Sosialpolitikk

Bystyrets finanskomite om tigging: Ap fortsetter sin kamp mot de fattige

Bystyrets finanskomite om tigging: Ap fortsetter sin kamp mot de fattige

Arbeiderpartiet, fortsetter siin kamp mot de fattige, representert ved norske og utenlandske tiggere. I gårsdagens møte i bystyrets finanskomite var det vel i praksis bare Venstre og SV som avviste forbud mot tigging. Jeg la fram denne merknaden:

"Komiteens medlem fra SV
merker seg at kommuneadvokaten (uttalelse av 27. mai 2013) konkluderer slik om de to forslagene F og A har framsatt i bystyret:

"Etter Kommuneadvokatens syn er det høyest tvilsomt om politilovens § 14 gir kommunen tilstrekkelig lovhjemmel til å fastsette de foreslåtte forbudene."

Dette medlem kan ikke se det er klokt å fatte et vedtak som kommunens fremste juridiske rådgiver understreker det er høyst tvilsomt hvorvidt kommunen har tilstrekkelig lovhjemmel til å vedta.

Komiteens medlem fra SV merker seg også at justisministeren i brev til finanskomiteen av 26. mai 2013 presiserer "Departementet legger til grunn at i kommuner som benytter av lovhjemmelen, skal det være tilrettelagt for grunnleggende humanitære tiltak, enten initiert av kommunen selv eller av frivillige organisasjoner."

Dette medlem viser til at kommunen har pr. dato ikke har tilrettelagt for slike grunnleggende humanitære tiltak, og dette medlem merker seg at flertallet i finanskomiteen vil avvise SVs forslag om å få slike på plass. Heller ikke på dette punkt vil derfor bystyret/Oslo kommune tilfredsstille kravene."

Saken skal sluttbehandles i bystyrets møte 12. juni


Legg til kommentar