Sosialpolitikk

Ny strategi for NAV Oslo

Ny strategi for NAV Oslo

NAV Oslo har formulert en ny strategi.

Jeg merker meg særlig formuleringene om at innbyggere som trenger NAV skal oppleve:

- Tidlig og riktig innsats der overgang til arbeid er det viktigste virkemiddelet for å løse levekårsutfordringer

- Rett oppfølging til rett tid med utgangspunkt i den enkeltes behov og med bruk av alle NAV sine virkemidler

- At barnefamilier med risiko for langvarig fattigdom er prioritert

- Koordinerte tjenester med høy kvalitet som er likeverdige uavhengig av bosted og sosial status

og ikke minst at NAV skal:

- Ha kunnskap om forhold som påvirker innbyggernes levekår

- Prioritere barnefamilier og ungdom i oppfølgingsarbeidet. Dette innebærer å:- Identifisere familier som lever i fattigdom- Se barn og unge i familiene og anerkjenne at de er selvstendige individer med rett til å bli lyttet til- Samarbeide med andre aktører som treffer barn og unge i bydelen for å finne løsninger på levekårsutfordringer- Se familiens samlede behov og bruke tilgjengelige virkemidler til familiens beste

- Legge vekt på forebyggende arbeid, slik at helsemessige og/eller sosiale utfordringer oppdages på et tidlig tidspunkt

- Utvikle en felles forståelse for at helseproblemer og sosiale problemer må oppdages, løses og forebygges for at innbyggere som står utenfor arbeidslivet skal få mulighet til å komme i arbeid

- Innrette sin virksomhet med et helhetsperspektiv på tvers av enheter, tjenester, nivåer og andre aktører

- Bistå innbyggerne i deres prosess mot endring og mestring

- Ha god kunnskap om virkemidler som bidrar til overgang til arbeid og bruke handlingsrommet til det beste for bruker

- Samarbeide om barn og unge.

Hva synes  du om strategien? Skriv gjerne synspunkter i kommentarfeltet nedenfor. Les hele dokumentet under "les mer."

 

Strategi for NAV i Oslo 2017 – 2020 Bakgrunnsdokument (lang versjon)

NAV er en sentral samfunnsaktør som statlige og kommunale myndigheter har gitt i samfunnsoppdrag å arbeide for at flere personer kommer i arbeid og aktivitet og sikres muligheter til gode levekår.

NAV skal bidra til et arbeidsmarked med høy deltakelse, hvor arbeidsgiverne får dekket sitt behov for kvalifisert arbeidskraft. NAV skal bidra til et mer inkluderende samfunn som gir innbyggere muligheter til aktiv deltakelse, gode levekår og økonomisk trygghet. NAV sin innsats skal bidra til at økonomiske og sosiale forskjeller utjevnes og at fattigdom bekjempes.

Strategiske satsninger fram mot 2020

1. Sosialt arbeid, tidlig innsats og helhetlig oppfølging

2. Samarbeid med innbyggere

3. Tilpassede tjenester og kanalstrategi

4. Arbeidsgivere og kunnskap om arbeidsmarkedet

5. Strategisk lederskap

 

1. Sosialt arbeid, tidlig innsats og helhetlig oppfølging

Innbyggere som trenger NAV skal oppleve:

- Tidlig og riktig innsats der overgang til arbeid er det viktigste virkemiddelet for å løse levekårsutfordringer

- Rett oppfølging til rett tid med utgangspunkt i den enkeltes behov og med bruk av alle NAV sine virkemidler

- At barnefamilier med risiko for langvarig fattigdom er prioritert

- Koordinerte tjenester med høy kvalitet som er likeverdige uavhengig av bosted og sosial status

NAV skal:

- Ha kunnskap om forhold som påvirker innbyggernes levekår

- Prioritere barnefamilier og ungdom i oppfølgingsarbeidet. Dette innebærer å:- Identifisere familier som lever i fattigdom- Se barn og unge i familiene og anerkjenne at de er selvstendige individer med rett til å bli lyttet til- Samarbeide med andre aktører som treffer barn og unge i bydelen for å finne løsninger på levekårsutfordringer- Se familiens samlede behov og bruke tilgjengelige virkemidler til familiens beste

- Legge vekt på forebyggende arbeid, slik at helsemessige og/eller sosiale utfordringer oppdages på et tidlig tidspunkt

- Utvikle en felles forståelse for at helseproblemer og sosiale problemer må oppdages, løses og forebygges for at innbyggere som står utenfor arbeidslivet skal få mulighet til å komme i arbeid

- Innrette sin virksomhet med et helhetsperspektiv på tvers av enheter, tjenester, nivåer og andre aktører

- Bistå innbyggerne i deres prosess mot endring og mestring

- Ha god kunnskap om virkemidler som bidrar til overgang til arbeid og bruke handlingsrommet til det beste for bruker

- Samarbeide om barn og unge.

 

2. Samarbeid med innbyggerne

Innbyggerne skal oppleve at:

- Det er gode strukturer for medvirkning, dialog og samarbeid på systemnivå, tjenestenivå og individnivå

- Tjenester utvikles sammen med de aktuelle innbyggerne.

