Sosialpolitikk

Anbud på overnattingsplasser til bostedsløse: Krav til kvalitet godt nok?

Anbud på overnattingsplasser til bostedsløse: Krav til kvalitet godt nokByrådet erkjenner at det må handles raskt for å sørge for at bostedsløse med et midlertidig overnattingsbehov får et akseptabelt botilbud, og at barnefamilier ikke havner på hospits. Blant annet som et konsekvens av mitt initiativ utvides nå kapasiteten. Som det heter i anbudsutlysningen:

"Oslo kommune har behov for å utvide kapasiteten på døgnovernattingsplasser for personer som ikke klarer å skaffe midlertidig botilbud selv. Det er sosialtjenesten i bydelene som har ansvar for å finne midlertidig botilbud med hjemmel i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Formålet med anskaffelsen er å sikre at Oslo kommune ved sosialtjenesten i bydelene har kvalitetsgodkjente døgnovernattingssteder tilgjengelig for personer med behov for midlertidig botilbud som ikke klarer å skaffe dette selv. Med døgnovernattingssted menes i denne sammenheng næringsvirksomhet som hotell, pensjonat, motell og lignende som driver utleie av rom og/eller boenheter på døgnbasis, når eiendommen er regulert til dette formålet."

Er kvalitetskravene i anbudsgrunnlaget godt nok? Jeg tar gjerne i mot innspill.

Les konkurransegrunnlaget
Les forslaget fra Tone Tellevik Dahl og meg som nå behandles av bystyret