Sosialpolitikk

Stopp forslaget om nedleggelse av 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo

Stopp forslaget om nedleggelse av 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo

Dette er et spørsmål brukerorganisasjonene mener forskjellig om.

"I dag har NAV 15 brukerutvalg i Oslo i samsvar med NAV-lovens intensjon om at hvert NAV-kontor skal ha sitt brukerutvalg.  Utvalgene består av kommunal og statlig leder ved NAV-kontorene i alle 15 bydelene og representanter fra brukerorganisasjoner som arbeider for brukere av NAV.  Etter flere års oppbygging og innkjøring viser evalueringen som ble gjennomført i Oslo i 2013 at det er et godt stykke igjen før utvalgene fungerer etter lovens intensjoner og er representative for alle brukergruppene.  Store organisasjoner som FFO, Mental Helse, Eldrerådene dominerer og uorganiserte brukere, ungdom og innvandrerorganisasjoner er sjeldent tilstedeværende.  Utvalgsmøtene preges av informasjon ovenfra og detaljinnspill nedenfra og utvalgene har i liten grad tilfredsstilt målsettingen om å bidra til bedre NAV-tjenester.

Det er foreslått en ny modell med 4 brukerutvalg i Oslo, Regionene Vest, Sentrum, Nord og Sør.  Brukerrepresentanter skal utnevnes på samme måte som før, men det blir bare en fjerdedel så mange brukerrepresentanter når 11 av femten utvalg legges ned.

Brukermedvirkning har vært et flaggskip under etableringen av NAV i Norge.  For tiden har en tredjedel av kommunene i Norge godt fungerende brukerutvalg, en tredjedel har brukerutvalg som ikke fungerer optimalt og en tredjedel har ikke fungerende brukerutvalg.  Mange av disse kommunene er små, men i Oslo er det ingen bydeler som er så små at de ikke skal ha eget brukerutvalg.  Forslaget om å legge ned 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo må stoppes i de folkevalgte organer.  Forslaget undergraver NAV-brukernes demokratiske rettigheter og innebærer en nedbygging av deltakelse og medvirkning.  Dette er i strid med Oslos mål om å være en åpen kommune som lytter til sine innbyggere," skriver Rolf Solvang, brukerrepresentant for Fattignettverket Norge i NAV-Stovner sitt brukerutvalg.

Jeg vet ikke hva som er klokest, men hva mener andre om dette? Skriv gjerne i kommentarfeltet.

Les hele hans artikkel nedenfor.

 

Stopp forslaget om nedleggelse av 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo

Av Rolf Solvang, Brukerrepresentant for Fattignettverket Norge i NAV-Stovner sitt brukerutvalg

I dag har NAV 15 brukerutvalg i Oslo i samsvar med NAV-lovens intensjon om at hvert NAV-kontor skal ha sitt brukerutvalg.  Utvalgene består av kommunal og statlig leder ved NAV-kontorene i alle 15 bydelene og representanter fra brukerorganisasjoner som arbeider for brukere av NAV.  Etter flere års oppbygging og innkjøring viser evalueringen som ble gjennomført i Oslo i 2013 at det er et godt stykke igjen før utvalgene fungerer etter lovens intensjoner og er representative for alle brukergruppene.  Store organisasjoner som FFO, Mental Helse, Eldrerådene dominerer og uorganiserte brukere, ungdom og innvandrerorganisasjoner er sjeldent tilstedeværende.  Utvalgsmøtene preges av informasjon ovenfra og detaljinnspill nedenfra og utvalgene har i liten grad tilfredsstilt målsettingen om å bidra til bedre NAV-tjenester.

