Sosialpolitikk

Utleieboliger for sosialhjelpsavhengige: Få, dårlig standard og urimelig dyre

Utleiebolig for sosialhjelpsavhengige: Få, dårlig standard og urimelig dyre"Det er ikke et tilstrekkelig utleiemarked tilgjengelig for personer som har sosialstønad eller andre stønader fra NAV-kontoret."
"Det er ikke nok utleieboliger til å dekke dagens behov."
"Utleiemarkedet i Oslo er generelt vanskelig - for våre klienter er det svært vanskelig."

"Det er noen få utleiere som prioriterer sosialklienter. Disse utleierne har ofte leiligheter som er i dårlig forfatning og utleierne priser dem over markedspris, da de vet at sosialklienter vanskelig får tak i andre boliger."
"Leieprisene er urimelig høye, og objektene er ofte i dårlig stand."

Bydelene er rimelig fortvilet når de, på min anmodning, svarer på om det er et tilstrekkelig utleiemarked tilgjengelig, også for den som selv ikke har tilstrekkelig betalingsevne uten å få bistand fra sosialtjenesten eller NAV.

Bydelene sier altså at utleiemarkedet for byens fattigste er vanskeligere enn før, standarden er dårlig og de få som leier ut til NAV eller sosialtjenesteavhengige spekulerer i å presse prisene urimelig høyt. Dette blir altså dyrt og dårlig for både de boligsøkende, og kommunen. Og som en bydel påpeker: "Ingen sosialklienter greier å bli sjølhjulpne økonomisk når de skal betjene en husleie på mellom. 8.000 til 12.000 kr. pr mnd."

Om dette bør foranledige noen iniativ fra kommunen? Nei, ikke i følge byråd Anniken Hauglie. Heller ikke å stoppe nedsalget av kommunale utleieboliger.

Les byrådens notat til finanskomiteen og bydelenes svar