Sosialpolitikk

Uteseksjonens hemmelige rapport: Muntlig avslag på hjelp, i strid med Sivilombudsmannens uttalelse

Uteseksjonens hemmelige rapport: Muntlig avslag på hjelp, i strid med Sivilombudsmannens uttalelse

Sosial og ambulant akutt-tjeneste (SAA), er underlagt den kommunale Helseetaten og lokalisert ved Legevakten. De fungerer som et akutt og ambulant sikkerhetsnett innen sosial tjenester, rus, psykososiale tjenester og beredskap på kveld, natt og helg når den ordinære tjeneste er stengt.

I den hemmelige rapporten fra Uteseksjonen heter det: "SAA praktiserer en forenklet saksbehandling. Dette innebærer at det ikke blir fattet egne skriftlige vedtak om avslag. Henvendelsen og sakens avgjørelse blir skrevet inn i klientens journal. Hvis søker vil ha avslaget skriftlig må han selv be om det. Avslaget blir gitt som utskrift fra journalen. Det opplyses at denne praksisen er godkjent av byrådsavdelingen. Det har ikke lyktes oss å få ut opplysninger om antall avslag."

Men Sivilombudsmannen er krystallklar på at dette er en lovstrig praksis: "Vedtakene skal være skriftlige og at de skal grunngis, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. Sosialtjenesteloven åpner ikke for å gjøre unntak fra kravet til skriftlighet. Hvis det ut fra sakenes akutte karakter likevel treffes muntlige vedtak, skal disse senere bekreftes skriftlig. Dette er blant annet lagt til grunn i forarbeidene til forvaltningsloven."

Jeg har sendt fram spørsmål til byrådet som ender slik: Vil Byrådet bringe saksbehandlingsrutinene i samsvar med lovens krav?

Mer under "les mer"

 

Dette er spørsmålet jeg har sendt fram til byrådet, og som byrådet skal besvare skriftlig overfor bystyret:

I Rapporten "Bostedsløs. Midlertidig adresse: Oslo sentrum" fra Uteseksjonen heter det blant annet:

"Sosial og ambulant akutt-tjeneste (SAA), er underlagt den kommunale helseetaten og lokalisert ved Legevakten. SAA overtar forvaltningen av plasser etter kontortids slutt.

Mandatet er å være et akutt og ambulant sikkerhetsnett for personer som bor eller oppholder seg i Oslo, innen sosial tjenester, rus, psykososiale tjenester og beredskap. SAA fungerer som sosialtjeneste på kveld, natt og helg når den ordinære tjeneste er stengt. SAA vurderer søknader om bistand etter Forvaltningsloven og Lov om sosiale tjenester i Nav.

Stillingsressurser på avdeling for psykososiale tjenester, innbefattet SAA, er 6 stillinger på dag, 7 på kveld og 4 på natt.

Dagens praksis innebærer at Felles inntak holder av 7 plasser + 3 hvilestoler ved Prindsen Mottakssenter til disposisjon for SAA. Disse plassene, pluss eventuell ledig kapasitet ved deandre husene med akuttplasser, disponeres deretter fortløpende av SAA. Personer med overnattingsbehov henvender seg personlig til SAA der det blir foretatt en behovs- og rettighetsvurderinger. Vedtak om plass blir vanligvis fattet for en natt, med unntak av helg der vedtaket kan løpe til sosialtjenesten i bydel igjen har virkedag.

SAA praktiserer en forenklet saksbehandling. Dette innebærer at det ikke blir fattet egne skriftlige vedtak om avslag. Henvendelsen og sakens avgjørelse blir skrevet inn i klientens journal. Hvis søker vil ha avslaget skriftlig må han selv be om det. Avslaget blir gitt som utskrift fra journalen. Det opplyses at denne praksisen er godkjent av byrådsavdelingen. Det har ikke lyktes oss å få ut opplysninger om antall avslag."

Sivilombudsmannen har tidligere uttalt seg om saksbehandlingsregler vedrørende avslag på midlertidig husvære etter sosialtjensteloven i sak fra 2007, etter klage fra Gatejuristen:

"Av sosialtjenesteloven § 8-1 første og annet ledd følger at forvaltningsloven får anvendelse med de særregler som er fastsatt i sosialtjenesteloven, og at avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak. Sosialtjenesten må således treffe enkeltvedtak både ved innvilgelse og avslag på søknader om midlertidig husvære etter sosialtjenesteloven § 4-5, og søknadene skal da behandles etter reglene i forvaltningsloven kapittel IV til VI.

Dette innebærer blant annet at vedtakene skal være skriftlige og at de skal grunngis, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. Sosialtjenesteloven åpner ikke for å gjøre unntak fra kravet til skriftlighet. Hvis det ut fra sakenes akutte karakter likevel treffes muntlige vedtak, skal disse senere bekreftes skriftlig. Dette er blant annet lagt til grunn i forarbeidene til forvaltningsloven (Innstilling fra Forvaltningskomiteen 13. mars 1958 side 214).

Sosialtjenesten skal videre opplyse parten om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåten ved klage, jf. forvaltningsloven § 27, og plikter å ta i mot og forberede klager i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven § 33. Klageretten er en sentral del av de rettssikkerhetsgarantier forvaltningsloven gir de som berøres av vedtak fra den offentlige forvaltning, og det er viktig at sosialtjenesten overholder de krav loven stiller til underinstansen, slik at den enkelte gis en reell klageadgang."

Vil Byrådet bringe saksbehandlingsrutinene i samsvar med lovens krav?