Sosialpolitikk

Sagene: Uklokt å selge kommunale leiegårder

Sagene: Uklokt å selge kommunale leiegårder

Beboere i kommunale leiligheter raser etter at bydelsutvalget på Sagene åpner for umiddelbart salg av tre kommunale gårder. På sikt vurderes salg av mellom 300 og 400 kommunale leiligheter i bydelen. Dette vil ikke få negative konsekvenser for beboerne. De skal hjelpes over i andre kommunale boliger, eller få gunstige betingelser som gjør at de kan leie eller eie en vanlig leilighet i bydelen, sier Helge Stoltenberg, leder av bydelsutvalget og Sagene Arbeiderparti.

Byrådet og bystyreflertallets håndtering av de kommunale boliger er særs kritikkverdig. De løfter knapt nok en finger for å realisere den uttalte politiske målsetting om å få til støtte geografisk spredning av den kommunale boligmassen. Men å hevde at det "vil ikke få negative konsekvenser" for folk å bli tvangsflyttet fra sin bolig er vel drøyt. Barn etablerer vennskap med andre barn i gården, det etableres sosiale fellesskap og det etableres viktige sosiale nettverk.Nils Christie beskrev det så godt i en artikkel for noen år siden: "Sosial kapital kan vi kalle det som opparbeides i en gård eller nabolag hvor folk kjenner hverandre over tid. Ikke pengekapital, men små formuer av gjensidighet. Formuer det kan brukes litt av når det trengs. Ulempen med denne type kapital er bare at den ikke er noe man enkelt kan ta med seg. Det tar tid å skape den sosiale kapital. De gamle i gården mister den kanskje for alltid om de må flytte. De litt skakke må enda en gang begynne forfra. Men hvorfor i all verden vil kommunen gjøre dette mot sine leietagere? I hovedsak er det sårbare mennesker uten penger som bor i disse gårdene. De greier seg sånn noenlunde i kjent landskap. Spredt blant ukjente vil de måtte lene seg enda tyngre mot det offentlige hjelpeapparat. Enda sterkere befestes overgangen fra leieboer til sosialklient."

Å selge unna boligblogger på Sagene, og tvangsflytte beboerne, er en særs dårlig ide.

Kommentarer   

0 #11 Christian Larsen 09-05-2013 12:52
Men så..:

"..vil en reduksjon av antall boliger kunne gjennomføres uten at dette medfører et velferdstap med økte søkerlister og færre boligtildelinger."

Men hvis man ser på tabellen "Gap mellom kommunalt disponerte boliger og boligbehov, basert på bydelenes behov for nye boliger" så er det jo fortsatt et gap på 2 - 3 % i Sagene bydel, dvs at boligbehovet er 2 - 3 % *mer* enn det bydelen disponerer - ikke at boligbehovet er 22 - 26 % *mindre* enn det bydelen disponerer.

Men det er kanskje et mål om at det skal bli et større gap i Sagene bydel? Med 1650 boliger og et behov på 2200 så bli det et gap på.. 25 %? 33 %? Dette er vel omtrent gjennomsnittet av det gapet bydelene i Oslo har.

Hvis dette *ikke* er tilfelle - så tror jeg den eneste måten å oppnå "en reduksjon av antall boliger uten at dette medfører et velferdstap med økte søkerlister og færre boligtildelinger"
vil være..
..å la *færre* mennesker fylle grunnkravene til forskriften.
M.a.o endre reglene slik at flere får avslag på søknadene om kommunal bolig.

Eller? Har jeg misforstått mye her?
+1 #12 Ivar J 09-05-2013 13:04
Christian: Samlet sett kan situasjonen vedrørerende kommunale boliger oppsummeres slik: det er for få, de har for dårlig standard og de er for dyre

ivarjohansen.no/.../...

Her kommunens klagenemnd sin uttalelse om antallet:

ivarjohansen.no/.../...
0 #13 Christian Larsen 09-05-2013 14:24
@ Ivar J: Takk skal du ha.
Det er noe som er litt uklart for meg.
I "Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune, Oslo", kapittel 2, "Grunnkrav for å få leie kommunal bolig". paragraf 7, "Inntekts- og formuesforhold mv.":

"Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig."


Dagens *inntekts*-gren se for en-persons-hush olding ble altså endret fra kr 316.864,- per år til kr 212.000,- per år.

Hva med *formue*-grense n (hvis det finnes noen slik?)
0 #14 Ivar J 09-05-2013 15:06
Christian:

nei, jeg har ikke sett noen eksakt formuegrense.

sist vi for øvrig behandlet spm i bystyret var i fjor. se her

ivarjohansen.no/.../...

Legg til kommentar