Sosialpolitikk

Kommunal bolig: Enda mindre nåløye?

Kommunal bolig: Ennå mindre nåløye?Oslo kommunes klagenemnd har i sine årsberetninger påpekt mangelen på kommunale utleieboliger. Senest i årsberetningen for 2010 slo nemnda fast at: "antallet kvalifiserte søkere er langt høyere enn antallet disponible kommunale boliger", og videre at "Mange bydeler har mer enn 6 måneders ventetid for tildeling av kommunal bolig (...)."

Klagenemnda understreker også at "i noen bydeler er det ingen som blir tildelt bolig med unntak av flyktninger som skal førstegangsbosettes, og søkere som ikke har egnet bolig ved utskrivelse fra institusjon/fengsel".

Dette viser selvsagt at byrådets nedsalg av kommunale boliger har gått så langt at kommunen ikke kan skaffe et akseptabelt botilbud til dem som selv ikke greier å skaffe seg egnet bolig i det ordinære boligmarkedet. Det er bare et akseptabelt svar på dette: øke antallet boliger kommunen disponerer i det kommunale eller private markedet.

Men, en annen "løsning" er å gjøre nåleøyet for å få kommunal bolig (med ordinær markedsleie) enda mindre. I alle fall er det dette Byrådet foreslår i et høringsforslag sendt ut mot arbeidsdagens slutt sist fredag, og med høringsfrist kun 3 arbeidsdager senere. Inntektsgrensene reduseres dramatisk, med hele kr. 104.000 for enpersonshusholdning og 158.000 for 2-personshusholdning.

Er dette klokt?

Les høringsdokumentet fra Byrådet
Les en NIBR-rapport som gir perspektiver på dette