Sosialpolitikk

Sagene: Uklokt å selge kommunale leiegårder

Sagene: Uklokt å selge kommunale leiegårder

Beboere i kommunale leiligheter raser etter at bydelsutvalget på Sagene åpner for umiddelbart salg av tre kommunale gårder. På sikt vurderes salg av mellom 300 og 400 kommunale leiligheter i bydelen. Dette vil ikke få negative konsekvenser for beboerne. De skal hjelpes over i andre kommunale boliger, eller få gunstige betingelser som gjør at de kan leie eller eie en vanlig leilighet i bydelen, sier Helge Stoltenberg, leder av bydelsutvalget og Sagene Arbeiderparti.

Byrådet og bystyreflertallets håndtering av de kommunale boliger er særs kritikkverdig. De løfter knapt nok en finger for å realisere den uttalte politiske målsetting om å få til støtte geografisk spredning av den kommunale boligmassen. Men å hevde at det "vil ikke få negative konsekvenser" for folk å bli tvangsflyttet fra sin bolig er vel drøyt. Barn etablerer vennskap med andre barn i gården, det etableres sosiale fellesskap og det etableres viktige sosiale nettverk.Nils Christie beskrev det så godt i en artikkel for noen år siden: "Sosial kapital kan vi kalle det som opparbeides i en gård eller nabolag hvor folk kjenner hverandre over tid. Ikke pengekapital, men små formuer av gjensidighet. Formuer det kan brukes litt av når det trengs. Ulempen med denne type kapital er bare at den ikke er noe man enkelt kan ta med seg. Det tar tid å skape den sosiale kapital. De gamle i gården mister den kanskje for alltid om de må flytte. De litt skakke må enda en gang begynne forfra. Men hvorfor i all verden vil kommunen gjøre dette mot sine leietagere? I hovedsak er det sårbare mennesker uten penger som bor i disse gårdene. De greier seg sånn noenlunde i kjent landskap. Spredt blant ukjente vil de måtte lene seg enda tyngre mot det offentlige hjelpeapparat. Enda sterkere befestes overgangen fra leieboer til sosialklient."

Å selge unna boligblogger på Sagene, og tvangsflytte beboerne, er en særs dårlig ide.

Kommentarer   

-3 #1 HelgeStoltenberg 08-05-2013 11:21
Hvor har du det fra at noen skal tvangsflyttes? Har du i det hele tatt satt deg inn i saken eller er dette kun for å oppnå svært billige poeng?
+3 #2 Lars Aasen 08-05-2013 11:47
Hvis man ikke vil flytte - så er det vel tvangsflytting!
#3 HelgeStoltenberg 08-05-2013 12:42
Men hvem er det som tvangsflyttes? Har dere ikke lest det som bydelsutvalget har vedtatt?
+1 #4 Ivar J 08-05-2013 19:18
Helge: Kjenner du noen som ønsker å flytte eller har råd til å betjene et større lån uten varig å bli sosialhjelpsmot takere?
+1 #5 Cathrine Skårn 08-05-2013 21:48
Bydelsutvalgets uttalelse er ikke 100% mot salg men de sier at det bør unngås. 3 gårder blir solgt/seksjoner t og disse beboerne må flytte enten de vil eller ei-dessverre!
+1 #6 Paul Bunk 09-05-2013 11:15
En annen ting som man bør få med seg er hvorfor slike salg foregår. Det man nemlig ser, uten at jeg vet om det er tilfelle i denne saken, er at bydelene noen ganger blir utsatt for nedskjæringer i offentlig støtte. Naturlig nok er de da lite villige til å legge ned eller skjære ned på bemanning, prosjekter og tiltak, siden de da kan få kommunearbeider e, fagforeninger o.l. mot seg. Det er da mulig for dem å selge eiendommer for å møte nye kostnadskrav i offentlig forvaltning, det er desverre ikke ulovlig. Men det er gjerne slik at regnskapet da vil vise at man har klart det, til neste budsjettår vil man da få bevilget i beste fall den samme summen med det utfallet at man vil stå innfor det samme dilemmaet. Inntil man altså faktisk beslutter å skjære ned på noe er man tvunget til å selge eiendommer hvert år til man ikke har noe igjen å selge og man likevel blir tvunget til å foreta nedskjæringene man har forsøkt å lure seg unna. Det kan selvfølgelig være at dette er en slags "gamble" hvor politikere satser på at nedskjæringskra vene er av forbigående art, dette vil jeg i så fall betrakte som et ytterst naïvt utgangspunkt. Mer sannsynlig er at, når regnskapet viser hvor elegant man klarte det, det vil komme krav om ytterligere nedskjæringer.
#7 Christian Larsen 09-05-2013 11:33
Dette er litt off-topic, men jeg lurer på om noen her kan bekrefte / avkrefte min oppfatning av dette;

