Sosialpolitikk

Osloungdoms bosituasjon og levekår – sosiale og geografiske forskjeller

Osloungdoms bosituasjon og levekår – sosiale og geografiske forskjeller

En av målsettingene med denne bloggen er å spre kunnskap. Kunnskap er en viktig forutsetning for endring.

NOVA har, på bestilling fra Husbanken, levert et notat om Osloungdoms bosituasjon. Analysene viser systematiske forskjeller i ungdommenes levekår og livskvalitet ut fra hvordan og hvor i Oslo de bor. Ungdommene som har de minst gunstige bosituasjonene – de som bor i leide eller trangbodde boliger, eller som har flyttet hyppig – kommer vanligvis dårligere ut på indikatorene, blant annet når det gjelder velvære, helse, utdanning og sosiale relasjoner. Samtidig viser analysene at mye av variasjonen i levekår mellom de i ulike bosituasjoner er relatert til ungdommenes familiebakgrunn (for eksempel familieressurser og -struktur.

Analysene gir imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med en direkte årsakssammenheng mellom ungdommenes bosituasjon og deres gene­relle livssituasjon. Selv om flere aspekter ved ungdommenes levekår og livs­situasjon varierer ut fra deres bosituasjon, viser analysene at slike sammen­henger ofte kan relateres til egenskaper ved ungdommenes familiebakgrunn.

Dette betyr ikke at boforholdene er uvesentlige for unges livssituasjon, men at boforholdene også må sees i sammenheng med egenskaper ved foreldrene som både påvirker ungdommenes livssituasjon og deres bosituasjon. Svært for­enklet kan vi si at foreldrene gir både husly og oppdragelse. Boforholdene kan med andre ord betraktes som en mellomliggende variabel, der stabile og gode boforhold trolig gir positive utslag på de unges livssituasjon og livssjanser. Dårlige boforhold har mest sannsynlig motsatt effekt – de kan medføre en ekstra bør for allerede utsatte barne- og ungdomsfamilier.

Les notatet på linken under.

Kommentarer   

0 #1 Ola Bog 07-01-2017 08:08
JAVEL, NEI
"Ungdommer i mindre gunstige bosituasjoner har vanligvis en noe dårligere livskvalitet og livssituasjon enn ungdom i mer gunstige bosituasjoner. De som bor i eide boliger, skårer bedre enn de i leide boliger; de i romslige boliger kommer bedre ut enn de i trange boliger; de som er bofaste har det bedre enn de som flytter hyppig.
Analysene våre gir imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med en direkte årsakssammenhen g mellom ungdommenes bosituasjon og deres gene­relle livssituasjon."

Men bolig er jo uansett bedre enn ikke bolig.
Et eksempel: Bydel Gamle Oslo ..
Her fins det per dato 1800 kommunale boenheter. Det som står på boligtapetet i hovedstaden er å la 200 av dem forsvinne. Konfrontert med dette svarer dagens byrakråter med å skylde på det f o r r i g e byrådet. Her er det lite å le av. Grr ..!

Mvh Ola Bog
Styremedl. Mental Helse Oslo
0 #2 Ivar J 07-01-2017 08:54
Ola Bog: Dette er jo ikke riktig. Boligene "forsvinner" ikke, men noen av dem blir disponert noe annerledes: studenter trenger også boliger, funksjonshemmed e, eldre. Og noen av dem som bor i kommunale boliger bør få muligheter til å kjøpe sin egen bolig, f.eks. gjennom eie til leie-ordninger, gunstige lån m.v. Og dessuten: vi bør øke muligheten for å bo i kommunale boliger i andre deler av byen. Når kommunen nå kjøper flere kommunale utleieboliger skal dette skje i andre bydeler enn indre by øst. Hele byen skal tas i bruk.
+1 #3 Håvard Pedersen 07-01-2017 09:48
Dette kommer jo ikke som noen overraskelse, men understreker hvor viktig det er å utjevne forskjeller. Vi velger ikke selv hverken av hvem eller hvor vi fødes. Men vi kan i fellesskap velge hva slags samfunn vi ønsker, om det skal gi barn og unge mest mulig like muligheter, eller at det viderefører de forskjeller som er til stede ved starten av den enkeltes liv.
0 #4 Espen Otervik Granum 07-01-2017 10:01
Fordi de som har sittet med makten frem til nå ikke har hamlet opp med boligspekulante ne og forsøkt å bremse befolkningsveks ten...

Legg til kommentar