Sosialpolitikk

Kommunale boliger: Nedbyggingen fortsetter

Kommunale boliger: Nedbyggingen fortsetterI det kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF var det også i fjor en nettoreduksjon (16 boliger) i antallet kommunale boliger foretaket disponerer for byens vanskeligstilte, kan vi konstatere ved å lese årsberetningen som foreligger i disse dager. Da er medregnet både eide og innleide. Dermed kan vi konstatere at Byrådet fortsetter nedbyggingen av dette viktige sosialpolitiske virkemiddelet.

Oslo kommunes klagenemnd har i sine årsberetninger påpekt mangelen på kommunale utleieboliger. Senest i årsberetningen for 2010 slo nemnda fast at: "antallet kvalifiserte søkere er langt høyere enn antallet disponible kommunale boliger", og videre at "Mange bydeler har mer enn 6 måneders ventetid for tildeling av kommunal bolig (...)."

Byrådets svar på dette er altså fortsette å selge unna kommunale utleieboliger, samt samtidig å gjøre nåløyet for å anses som kvalfisert enda mindre. Dette er en usosial boligpolitikk, men jeg skjønner at noen må betale når det borgerlige bystyreflertallets ønske av å skjerme byens mest ressurssterke fra en relativt beskjeden eiendomsskatt. Man følger den såkalte Matteuseffekten: (Matteusevangeliet 25,29): «For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.»