Sosialpolitikk

Bystyreforslag: Stopp anbud av krisesenteret

Bystyreforslag: Stopp anbud av krisesenteretByrådet har lagt krisesenteraktiviten i Oslo ut på anbud.

Tove Smaadahl, daglig leder for Krisesentersekretariatet, er svært kritisk til konkurranseutsetting av krisesenter. Slike forslag har vært reist flere steder. Der konkurranse har blitt gjennomført har eksisterende krisesenter vunnet anbudet. - Oslo krisesenter har vært et velfungerende krisesenter i 35 år. Oslo er byen med flest tvangsekteskap, mest vold mot kvinner. Jeg forstår ikke hvorfor dette skal konkurranseutsettes, sier Smaadahl til Klassekampen. - Å risikere å miste den store kompetansen Oslo krisesenter har, ville være en katastrofe. Penger må ikke være avgjørende i denne saken, sier Smaadahl.

Vi tar initiativ for å stoppe dette. Sammen med Marianne Borgen har jeg sendt fram følgende forslag som skal behandles av Oslo bystyre:


1.Bystyret ber byrådet stoppe den pågående anbudsprosessen knyttet til krisesenteret.
2. Oslo bystyre legger til grunn at Stiftelsen Oslo Krisesenter omfattes av unntaksbestemmelsene i forskriften om offentlige anskaffelser § 2-1
3. Dersom det allikevel skal benyttes anbud avgrenses dette til ideelle aktører, som deretter sikres en langvarig avtale med kommunen i tråd med den praksis som er innført i statlige BUF-etat.


Les hele forslaget nedenfor.Oslo bystyre
v/ ordføreren        

Oslo 20 februar 2013            

Privat forslag fra Ivar Johansen og Marianne Borgen på vegne av SV;

Den pågående anbudsprosessen knyttet til krisesenteret i Oslo stoppes og anbud benyttes ikke til dette ideelle arbeidet                                                                                                       

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

SV mener at Oslo Krisesenter gjennom mange år har utviklet erfaring og kompetanse som er unik, og som har vist seg å gi svært god hjelp, råd og veiledning til sine brukere. En åpen anbudsutlysning slik byrådet nå har gjort, mener vi er unødvendig, feil lovanvendelse og i tillegg kan sette hjelpetilbudet til brukerne i fare.

Helse- og omsorgstjenester skiller seg fra andre tjenester på grunn av hensynet til å gi gode og forutsigbare tilbud til spesielt utsatte brukergrupper. Derfor er de omfattet av unntak som er formulert i forskriften om offentlige anskaffelser § 2-1 (3):
«For kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon er oppdragsgiver ikke forpliktet til å følge reglene i forskriftens del II eller III. Dersom kontrakten overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdiene), gjelder likevel § 17-3 (krav til ytelsen og tekniske spesifikasjoner) og § 18-4 (kunngjøring av konkurranseresultater). Tilsvarende unntak gjelder for kontrakter om utførelse av opptrenings- og rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus og som omfattes av de regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a, selv om tjenesten ikke leveres av en ideell organisasjon.»

Stiftelsen Oslo Krisesenter er en ideell stiftelse, og bør behandles som dette. Det er derfor ikke nødvendig å legge krisesentertilbudet ut på anbud.

Det er også en selvstendig unntaksbestemmelse i loven der det ikke er sannsynlig at andre kan levere tilsvarende erfaring og kvalitet i dag.

SV mener begge disse hensyn kan legges til grunn i denne saken.

Dersom Byrådet/Oslo kommune allikevel ønsker å gjennomføre anbud bør dette være en begrenset anbudsprosess blant ideelle aktører. Det vises i den sammenheng til den praksis Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har instruert BUF-etat om å gjennomføre for barnevernet - av hensyn til barnevernsbarnas behov for langsiktighet. Dagens tidsavgrensede kontrakter/anbud erstattes av langsiktige avtaler. Det gjennomføres anbudskonkurranse blant de ideelle organisasjoner første gang avtaler inngås, men som så løper til en av partene sier dem opp.


Forslag:

1.Bystyret ber byrådet stoppe den pågående anbudsprosessen knyttet til krisesenteret.
2. Oslo bystyre legger til grunn at Stiftelsen Oslo Krisesenter omfattes av unntaksbestemmelsene i forskriften om offentlige anskaffelser § 2-1
3. Dersom det allikevel skal benyttes anbud avgrenses dette til ideelle aktører, som deretter sikres en langvarig avtale med kommunen i tråd med den praksis som er innført i statlige BUF-etat.

Forslaget som Word-dokument

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyheter

 


Kommentarer   

0 #1 Nina Dessau 22-02-2013 10:38
Anbud av krisesenteret. Utrolig. Hvorfor legger de ikke ut byrådet til anbud, her er i hvert fall et tilfelle hvor det ikke kan gjøres dårligere jobb ved å legge ut til anbud.
0 #2 Gry Karlsen 22-02-2013 10:40
Håper inderlig dette blir stoppet! Lykke til!
0 #3 Anniken Hauglie 22-02-2013 16:03
En åpenbar forklaring på hvorfor det konkurranseutse ttes er fordi det er pålagt ved lov (med mindre vi skulle ha kommunalisert det). Konkurranse er ikke avskaffet av den rødgrønne regjeringen, ei heller for ideelle aktører. Man kan arrangere lukket konkurranse for ideelle aktører, men det har ingen praktisk betydning. Dvs; det medfører ikke merarbeid, merbyråkrati eller flere "papirmøller".
0 #4 Ivar J 22-02-2013 16:47
Anniken: Det er samme konkurranselovg ivning som gjelder for de statlige helseforetak og BUF-etat, og som gjelder for Oslo kommune. Statens praksis gir ideelle og private virksomheter forutsigbarhet og langsiktighet.
0 #5 Bjørn Bjøro 23-02-2013 12:26
Beklageligvis for byråden er Ivars påpekning korrekt.

Jeg har som tilhører i Helse- og sosialkomiteen hørt byråden si akkurat det samme. Men jeg har ikke registrert at hun der er blitt konfrontert så direkte som Ivar gjør nå. Komitemedlemmer burde nok skjerpe seg. Det gjelder også fra mitt eget parti, Atrbeiderpartiet.

Jeg har jobbet i Oslo kommune i 13 år, og har før det lang erfaring fra ledelse av privat virksomhet. Det er i alle fall for meg ikke vanskelig å se de negative konsekvensene ved konkuranseutset ting av Krisesenteret, selv om det kan synes nokså opplagt at de som driver det nå vil få fortsette. Det vil skape en utrygghet for ansatte vedrørende det langsiktige. Resultatet blir lett at dyktige ansatte søker seg vekk til noe som er mer forutsigbart på lang sikt. Da svekkes en viktig kompetanse. Det er slike langsiktige negative virkninger jeg frykter. Det vil gå ut over de som er avhengig av å bruke Krisesenteret.

De fortjener bedre!
0 #6 Elisabeth Rode Gustavsen 26-02-2013 02:11
Det overrasker meg ikke at Byrådet vil sette Oslo Krisesenter ut på anbud. Jeg håper virkelig at de ikke lykkes med å få det gjennomført!

Legg til kommentar