I Oslo er det gjort et stort arbeid med å rekruttere og lære opp brukerrepresentanter og til tross for at det har gått sakte så er alle 15 brukerutvalgene på vei mot å fungere etter intensjonene.  Evalueringen viser at det må satses mer på dette for at Oslos 15 brukerutvalg skal lykkes.  Men i stedet for å sikre og støtte den eksisterende strukturen satte NAV Oslo og Oslo kommune ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere andre organisatoriske løsninger for brukerutvalgene.  Kommunaldirektøren støttet et av forslagene til ny organisatorisk modell, laget en høring og ba om en tilbakemelding fra bydelene innen 01.09.2016.  Bydelsdirektørene har bedt om uttalelser fra Brukerutvalgene og neste fase er å fremme forslaget om strukturrasjonalisering for de kommunale organer til avgjørelse.

Den foreslåtte modellen vil ha 4 brukerutvalg i Oslo, Regionene Vest, Sentrum, Nord og Sør.  Brukerrepresentanter skal utnevnes på samme måte som før, men det blir bare en fjerdedel så mange brukerrepresentanter når 11 av femten utvalg legges ned.  Representantene fra NAV-ledelsen vil bli halvert og denne halvparten vil bare møte på annethvert møte.  Altså vil brukerutvalgsaktivitetene bli redusert til rundt en fjerdedel av det som Oslo har bygget opp til nå.  Spørsmålet er om dette forslaget gir bedre forhold for den lovpålagte brukermedvirkningen i Oslo?  Dessverre er det delte meninger i begge leirene, de store tunge brukerorganisasjonene sliter pampene med kapasiteten og ønsker et enklere, mindre krevende apparat og heller derfor mot regionale brukerutvalg, mens andre brukerrepresentanter ikke forstår hvorfor noen kan foreslå nedlegging.  Bydelsdirektørene har også delt seg, kanskje etter hvor flinke NAV-lederne i bydelene har vært under arbeidet med å innføre brukermedvirkningen.

Hensikten med brukerutvalgene er at de ansatte og brukerne skal kunne utveksle erfaringer og ideer som kan bidra til å utvikle bedre NAV-tjenester.  Spesielt for Oslo er at det er enorme ulikheter bydelene imellom og derfor har den lokale forankringen vært av stor betydning.  De 15 lokale brukerutvalgene skal rapportere til NAV-Oslos sentrale brukerutvalg blant annet for å påpeke ulik behandling i ulike bydeler (og nasjonalt) og støtte prosessen der den beste lokale praksisen kan innføres i hele Oslo.  Informasjonsflyten mellom bydelene og sentralt har fungert dårlig til nå slik at forskjellen i tjenester i liten grad har blitt utjevnet.  Det har ikke vært satset på å bedre denne prosessen, ennå.

Mandatet for lokalt brukerutvalg ved NAV-kontor i Oslo gir dette formålet:

. Være rådgivende overfor NAV-kontoret og understøtte at kontoret er tilpasset brukernes behov

. Være en arena for direkte kontakt mellom brukerorganisasjonene og lokale NAV-kontor

. Bidra til gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som er av særlig betydning for kontorets brukere

. Gi brukerne mulighet til innflytelse på utforming av tjenestens kvalitet og sikre brukermedvirkning som arbeidsform

. Rapportere på utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner

Brukerrepresentantene hadde følgende innspill på møte med NAV sentralt:

«Saksfremlegget slik den beskrev de ulike modellene var vanskelig å forstå og var skrevet i en form som var vanskelig tilgjengelig for brukerrepresentantene.  Saksfremstillingen bar preg av at brukerrepresentantene ikke hadde vært involvert i den fasen hvor de ulike modellene ble utredet.»

Dette viser en udemokratisk ovenfra og ned holdning i saksbehandlingen, der brukerne ikke har fått delta fra begynnelsen.

Den eneste grunnen til å legge ned brukerutvalg innen NAV-Oslo er om noen av de 15 NAV-kontorene blir lagt ned.  Men det er grunn til å tvile på om NAV-lederne selv, Bydelsdirektørene og Kommunaldirektøren ville være like positive til regionalisering ved å fjerne sitt eget NAV-kontor og sine egne lederstillinger og lederlønninger.  Men å kutte navlestrengen mellom NAV-lederne og NAV-brukerne finner de opportunt.  Dette føles som om Oslos NAV-ansvarlige tråkker på de stakkars NAV-brukerne og ønsker å stenge NAV-døren der brukernes representanter hver fjerde måned har møtt NAV-lederne i faste lovbestemte brukerutvalg.  Dette er et skammelig, usosialt og nedverdigende politisk forslag.  Som vanlig er det de svake, uføre, syke og fattige som blir den tapende part og sitter igjen med større lidelser, mindre respekt og dårligere NAV-tjenester.

