Sosialpolitikk

Bostedsløse på hospits- og hospitslignende tilbud: Vi fremmer forslag i bystyret

Bostedsløse på hospits- og hospitslignende tilbud: Vi fremmer forslag i bystyretDet er selvsagt helt uakseptabelt at Oslo kommune plasserer midlertidig bostedsløse på hospitser og hospitslignende steder. Særlig gjelder dette barn og barnefamilier.

APs Tone Tellevik Dahl, leder av bystyrets helse- og sosialkomite,  og meg selv har derfor sendt fram følgende forslag som vi ønsker vedtatt av bystyret:

"1.
Bystyret fastholder at Oslo kommunes sosialtjeneste kun skal benytte døgnovernattingssteder med kvalitetssikrede avtaler.

2.
Bystyret forutsetter at Byrådet snarlig etablerer tilstrekkelig antall overnattingsplasser med kvalitetsavtaler, eller alternativt oppretter tiltak i kommunal regi."

Les hele forslaget nedenfor.Oslo bystyre
v/ ordføreren    

Oslo 25.02.2013          

Privat forslag fra Tone Tellevik Dahl (Ap) og Ivar Johansen (SV)

Bruk av private døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremsendes det privat forslag som følger:

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner. Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Etter mange negative erfaringer med bruk av hospits etablerte Oslo kommune en ordning med kvalitetsavtaler. Dagens regelverk er:

 • Oslo kommunes sosialtjeneste skal kun benytte døgnovernattingssteder med kvalitetssikrede avtaler. 
 • Kommunal avtale vil si at det inngås kontrakt mellom eier av døgnovernattingsstedet og kommunen. Eier forplikter seg til å opprettholde en minimumsstandard på stedet.
Døgnovernattingssteder med kommunal avtale skal oppfylle følgende krav:

“Krav til standard
 • Det skal være møblerte enkeltrom som kan låses.
 • Det skal være minimum seng, garderobeskap, bord, stol samt gardiner på hvert rom.
 • Beboer skal ha tilgang på dyne, pute, sengetøy og håndklær.
 • Det skal være mulighet til å vaske klær og lage varm mat.
 • Det skal være minimum én dusj og WC per 8. beboer.
Krav til renhold
 • Personalet skal påse at renhold utføres så ofte det er nødvendig for å ivareta god hygiene.
 • Døgnovernattingsstedet er ansvarlig for at rom settes i stand for ny bruker etter utflytting.
 • Døgnovernattingsstedet skal sørge for renhold av felleslokaler.
 • Sanitærrom som deles av flere skal rengjøres minst en gang om dagen.
 • Sengetøy og håndklær skal skiftes minst en gang hver uke, oftere ved behov.
Krav til bemanning og tilsyn
 • Beboerne skal behandles med respekt og verdighet og det skal tilstrebes høy grad av tilgjengelighet og imøtekommenhet fra personalets side.
 • Det skal være personell tilstede hele døgnet.
 • Døgnovernattingsstedet skal se til beboerne hver dag.
 • Personalet skal ha dokumentert kompetanse i førstehjelp.
Formelle krav
 • Krav til eier og bestyrer
 • Krav til bemanning og tilsyn
 • Krav til regnskap og revisjon
 • Krav til utflytting og økonomisk oppgjør
Klager

 • Oslo kommune ved Rusmiddeletaten har ansvaret for håndtering av klager på døgnovernattingssteder med kommunal avtale.
 • Klagene registreres og blir etterfulgt i samarbeid med det enkelte døgnovernattingsstedet.
 • Hvis et døgnovernattingssted ikke følger opp etatens krav om forbedring på innklagde forhold kan det føre til skriftlig anmodning til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om oppsigelse.
Kontrollbesøk

Oslo kommune ved Rusmiddeletaten utfører kontrollbesøk ca. hvert kvartal på de ulike døgnovernattingsstedene som har inngått avtale med Oslo kommune.

 • Tilsynsrapport skrives etter hvert besøk.
Samarbeid med offentlige instanser

For å sikre kvaliteten på døgnovernattingsstedene samarbeider vi med

 • Brann- og redningsetaten
 • Plan- og bygningsetaten
 • Arbeidstilsynet 
 • Bydelsoverlegen i bydelen døgnovernattingsstedet ligger .”
På tross av krystallklare formuleringer om “at Oslo kommunes sosialtjeneste skal kunne benytte døgnovernattingssteder med kvalitetssikrede avtaler”, bruker sosialtjenesten andre overnattingssteder i betydelig omfang, også hva gjelder barnefamilier.

Dette er selvsagt helt uproblematisk der man bruker hoteller, familiesentre og tilbud som opplagt har en høyere kvalitet enn døgnovernattingssteder med kvalitetsavtale.

Tertialstatistikk for bydelene pr. 31.08.2012 har tabeller om “Bruk av private døgnovernattingstilbud (hospits, hotell og pensjonat)” viser at hittil i år hadde

308 voksne (18 år og eldre) bodd i midlertidig botilbud uten kvalitetsavtale
117 barn (under 18 år) bodd i midlertidig botilbud uten kvalitetsavtale.

Dette er situasjon som har vart over lengere tid.

Ved budsjettbehandlingen for 2005 ble det fastsatt at “ingen skal oppholde seg over tre måneder i døgnovernatting”, men pr. 31.august 2012 hadde hittil i år 131 voksne og 28 barn overskredet den fristen.

Det er opplagt slik at kommunen ikke har dimensjonert dette tilbudet i forhold til faktisk behov.

Det fremmes derfor slikt forslag til vedtak:

1.
Bystyret fastholder at Oslo kommunes sosialtjeneste kun skal benytte døgnovernattingssteder med kvalitetssikrede avtaler.

2.
Bystyret forutsetter at Byrådet snarlig etablerer tilstrekkelig antall overnattingsplasser med kvalitetsavtaler, eller alternativt oppretter tiltak i kommunal regi.

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev

Legg til kommentar