Sosialpolitikk

Byrådets trygg-by-politikk: Utrygghet eller sjenanse?

Oslo bystyre behandler byrådets bystyremelding om "Trygg by - kriminalitetsforebygging i Oslo". Flere aktører har levert sine kommentarer og innspill til meldingen, bl.a. Kirkens Bymisjon. Bymisjonen stiller det grunnleggende spørsmål om hvordan byrådet definerer begrepet trygghet.


"Man velger her å knytte trygghet til kriminalitet som skaper frykt og utrygghet. Dette kan gi inntrykk av at forekomsten av kriminalitet har direkte sammenheng med opplevelsen av frykt og utrygghet. Dette demonstrer man i meldingen at ikke er tilfellet. Den registrerte kriminaliteten har sunket, samtidig som opplevelsen av utrygghet har økt. ”Folk flest får sitt ”kriminalitetsbilde” fra mediene, gjennom bekjente eller fra egen erfaring.” (s 14)

Å skille mellom opplevelse av utrygghet og opplevelse av sjenanse kan være komplisert. Ved å knytte trygghet til kriminalitetsforekomst legger man an til et prinsipielt fokus på de årsaksfaktorer som er å forstå som kriminalitet. Når man så inkluderer prostitusjon og tigging blant vold, voldtekter, ran, narkotikamisbruk og hærverk overskrider man dette prinsipielle skillet. Tigging og prostitusjon som sådan er ikke kriminelt. Dette forkludrer bildet av hva man her er opptatt av: utrygghet eller sjenanse. Av hensyn til den enkelte ikke-kriminelle involverte vil vi advare mot å skape et inntrykk av at de nevnte handlinger alle er illegale. Dette ville også være i tråd med intensjonen om å se nettopp kriminalitet som årsak til frykt og utrygghet. "

Les Kirkens Bymisjons kommentarer
Les bystyremeldingen

Legg til kommentar