Brukermedvirkning har vært et flaggskip under etableringen av NAV i Norge.  For tiden har en tredjedel av kommunene i Norge godt fungerende brukerutvalg, en tredjedel har brukerutvalg som ikke fungerer optimalt og en tredjedel har ikke fungerende brukerutvalg.  Mange av disse kommunene er små, men i Oslo er det ingen bydeler som er så små at de ikke skal ha eget brukerutvalg.  Forslaget om å legge ned 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo må stoppes i de folkevalgte organer.  Forslaget undergraver NAV-brukernes demokratiske rettigheter og innebærer en nedbygging av deltakelse og medvirkning.  Dette er i strid med Oslos mål om å være en åpen kommune som lytter til sine innbyggere.

Kommentarer   

0 #1 Thore Saugerud 06-11-2016 12:44
De som sitter i utvalgene kommer fra bruker organisasjoner. Har opplevd at flere aldri har vært på NAV kontoret de sitter i utvalget de er medl i. I tillegg er det flest som har hatt kontakt med den statlige siden, så hvem skal representere sosialhjelpsbru kerene?
+2 #2 Lina Maria Karlsen 06-11-2016 12:45
Så fint at du spør! Jeg jobber med medvirkning i Landsforeningen for barnevernsbarn, og tenker umiddelbart at det kan høres ut som at noen av kriteriene for medvirkning ikke er oppfylt i disse utvalgene? For å sikre reell medvirkning kreves en viss forkunnskap eller opplæring hos både de som skal medvirke, og de som har ansvar for prosessen, som sørger for at det ikke blir som beskrevet: informasjon ovenfra og innspill på detaljnivå. Så må jeg si jeg syns det er positivt at man knytter til seg organisasjoner. På barnevernsfelte t, hvor brukerutvalg er veldig i startfasen, er det tendenser til å knytte til seg enkeltmennesker , og det kan forhindre reell medvirkning. Medvirkning bør jo handle om å løfte de generelle erfaringene inn for å kunne skape endring basert på mer enn enkeltsaker, og det kan organisasjoner være med på å sikre.

Som privatperson har jeg de siste årene hatt oppfølging fra et av Oslos NAV-kontor på grunn av helseplager, og jeg må si at jeg ikke ante at det fantes brukerutvalg! Min umiddelbare tanke er at disse utvalgene (i hvert fall så lenge de er tilknyttet hvert enkelt kontor) burde vært mer synlig og kanskje jobbet aktivt for å innhente erfaringene fra brukerne de skal representere.
0 #3 Heidi Lernæs 06-11-2016 12:47
Personlig så tror jeg at regionale brukerutvalg har mer for seg enn kontorvise utvalg. Vi har iallfall god erfaring med det her jeg jobber. Det er viktig å få inn tilbakemeldinge r på systemnivå, men det er også mye tid som går med på å ha brukerutvalg i alle kommuner i dag, hvor kanskje de samme sakene blir tatt opp i alle utvalgene.

NAV blir nødt til å jobbe smartere skal vi klare å håndtere de oppgavene vi har, med reduserte rammer. Det er i vårt området ingenting som tilsier at vi ikke kan snakke sammen på kommunenivå dersom det er konkrete tilfeller som kun angår mitt kontor. Men hovedvekten av saker som blir tatt opp er regionale utviklinger, føringer fra direktorat og departement og fylkene.