- Deres behov skal inngå i grunnlaget for utviklingen av tjenestene og kvaliteten på tjenestene skal vurderes ut fra deres perspektiv

NAV skal:

- Lytte til de aktuelle innbyggere og sørge for at alle deltar i beslutninger som angår dem selv

- Drive oppfølgingsarbeid preget av at NAV bistår tjenestemottakerne i deres prosess mot endring og mestring

 

3. Kanalstrategi og tilpassede tjenester

Innbyggere og arbeidsgivere som trenger NAV skal oppleve at NAV:

- Tar utgangspunkt i brukers og arbeidsgivers behov for tjenester

- Tilbyr likeverdige tjenester tilpasset den enkeltes behov

- Benytter kommunikasjonskanaler tilpasset mottakerne

NAV skal:

- Ta i bruk ny teknologi for å gi god informasjon og effektive tjenester

- Tilrettelegge for optimal bruk av selvbetjeningsløsninger og kontaktsentertjenester

- Der dette er rett for tjenestemottaker, la digital dialog og kommunikasjon være førstevalget for alle tjenester

- Legge til rette for og drive fram innovasjon og tjenesteutvikling med bakgrunn i identifiserte behov og utfordringer

- Ha effektiv saksbehandling med god kvalitet

 

4. Arbeidsgivere og kunnskap om arbeidsmarkedet

Arbeidsgivere skal oppleve at: 

- NAV har god kunnskap om arbeidsmarked og etablert samarbeid med relevante arbeidsgivere

- NAV er en profesjonell og attraktiv samarbeidspartner som leverer tjenester av god kvalitet

- NAV anvender de arbeidsmarkedspolitiske virkemidlene på en måte som bidrar til å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet, slik at arbeidssøkerne i større grad får de kvalifikasjonene som arbeidsgiver etterspør.

NAV skal:

- Sikre nødvendig oppfølging av arbeidsgivere for å hindre utstøting og sørge for god inkludering av arbeidstakere

- Ha kunnskap om arbeidsmarkedet og bygge relasjoner med prioriterte bedrifter

- Ha god oversikt over arbeidssøkere, herunder deres yrkesønsker, kompetanse og bistandsbehov

- Jobbe med langsiktige prioriteringer i forhold til utvalgte grupper og med bakgrunn i god kjennskap til lokalt arbeidsmarked

- Samhandle med utdanningsmyndighetene for å sikre tilgang på karriereveiledning og gode kvalifiserende løp for brukere som trenger påfyll av kompetanse for å kunne hevde seg i arbeidsmarkedet

 

5. Strategisk lederskap

Ledelse i NAV skal kjennetegnes ved at:

- NAV har ledere som våger, tåler og bryr seg

- Lederne gir tydelig retning i arbeidet med å nå målet om at flere skal i arbeid og aktivitet slik at de får bedre levekår

- Lederne forstår levekårs- og arbeidsmarkedsutfordringer lokalt, og legger strategier for å løse samfunnsoppdraget i lys av dette

Ledelsen skal:

- Sørge for strategisk samarbeid med relevante samarbeidspartnere.

- Delta i relevante plan- og samarbeidsprosesser for å sørge for økt arbeidsinkludering og gode levekår

- Sørge for tydelige prioriteringer i samsvar med de aktuelle innbyggeres behov

- Se helhet og sammenheng i organisasjonen for å sikre god utnyttelse av kompetanse og ressurser

- Sørge for at enheten har tilstrekkelig register- og styringsdata som understøtter arbeidet med å sikre tjenester med god kvalitet

- Drive kontinuerlig utvikling av lederskap og samhandling.

- Sikre god forankring og eierskap til kontinuerlig forbedringsarbeid - Sikre god kompetanse i egen enhet gjennom målrettet rekruttering og ved å legge til rette for kunnskapsoverføring og læringssløyfer i egen enhet og mellom enheter

- Legge til rette for utvikling av et arbeidsmiljø som motiverer til godt medarbeiderskap, som realiserer medarbeidernes ressurser og kompetanse til det beste for bruker

- Bygge NAVs omdømme og spre kunnskap om NAV sitt samfunnsoppdrag og oppgaveløsning


Kommentarer   

+1 #11 Thorsten Thorstensen 21-02-2017 08:24
Har jobbet i Aetat AF 21 år og attføringsbedri ft 11 år og har sett arbeidsformidli ng og attførig langsomt forvitrer. Kjenner mange ansatte fortsatt og flere av de som er kritiske blir truet til taushet. NAV ønsker nå kun ansatte som holder kjeft, og utfører oppgavene uten en kritisk kommentar
+1 #12 Margrete Homlong Øyehaug 24-02-2017 15:17
Å sikre brukernes rettigheter til inntektssikring og utgiftsdekning og bolig er fraværende i strategien. Å sikre grunnleggende behov for trygg og forutsigbar inntekt og bolig er helt sentralt for alt sosialt arbeid. Dette var en sentral verdi og prioritering i trygdeetaten. Hvor er dette blitt av?
+1 #13 Marit-Helene Nangpa 24-02-2017 15:18
er nevnt. Dette må ikke bare innebære trygg og forutsigbar inntekt og bolig, det må også innebære riktig innsats med helsetjenester og tannlegebehandl ing, der det er behovstrengt.

Legg til kommentar