Sosialpolitikk

Uteseksjonens hemmelige rapport: Muntlig avslag på hjelp, i strid med Sivilombudsmannens uttalelse

Uteseksjonens hemmelige rapport: Muntlig avslag på hjelp, i strid med Sivilombudsmannens uttalelse

Sosial og ambulant akutt-tjeneste (SAA), er underlagt den kommunale Helseetaten og lokalisert ved Legevakten. De fungerer som et akutt og ambulant sikkerhetsnett innen sosial tjenester, rus, psykososiale tjenester og beredskap på kveld, natt og helg når den ordinære tjeneste er stengt.

I den hemmelige rapporten fra Uteseksjonen heter det: "SAA praktiserer en forenklet saksbehandling. Dette innebærer at det ikke blir fattet egne skriftlige vedtak om avslag. Henvendelsen og sakens avgjørelse blir skrevet inn i klientens journal. Hvis søker vil ha avslaget skriftlig må han selv be om det. Avslaget blir gitt som utskrift fra journalen. Det opplyses at denne praksisen er godkjent av byrådsavdelingen. Det har ikke lyktes oss å få ut opplysninger om antall avslag."

Men Sivilombudsmannen er krystallklar på at dette er en lovstrig praksis: "Vedtakene skal være skriftlige og at de skal grunngis, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. Sosialtjenesteloven åpner ikke for å gjøre unntak fra kravet til skriftlighet. Hvis det ut fra sakenes akutte karakter likevel treffes muntlige vedtak, skal disse senere bekreftes skriftlig. Dette er blant annet lagt til grunn i forarbeidene til forvaltningsloven."

Jeg har sendt fram spørsmål til byrådet som ender slik: Vil Byrådet bringe saksbehandlingsrutinene i samsvar med lovens krav?

Mer under "les mer"

 

Dette er spørsmålet jeg har sendt fram til byrådet, og som byrådet skal besvare skriftlig overfor bystyret:

I Rapporten "Bostedsløs. Midlertidig adresse: Oslo sentrum" fra Uteseksjonen heter det blant annet:

"Sosial og ambulant akutt-tjeneste (SAA), er underlagt den kommunale helseetaten og lokalisert ved Legevakten. SAA overtar forvaltningen av plasser etter kontortids slutt.

Mandatet er å være et akutt og ambulant sikkerhetsnett for personer som bor eller oppholder seg i Oslo, innen sosial tjenester, rus, psykososiale tjenester og beredskap. SAA fungerer som sosialtjeneste på kveld, natt og helg når den ordinære tjeneste er stengt. SAA vurderer søknader om bistand etter Forvaltningsloven og Lov om sosiale tjenester i Nav.

Stillingsressurser på avdeling for psykososiale tjenester, innbefattet SAA, er 6 stillinger på dag, 7 på kveld og 4 på natt.

Dagens praksis innebærer at Felles inntak holder av 7 plasser + 3 hvilestoler ved Prindsen Mottakssenter til disposisjon for SAA. Disse plassene, pluss eventuell ledig kapasitet ved deandre husene med akuttplasser, disponeres deretter fortløpende av SAA. Personer med overnattingsbehov henvender seg personlig til SAA der det blir foretatt en behovs- og rettighetsvurderinger. Vedtak om plass blir vanligvis fattet for en natt, med unntak av helg der vedtaket kan løpe til sosialtjenesten i bydel igjen har virkedag.

SAA praktiserer en forenklet saksbehandling. Dette innebærer at det ikke blir fattet egne skriftlige vedtak om avslag. Henvendelsen og sakens avgjørelse blir skrevet inn i klientens journal. Hvis søker vil ha avslaget skriftlig må han selv be om det. Avslaget blir gitt som utskrift fra journalen. Det opplyses at denne praksisen er godkjent av byrådsavdelingen. Det har ikke lyktes oss å få ut opplysninger om antall avslag."

Sivilombudsmannen har tidligere uttalt seg om saksbehandlingsregler vedrørende avslag på midlertidig husvære etter sosialtjensteloven i sak fra 2007, etter klage fra Gatejuristen:

"Av sosialtjenesteloven § 8-1 første og annet ledd følger at forvaltningsloven får anvendelse med de særregler som er fastsatt i sosialtjenesteloven, og at avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak. Sosialtjenesten må således treffe enkeltvedtak både ved innvilgelse og avslag på søknader om midlertidig husvære etter sosialtjenesteloven § 4-5, og søknadene skal da behandles etter reglene i forvaltningsloven kapittel IV til VI.