Noen sier "det er for mange kommunale boliger" - andre sier "det er for få kommunale boliger". Jeg antar at uenigheten kommer av at de regner på forskjellige måter? F.eks. at noen sier "Det er 5000 men vi trenger maksimum 3000" mens de andre sier "det er 5000 men vi trenger minimum 8000". Og siden ingen kan virkelig *bevise* at de har rett, så blir det ingen konklusjon som begge parter er enige i?
#8 Per Trygve Stevik Johnsen 09-05-2013 11:40
Med det presset på boligmarkedet som er, og som stadig tiltar i Oslo, er nok det beste at alt vedlikehold skjer med arbeidere fra et annet land, noen med lavest mulig lønninger, og at kjøperen er en eller annen stor eier som kan presse husleien maksimalt, helst uten å pusse opp eller vedlikeholde, slik at det hele følger en standard utvikling. Hva med Fredensborg Eiendom?
#9 Paul Bunk 09-05-2013 12:46
Man kan jo se dette på forskjellige måter: Ideelt sett skulle jo offentlig eie garantere for høy effektivitet i og med at de kan storinnhandle vedlikeholdstje nester o.l. Noe som i sin tur, sammen med fraværet av profitthensyn, skulle kunne være med å garantere de gunstigste leieprisene. Det vi derimot ser i praksis er at det offentlige betaler mer for de samme innkjøp enn det private næringslivet og at de heller ikke klarer å se bort fra profitthensyn. Så det er noe fundamentalt galt i den offentlige forvaltningen som leder til at det offentlige går med tap selv om de har utleiepriser som ikke er noe gunstigere enn på det private markedet, mens all fornuft tilsier at de burde ha stått seg selv med lavere priser. Mens privat utleivirksomhet genererer profitt mens all fornuft tilsier at de burde ha et høyere utgiftsnivå..
#10 Christian Larsen 09-05-2013 12:52
Fra "BU 13/31.pdf"


"At bydel Sagene har så høyt antall kommunale boliger som skal tildeles bydelens beboere har ført til at alle som nå fyller grunnkravene til forskriften får positivt vedtak om bolig."

"Bydelen disponerer i dag 2161 kommunale utleieboliger som eies og forvaltes av Boligbygg."

For meg høres dette ut som *positive* ting, og ikke noe som "bør forandres". Så da er jeg forundret over

"Som et anslag vurderer bydel Sagene og Boligbygg at bydelen har behov for 1600 - 1700 utleieboliger, dvs. en reduksjon på 300 – 400 boliger de nærmeste årene."

Begrunnelsen ser ut til å være

"Når en sammenstiller bydelens boligbehov mot øvrige bydeler og vurderer dette mot
bydelens levekår.."

Hva betyr dette egentlig? Det kan for meg høres ut som "det er så stort gap i de øvrige bydeler, så derfor bør det blir det i Sagene bydel også"..?!
#11 Christian Larsen 09-05-2013 12:52
Men så..:

"..vil en reduksjon av antall boliger kunne gjennomføres uten at dette medfører et velferdstap med økte søkerlister og færre boligtildelinger."

Men hvis man ser på tabellen "Gap mellom kommunalt disponerte boliger og boligbehov, basert på bydelenes behov for nye boliger" så er det jo fortsatt et gap på 2 - 3 % i Sagene bydel, dvs at boligbehovet er 2 - 3 % *mer* enn det bydelen disponerer - ikke at boligbehovet er 22 - 26 % *mindre* enn det bydelen disponerer.

Men det er kanskje et mål om at det skal bli et større gap i Sagene bydel? Med 1650 boliger og et behov på 2200 så bli det et gap på.. 25 %? 33 %? Dette er vel omtrent gjennomsnittet av det gapet bydelene i Oslo har.

Hvis dette *ikke* er tilfelle - så tror jeg den eneste måten å oppnå "en reduksjon av antall boliger uten at dette medfører et velferdstap med økte søkerlister og færre boligtildelinger"
vil være..
..å la *færre* mennesker fylle grunnkravene til forskriften.
M.a.o endre reglene slik at flere får avslag på søknadene om kommunal bolig.

Eller? Har jeg misforstått mye her?
+1 #12 Ivar J 09-05-2013 13:04
Christian: Samlet sett kan situasjonen vedrørerende kommunale boliger oppsummeres slik: det er for få, de har for dårlig standard og de er for dyre

ivarjohansen.no/.../...

Her kommunens klagenemnd sin uttalelse om antallet:

ivarjohansen.no/.../...
#13 Christian Larsen 09-05-2013 14:24
@ Ivar J: Takk skal du ha.
Det er noe som er litt uklart for meg.
I "Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune, Oslo", kapittel 2, "Grunnkrav for å få leie kommunal bolig". paragraf 7, "Inntekts- og formuesforhold mv.":

"Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig."


Dagens *inntekts*-gren se for en-persons-hush olding ble altså endret fra kr 316.864,- per år til kr 212.000,- per år.

Hva med *formue*-grense n (hvis det finnes noen slik?)
#14 Ivar J 09-05-2013 15:06
Christian:

nei, jeg har ikke sett noen eksakt formuegrense.

sist vi for øvrig behandlet spm i bystyret var i fjor. se her

ivarjohansen.no/.../...

You have no rights to post comments