Sosialpolitikk

Stopp forslaget om nedleggelse av 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo

Stopp forslaget om nedleggelse av 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo

Dette er et spørsmål brukerorganisasjonene mener forskjellig om.

"I dag har NAV 15 brukerutvalg i Oslo i samsvar med NAV-lovens intensjon om at hvert NAV-kontor skal ha sitt brukerutvalg.  Utvalgene består av kommunal og statlig leder ved NAV-kontorene i alle 15 bydelene og representanter fra brukerorganisasjoner som arbeider for brukere av NAV.  Etter flere års oppbygging og innkjøring viser evalueringen som ble gjennomført i Oslo i 2013 at det er et godt stykke igjen før utvalgene fungerer etter lovens intensjoner og er representative for alle brukergruppene.  Store organisasjoner som FFO, Mental Helse, Eldrerådene dominerer og uorganiserte brukere, ungdom og innvandrerorganisasjoner er sjeldent tilstedeværende.  Utvalgsmøtene preges av informasjon ovenfra og detaljinnspill nedenfra og utvalgene har i liten grad tilfredsstilt målsettingen om å bidra til bedre NAV-tjenester.

Det er foreslått en ny modell med 4 brukerutvalg i Oslo, Regionene Vest, Sentrum, Nord og Sør.  Brukerrepresentanter skal utnevnes på samme måte som før, men det blir bare en fjerdedel så mange brukerrepresentanter når 11 av femten utvalg legges ned.

Brukermedvirkning har vært et flaggskip under etableringen av NAV i Norge.  For tiden har en tredjedel av kommunene i Norge godt fungerende brukerutvalg, en tredjedel har brukerutvalg som ikke fungerer optimalt og en tredjedel har ikke fungerende brukerutvalg.  Mange av disse kommunene er små, men i Oslo er det ingen bydeler som er så små at de ikke skal ha eget brukerutvalg.  Forslaget om å legge ned 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo må stoppes i de folkevalgte organer.  Forslaget undergraver NAV-brukernes demokratiske rettigheter og innebærer en nedbygging av deltakelse og medvirkning.  Dette er i strid med Oslos mål om å være en åpen kommune som lytter til sine innbyggere," skriver Rolf Solvang, brukerrepresentant for Fattignettverket Norge i NAV-Stovner sitt brukerutvalg.

Jeg vet ikke hva som er klokest, men hva mener andre om dette? Skriv gjerne i kommentarfeltet.

Les hele hans artikkel nedenfor.

 

Stopp forslaget om nedleggelse av 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo

Av Rolf Solvang, Brukerrepresentant for Fattignettverket Norge i NAV-Stovner sitt brukerutvalg

I dag har NAV 15 brukerutvalg i Oslo i samsvar med NAV-lovens intensjon om at hvert NAV-kontor skal ha sitt brukerutvalg.  Utvalgene består av kommunal og statlig leder ved NAV-kontorene i alle 15 bydelene og representanter fra brukerorganisasjoner som arbeider for brukere av NAV.  Etter flere års oppbygging og innkjøring viser evalueringen som ble gjennomført i Oslo i 2013 at det er et godt stykke igjen før utvalgene fungerer etter lovens intensjoner og er representative for alle brukergruppene.  Store organisasjoner som FFO, Mental Helse, Eldrerådene dominerer og uorganiserte brukere, ungdom og innvandrerorganisasjoner er sjeldent tilstedeværende.  Utvalgsmøtene preges av informasjon ovenfra og detaljinnspill nedenfra og utvalgene har i liten grad tilfredsstilt målsettingen om å bidra til bedre NAV-tjenester.

I Oslo er det gjort et stort arbeid med å rekruttere og lære opp brukerrepresentanter og til tross for at det har gått sakte så er alle 15 brukerutvalgene på vei mot å fungere etter intensjonene.  Evalueringen viser at det må satses mer på dette for at Oslos 15 brukerutvalg skal lykkes.  Men i stedet for å sikre og støtte den eksisterende strukturen satte NAV Oslo og Oslo kommune ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere andre organisatoriske løsninger for brukerutvalgene.  Kommunaldirektøren støttet et av forslagene til ny organisatorisk modell, laget en høring og ba om en tilbakemelding fra bydelene innen 01.09.2016.  Bydelsdirektørene har bedt om uttalelser fra Brukerutvalgene og neste fase er å fremme forslaget om strukturrasjonalisering for de kommunale organer til avgjørelse.

