hun er imidlertid den første som har forbigått skammen å turdt å stå frem med verdighet og fortelle sin historie i media. Men det er, og kommer mange fler utkastelser.

Derfor er det besyndelig at Holmås nå før valget roser og støtter Kleppa og makteliten, og kun “håper” at det ikke blir fler utkastelser. Vi har håpet på politikerne i 10 år. Bortsett fra SV, har de alle sviktet.

Nå krever Aksjonsgruppen at sannheten kommer frem, og deretter handling fra politikerne. Og at korrekt informasjon kommer på plass slik at
alle gamle og syke ikke blir husløse og enda blir offer for et politisk spill før valget.
De har lidd nok!

Hilsen

Atle Bakken.
aksjonsgruppen.org

Se Aslaugs egen vitneforklaring og døm for deg selv :
www.youtube.com/.../

Legg til kommentar