Sosialpolitikk

Store barnefamilier: Tilstrekkelig sosialhjelp?

Store barnefamilier: Tilstrekkelig sosialhjelp?I henhold til Oslo kommunes veiledende retningslinjer ytes det kun barnetillegg for hvert barn til og med barn nummer tre. Dette gjelder også for barnefamilier med flere enn tre barn. Helse- og sosialombudet har tidligere gått svært langt å antyde at bystyrets vedtatte sosialhjelpsnormer er lovstridige.  Det avgjørende er dog om sosialtjenestens i tilstrekkelig grad foretar en individuell vurdering. Sosialtjenesteloven er det siste sikkerhetsnett for dem som befinner seg i en vanskelige livssituasjon, og ingen kan bli slått hånda av fordi man har "for mange" barn.

Årlig rapporterer Byrådet til bystyret om hvordan dette praktiseres.  Siste rapportering viser at antall familier som fikk ekstra støtte livsopphold / basisbeløp har økt fra 2011 til 2012. Antall familier som har fått økt støtte i form av tilleggsytelser / hjelp til andre formål har økt med 27. Det er en langt større andel av søkerne i 2012 som har fått økt støtte til basis eller andre tilleggsytelser enn året før. Andelene var henholdsvis 31,2 % og 63,1 % i 2012, mot 19,3 % og 51,9 % i 2011.
 
Byrådet oppsummerer derfor: "Resultatene indikerer at sosialtjenesten i Oslo generelt over år har en praksis på individuell vurdering av sosialhjelpssøknadene slik loven legger til grunn. Bydelene gjøres kjent med resultatene og oppfordres til å gjennomgå egen praksis med sikte på å sikre den individuelle vurdering også i det videre arbeidet."

Men her kan folk ha forskjellige erfaringer og synspunkter. Stemmer dette med det du kjenner til?

Les Byrådets notat til bystyret
Les vedlegget til Byrådets notat

Legg til kommentar