Den foreslåtte modellen vil ha 4 brukerutvalg i Oslo, Regionene Vest, Sentrum, Nord og Sør.  Brukerrepresentanter skal utnevnes på samme måte som før, men det blir bare en fjerdedel så mange brukerrepresentanter når 11 av femten utvalg legges ned.  Representantene fra NAV-ledelsen vil bli halvert og denne halvparten vil bare møte på annethvert møte.  Altså vil brukerutvalgsaktivitetene bli redusert til rundt en fjerdedel av det som Oslo har bygget opp til nå.  Spørsmålet er om dette forslaget gir bedre forhold for den lovpålagte brukermedvirkningen i Oslo?  Dessverre er det delte meninger i begge leirene, de store tunge brukerorganisasjonene sliter pampene med kapasiteten og ønsker et enklere, mindre krevende apparat og heller derfor mot regionale brukerutvalg, mens andre brukerrepresentanter ikke forstår hvorfor noen kan foreslå nedlegging.  Bydelsdirektørene har også delt seg, kanskje etter hvor flinke NAV-lederne i bydelene har vært under arbeidet med å innføre brukermedvirkningen.

Hensikten med brukerutvalgene er at de ansatte og brukerne skal kunne utveksle erfaringer og ideer som kan bidra til å utvikle bedre NAV-tjenester.  Spesielt for Oslo er at det er enorme ulikheter bydelene imellom og derfor har den lokale forankringen vært av stor betydning.  De 15 lokale brukerutvalgene skal rapportere til NAV-Oslos sentrale brukerutvalg blant annet for å påpeke ulik behandling i ulike bydeler (og nasjonalt) og støtte prosessen der den beste lokale praksisen kan innføres i hele Oslo.  Informasjonsflyten mellom bydelene og sentralt har fungert dårlig til nå slik at forskjellen i tjenester i liten grad har blitt utjevnet.  Det har ikke vært satset på å bedre denne prosessen, ennå.

Mandatet for lokalt brukerutvalg ved NAV-kontor i Oslo gir dette formålet:

. Være rådgivende overfor NAV-kontoret og understøtte at kontoret er tilpasset brukernes behov

. Være en arena for direkte kontakt mellom brukerorganisasjonene og lokale NAV-kontor

. Bidra til gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som er av særlig betydning for kontorets brukere

. Gi brukerne mulighet til innflytelse på utforming av tjenestens kvalitet og sikre brukermedvirkning som arbeidsform

. Rapportere på utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner

Brukerrepresentantene hadde følgende innspill på møte med NAV sentralt:

«Saksfremlegget slik den beskrev de ulike modellene var vanskelig å forstå og var skrevet i en form som var vanskelig tilgjengelig for brukerrepresentantene.  Saksfremstillingen bar preg av at brukerrepresentantene ikke hadde vært involvert i den fasen hvor de ulike modellene ble utredet.»

Dette viser en udemokratisk ovenfra og ned holdning i saksbehandlingen, der brukerne ikke har fått delta fra begynnelsen.

Den eneste grunnen til å legge ned brukerutvalg innen NAV-Oslo er om noen av de 15 NAV-kontorene blir lagt ned.  Men det er grunn til å tvile på om NAV-lederne selv, Bydelsdirektørene og Kommunaldirektøren ville være like positive til regionalisering ved å fjerne sitt eget NAV-kontor og sine egne lederstillinger og lederlønninger.  Men å kutte navlestrengen mellom NAV-lederne og NAV-brukerne finner de opportunt.  Dette føles som om Oslos NAV-ansvarlige tråkker på de stakkars NAV-brukerne og ønsker å stenge NAV-døren der brukernes representanter hver fjerde måned har møtt NAV-lederne i faste lovbestemte brukerutvalg.  Dette er et skammelig, usosialt og nedverdigende politisk forslag.  Som vanlig er det de svake, uføre, syke og fattige som blir den tapende part og sitter igjen med større lidelser, mindre respekt og dårligere NAV-tjenester.

Brukermedvirkning har vært et flaggskip under etableringen av NAV i Norge.  For tiden har en tredjedel av kommunene i Norge godt fungerende brukerutvalg, en tredjedel har brukerutvalg som ikke fungerer optimalt og en tredjedel har ikke fungerende brukerutvalg.  Mange av disse kommunene er små, men i Oslo er det ingen bydeler som er så små at de ikke skal ha eget brukerutvalg.  Forslaget om å legge ned 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo må stoppes i de folkevalgte organer.  Forslaget undergraver NAV-brukernes demokratiske rettigheter og innebærer en nedbygging av deltakelse og medvirkning.  Dette er i strid med Oslos mål om å være en åpen kommune som lytter til sine innbyggere.