Dette innebærer blant annet at vedtakene skal være skriftlige og at de skal grunngis, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. Sosialtjenesteloven åpner ikke for å gjøre unntak fra kravet til skriftlighet. Hvis det ut fra sakenes akutte karakter likevel treffes muntlige vedtak, skal disse senere bekreftes skriftlig. Dette er blant annet lagt til grunn i forarbeidene til forvaltningsloven (Innstilling fra Forvaltningskomiteen 13. mars 1958 side 214).

Sosialtjenesten skal videre opplyse parten om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåten ved klage, jf. forvaltningsloven § 27, og plikter å ta i mot og forberede klager i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven § 33. Klageretten er en sentral del av de rettssikkerhetsgarantier forvaltningsloven gir de som berøres av vedtak fra den offentlige forvaltning, og det er viktig at sosialtjenesten overholder de krav loven stiller til underinstansen, slik at den enkelte gis en reell klageadgang."

Vil Byrådet bringe saksbehandlingsrutinene i samsvar med lovens krav?

Kommentarer   

0 #1 Kari Lie-Hagen 01-07-2014 03:39
Det er stadig de svakeste i samfunnet vårt som ikke får oppfylt sine krav og rettigheter. En stor skam. Når Sivilombudsmann en har gikk så klare regler for hvordan disse menneskene skal behandles, er det for meg helt uforståelig at de ikke følges opp. Alle er ikke kjent med sine rettigheter, og derfor kan de lett lures til å tro at det er slik systemet fungerer, og dermed godta et avslag som egentlig er feil. Viktig at du setter de svakestes rettigheter på agendaen! La oss håpe at det blir en endring når du krever et skriftlig svar! Lykke til på de svakes vegne, og ære være deg som gjentatte ganger går i bresjen for dem!
0 #2 Bjørn Bjøro 01-07-2014 05:16
Betimelig spørsmål fra Ivar.

Jeg undrer meg over utsagnet i rapporten om at dagens praksis - som er klart ulovlig etter Sivilombudsmann ens uttalelse for flere år siden - er godkjent av byrådsavdelinge n.

Den påståtte godkjennelsen fra byrådsavdelinge n bør etterspørres med all dokumentasjon knyttet til den og rundt den. Da kan mer av de påståtte klanderverdighe ter avdekkes.

Dersom det skulle være riktig at en slik godkjennelse faktisk er gitt fra byrådsavdelinge n, er det all grunn til å få fram hvem i byrådsavdelinge n som har gitt slik godkjennelse til klare ulovligheter, og om byråden selv kunne eller burde hatt kjennskap til det, eventuelt om sittende byråd vil skylde på tidligere byråd, og nåværende kommunaldirektø r vil skylde på tidligere kommunaldirektø r.

Det er av de aller svakeste som har vært utsatt for de påståtte og systematiske ulovligheter fra Oslo kommune. De har vanskelig for selv å kunne ta igjen på formalistisk korrekt forvaltningsmes sig måte. Det gjør saken enda mer alvorlig.

Saken er etter min oppfatning så alvorlig at dersom Ivar ikke får tilstrekkelig klargjørende svar, bør han vurdere om han bør henvende seg til Kontrollutvalge t for eventuelt å få til gransking - eller forvaltningsrev isjon som er det fine og formelt korrekte uttrykket - fra Kommunerevisjon en.
0 #3 Åse Karin Karlsen 01-07-2014 07:08
Jeg gremmes:(.Hvord an er det mulig å kalle seg hjelpeapparat når man stadig vekk tråkker på de som ligger nede???Våre aller mest sårbare, jeg liker nemlig ikke ordet svakeste, da man jaggu meg må være sterk for å overleve..".hje lpen"man får.Jeg gråter inni meg hver gang jeg er i tigerstaden, og ser syke mennesker blir jager rundt som løshunder, og lurer virkelig på noen ganger hvor sundt bondevett, og medmennesklighe t i det offentlige rom har tatt veien??:(Veldig bra at det finnes slike som deg, som rydder opp i galskapen!!!
0 #4 Inger-Lise Gulliksen 02-07-2014 16:15
Bra du passer på Ivar Johansen, de andre som skulle det sitter vel å snakker med Rognlien og First House.
0 #5 Tove Stikbakke 02-07-2014 16:16
Enig,men pass på og ikke byråkratiser en så viktig tjeneste. Ikke glem alle som får muntlig JA der og da!

Legg til kommentar