Det bør vel oppfordres til at kommunene legger ut på hjemmesiden hvem som er representant i din kommune eller bydel.
0 #4 Christine Rosenqvist 06-11-2016 17:54
Jeg satt som brukerrepresent ant i NAV-brukerrådet i min bydel i sin tid. Jeg var foreslått av MHO og godkjent og utpekt av FFO. Når det gjelder skolering, så jeg ikke noe til noe tilbud av den art. Det var ikke lett å få oversikt over hva som foregikk på dette NAV-kontoret, og møtene (det var to i året) gikk stort sett ut på å foreta et valg mellom blåbærmuffins og sjokolademuffin s, og si fra om jeg ville ha kaffe eller te. Da jeg etter noen år fikk såpass oversikt at jeg kunne stille spørsmål, ble jeg trukket ut av rådet av FFO. Jeg (og MHO) ønsket at jeg skulle fortsette. Måten jeg ble "sagt opp" på var meget lite profesjonell, og bar tydelig preg av at "noen hadde snakket sammen". Etter min mening var dette rådet kun et sandpåstringsor gan, som har lite med brukermedvirkni ng å gjøre. Brukermedvirkni ng er et ledelsesansvar, og så lenge leder ikke har skjønt verdien av brukeres tilbakemeldinge r, skjer det lett at det blir supperåd.
+1 #5 Rolf Solvang 06-11-2016 19:19
Christine Rosenqvist: Både brukerrepresent antene og NAV-lederne har sviktet i oppstarten av NAV-brukerutval gene. Det har vært mer kaker og kaffi enn brukermedvirkni ng til nå. Men det må ikke lede til at vi slutter med brukerutvalgt lokalt. NAV-lederne må få pålegg om å gi større prioritet til brukermedvirkni ng fordi til nå ikke har gjort jobben sin. De må ikke få lov til å slutte med brukermedvirkni ng og i de foreslåtte regionale brukerutvalgene vil ledernes brukerkontakt reduseres til en fjerdedel og antall brukerrepresent anter vil bli en fjerdedel, altså vil det toppbyråkratsty rte reformforslaget redusere volumet av kontakt til en sekstendedel. Alternativet er å styrke de lokale brukerutvalgene , noe som foregår allerede og som kan forsterkes betydelig med målbevisst satsing nedenfra i alle bydelene.
0 #6 Dag W fra Velferdsalliansen 10-11-2016 11:23
Sitter på fylkesnivå I Oslo og vi har diskutert saken I fylkesutvalget. Vi ser at det er mange lokalutvalg som ikke fungerer og årsakene til det kan være flere. Men som vi I vår arbeidsgruppe på NAV seminaret den 7 November mente kunne være en løsning for å ikke miste tilknytningen til lokalkontorene var at hvert kontor har en referansegruppe av brukere på hvert kontor som regionalutvalge ne kan koordinere informasjon fra og fremme dette på regionsmøtene. For fylkesutvalget I Oslo er det lettere å få informasjon fra 4 regionalutvalg som avlegger rapporter om tilstanden ved kontorene innen sitt område. Når det gjaldt iverksettingsda toen fra 1 januar mener vi at for å få en god implementerings prosess så brukes det en overgangsperiod e på 5-6 måneder til å implementere den Nye modellen. Men det bør være opp til hver enkelt bydel å tilsutte seg den Nye modellstrukture n. Jeg forutsetter at sosialhjelpsmot takere fortsatt er representert I regionalutvalge ne. Vi I Velferdsallians en gjør I allfall det og er en av de største talerør for de som er avhengige av sosialhjelp bade på lokalt, evt. regional og I det nasjonale brukerutvalget. Problemet på fylkesnivå, og I det sentrale brukerutvalget I Nav direktoratet er at de har avgrenset sitt mandate til å gjelde de statlige ytelsene. Vi I Velferdsallians en har gjennom de siste ti årene tatt opp utfordringene med sosialhjelpens skjønnsbaserte innberetning og har hatt gode diskusjoner med direktoratet om dette I det sentrale brukerutvalg. Men direktoratet har et fagansvar, det er KS som er samtale og avtalepartner når det gjelder sosialhjelp.

Legg til kommentar