Sosialpolitikk

Samlokaliserte boliger: Mange utfordringer

Samlokaliserte boliger: Mange utfordringer

To ganger i løpet av tre uker i sommer er Hans-Christian Sperre, beboer på Arnebråtveien bofellesskap, blitt hasteinnlagt på sykehus fordi han ikke har fått riktig mat eller medisin. Begge gangene måtte de pårørende selv ringe etter ambulanse. Etter tre hasteinnleggelser på sykehus, slår pårørende alarm fordi de mener beboerne på heldøgnsbemannede kommunale omsorgsboligen for psykisk utviklingshemmede eller fysisk funksjonshemmede i bydel Vestre Aker ikke får den pleien de må ha, og fordi de opplever at de ikke blir hørt av Oslo kommune når de påpeker feil og mangler.

Jeg får en del henvendelser vedrørende særskilte utfordringer knyttet til bemanning, turnuser, kvalitet og beboer- og pårørendemedvirkning ved de samlokaliserte boligene. Over lang tid har det for eksempel vært tilsvarende problemer ved Blokkaveien samlokaliserte bolig i nabobydelen Ullern. Jeg undres når Anne Lexow, overordnet ansvarlig for bydel Vestre Akers omsorgsboliger, skyver ansvaret nedover, og overfor Aftenposten sier at "vi har hatt problemer med noen av de ansatte, og det ryddes opp i nå." For er det ikke bydelens toppledelse som har det overordnede ansvar for å sikre en forsvarlig drift? Hva satte f.eks. bydelsledelsen inn av tiltak når bofellesskapets leder hadde 2 måneders utenlands-feriefravær ?

Det er bra når Rådet for funksjonshemmede nå går inn i dette saksområdet og ber byrådsavdelingen avklare hvordan man sikrer faglig forsvarlighet, god kvalitet, nødvendig opplæring, kunnskap samt rutiner for god kontakt med og oppfølging av pårørendehenvendelser. Selv tar jeg gjerne i mot innspill fra ansatte, beboere og pårørende på de utfordringer vi har rundt de samlokaliserte boligene.

Og et naturlig spørsmål også å stille er: Oslo har en bestiller-/utførermodell. Der er bestiller ansvarlig for å kontrollere at utfører (kommunal eller privat) leverer den bestilte kvalitet, slik at man blant annet unngår det som hendte i Vestre Aker. Har bydelenes bestillerkontorer et systematisk arbeid for å sikre at utførerleddet har faglig forsvarlighet, god kvalitet, nødvendig opplæring og kunnskap samt rutiner for god kontakt med - og oppfølging - av pårørendehenvendelser?

Jeg har - se nedenfor - sendt fram spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret.

 

Dette er spm Byrådet skal besvare skriftlig overfor bystyret:

Kvalitetssikring av heldøgns bo- og omsorgstilbud til psykisk utviklingshemmede

 

Jeg får stadig oftere bekymringsmeldinger fra pårørende og ansatte i bydelenes heldøgns bo- og omsorgstilbud til psykisk utviklingshemmede, og andre grupper med sterkt hjelpebehov som bor i tilsvarende boliger.

I den senere tid har det også vært enkelte presseoppslag som gir grunn til bekymring for kvaliteten i det tjenestetilbud som gis ved enkelte av botilbudene.

Jeg ber byrådet tydeliggjøre hvilke rutiner man her for å sikre

- faglig forsvarlighet og god kvalitet- avviksrapportering- nødvendig opplæring og kunnskap- rutiner for god kontakt med, og oppfølging av, pårørendehenvendelser

Byrådet bes tydeliggjøre både internkontrollen og evt. behovet for eksternt - uavhengig - tilsyn.

I en bestiller-/utførerorganisering har bestillerenheten ansvar for at utfører leverer den bestilte tjeneste, og at kvaliteten er i samsvar med det bestillerenheten besluttet ved vedtak/bestilling. Dette uavhengig av hvorvidt leveres av kommunale eller private leverandører. Har bydelenes bestillerenheter en tilstrekkelig oppfølging av kvaliteten av de tjenester som leveres?