Sosialpolitikk

Kommunens klagenemnd: For få kommunale utleieboliger

Om lag halvparten av sakene i Oslo kommunes klagenemnd vedrører kommunal bolig. Og Klagenemnda er tydelig på de alvorlige konsekvenser av Byrådets nedsalg av kommunale boliger. I sin årsberetning skriver de:

"Klagenemnda ser at antallet kvalifiserte søkere er langt høyere enn antallet disponible kommunale boliger. Mange bydeler har mer enn seks måneders ventetid for tildeling av kommunal bolig og har derfor ingen mulighet til å fremskaffe kommunale boliger til andre enn de som etter forskriften skal ha høyest prioritet."

Jeg er glad for at med SVs avtale med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har Byrådet nå fått en tydelig marsjordre fra bystyrets flertall: Fram til 2017 skal Oslo kommune kjøpe netto minst 600 nye kommunale leiligheter.

Les nedenfor den merknad Ap og SV la fram da bystyrets finanskomite onsdag behandlet årsberetningen.


Komiteens mindretall, medlemmene fra
A  og SV viser til at klagenemnda i årsberetningen for 2012, som tidligere år, slår fast at: «antallet kvalifiserte søkere er langt høyere en antallet disponible kommunale boliger», og videre at «Mange bydeler har mer enn seks måneders ventetid for tildeling av kommunale bolig (…).»

Disse medlemmer merker seg at klagenemnda erfarer at det er svært vanskelig for søkere å forstå hvorfor de ikke kan få tildelt kommunal bolig når det oppfyller alle forskriftenes grunnkrav.

Disse medlemmer konstaterer at dette viser at byrådets nedsalg av kommunale boliger har gått så langt at kommunen ikke kan skaffe et akseptabelt botilbud til dem som selv ikke greier å skaffe seg egnet bolig i det ordinære boligmarkedet. Disse medlemmer er svært bekymret for hvordan Oslos sosiale boligpolitikk fungerer i praksis.

Disse medlemmer bemerker seg at det har skjedd en nedgang i behandlede saker fra 2012, men ser likevel ikke på det som noe positivt da det er en økning på saksbehandlingstiden på 60 dager (20%) i gjennomsnittlig.

Disse medlemmer mener videre at det er uholdbart at saksbehandlingstiden er i gjennomsnitt om lag 340 dager fra klagen blir registrert innkommet førsteinstansen til klagenemnda har fattet vedtak. Disse medlemmer mener derfor at de forskjellige etatene må gjøre sitt for å redusere saksbehandlingstiden på klager slik at man snarest kommer ned mot den lovpålagte 3 måneders grensen.

Disse medlemmer mener at dette er høyst nødvendig da de fleste sakene gjelder forhold som er svært inngripende i folks hverdag. Vi snakker her om klager på saker om bostøtte og kommunale boliger.


Legg til kommentar