Sosialpolitikk

Forkjøpsrett til leiegårder: Oslo kommune må se på regelverk og praksis

Forkjøpsrett til leiegårder: Oslo kommune må se på regelverk og praksis

Fra Aps og SVs side utfordrer vi nå byrådet til å se på regelverk og praksis vedrører beboeres forkjøpsrett ved salg av leiegårder.

Beboerne i en leiegård kan få mulighet til å kjøpe gården når den selges. Forkjøpsretten utløses når en leiegård selges, og det er kommunen som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av beboerne.

Det er viktig at beboerne har en slik anledning til å sikre hjemmet sitt, der boligspekulanter forsøker på å gjøre kjappe fortjenester på folks bolig.

Men jeg ser at loven, og Oslo kommunes egne regelverk, ikke fungerer etter intensjonene når Fredensborg Eiendom og andre boligaktører kjøper opp leiegårder. I de siste årene har det praktisk talt ikke skjedd at kommunen har benyttet forkjøpsretten på vegne av beboerne. Trolig er dette først og fremst en konsekvens av at kommunens regelverk og praksis ikke er tilpasset dagens situasjon på boligmarkedet, hvor bl.a. et av problemene er at aktørene ikke kjøper gårder, men aksjeselskaper. Sist har vi sett problemer både når det gjelder Von der Lippesgate 15 og Maridalsveien 128.

Aps Victoria Marie Evensen og meg selv griper fatt i denne problemstillingen og ber byrådet besvare 14 spørsmål om temaet overfor bystyret.

Les våre spørsmål under "les mer."

 

Dette er spørsmålene Aps Victoria Marie Evensen og meg selv har bedt byrådet gi skriftlig svar på overfor bystyret:

Det vises til muntlig redegjørelse i byutviklingskomiteen og finanskomiteen vedrørende bruk av forkjøpsrett. Beboerne i Von der Lippesgate 15 har via e-post stilt en rekke spørsmål, som det er ønskelig å få besvart ikke bare for denne gårdens del, men også generelt med tanke på om kommunen bør endre praksis ut fra det overordnede mål om å ivareta hensynet til at flest mulig skal kunne benytte forkjøpsrett. Vi ønsker også å få svar på spørsmål knyttet til Maridalsveien 128 som har hatt en del av de samme utfordringene. I tillegg ønsker vi å få utdypende kommentarer på en del av spørsmålene/påstandene som har dukket opp i forbindelse med disse to sakene.

I forskriften til leiegårdsloven om hvilke opplysninger som skal gis til kommunen ved overdragelse av leiegård, står det blant annet «kopi av alle kontrakter vedrørende overdragelsen». 3. april, etter at kommunen fattet vedtak om forkjøp, ble EBY informert om at det var inngått en tilleggsavtale mellom kjøper og selger. Denne skal gå ut på at aksjene i Von der Lippes gate 15 overføres til kjøper, selv om forkjøpsretten allerede er gjort gjeldende av kommunen. Beboerne i Von der Lippesgate redegjør for at kommuneadvokaten ikke har hatt innvendinger til dette og mener kommuneadvokaten tok stilling til dette uten å ha sett tilleggsavtalens innhold.

1. Er det riktig at kommuneadvokaten ikke kjente innholdet i avtalen?

2. Hvorfor har kommunen ikke selv (ved EBY eller kommuneadvokaten) etterlyst tilleggsavtalen?

3. Er det av betydning for muligheten til å benytte forkjøpsretten at denne tilleggsavtalen kom inn så sent i prosessen?

4. Er dette en måte for eier å omgå forkjøpsretten på?

Beboerne i Von der Lippes gate 15 ble informert av EBY om at garantistillelsen ville bli satt betydelig ned så fort vedtak om forkjøp ble fattet. USBL purret ifølge beboerne på EBY flere ganger. Leieboerne har også selv purret gjentatte ganger. Først etter fem uker ble bankgarantiens størrelse satt ned fra kroner 115 millioner kroner til 5 millioner. I løpet av femukers perioden påløp det kostnader på bankgarantien på til sammen kroner 300 000 (renter og omkostninger).

5. Hvorfor ble ikke garantiens størrelse satt ned tidligere og kan byråden forklare hvorfor garantibeløpet settes så høyt?

6. For beboerne er rentekostnadene en utfordring. Er det noe kommunen kan gjøre for å avhjelpe denne situasjonen?

7. Tidligere praksis for skjønnsprosess er at prisen på bygårder blir satt til omsetningsverdien på det aktuelle salgstidspunktet. Kan byråden bekrefte om dette er riktig?

8. Tidligere praksis har vært at saksomkostningene ved skjønn ikke blir belastet leieboerne hvis kommunen trekker seg. Kan byråden bekrefte om dette er riktig?

Beboerne i Maridalsveien 128 har sendt fram klage til Oslo kommunes sentrale klagenemnd, datert 14. mars. Det bes om at bystyret får oversendt de kommentarer byrådet har gitt til klagen.

I tillegg til de spørsmålene som gjelder disse to konkrete sakene ber vi om svar på følgende overordnede spørsmål:

9. Er det riktig at formålet med høy garantistillelse fra beboerne har som formål å hindre at kommunen blir tvunget til å kjøpe en bygård den ikke ønsker?

10. Hvor mange leiegårder som har vært solgt siden 2009 (fordelt på år) og hvem har kjøpt disse?

11. Hvor mange av leiegårder som har vært solgt siden 2009 (fordelt på år) har vært solgt som en eiendel i et aksjeselskap?

12. Når en bygård selges som eiendel i et aksjeselskap, stemmer det at verdien av bygården alltid fastsettes av skjønnsretten?

13. Når en leiegårds verdi skal fastsettes av skjønnsretten, vil ikke kommunen alltid ha mulighet til å si nei til å benytte forkjøpsrett i etterkant av skjønnsrettens verdifastsettelse?

Det synes som om en helhetlig gjennomgang av regelverket for forkjøp ved salg av leieboliger er nødvendig.

 14. Er dette noe byrådet vurderer?

Kommentarer   

0 #1 Øystein Moe 13-06-2017 05:48
2 andre problemer er 1 .Skaø en tro megmer e , er trenden at studenter og u ge Single utrn Barn , vil bo i Sentrum , men Barnefamilier vil gjerne ha skog rundt , landlig og Nærhet til Barnehage og Skole .
Så det att det er ett Voldsomt press på bomiger i Sentrum og Nær Sentrum , syemmer ikke helt .2 Det bygges ikke billige boliger .En 3 roms på 65 kvadratmeter på Grefsen i et Obos Borettslag, kostet 4 mill .Fattige har inle råd til det , og ikke til å betale bortimot 20000 i leie .Det erdet som er noe av grunnen til boligmangel bøant fattige og folk flest , ikke at det ikke bygges boliger , for det gjør det . Kanskje ikke nok , men boliger , bygges . Biølige boliger bygges ikke .
0 #2 Trine-Lise Gjesdal 13-06-2017 15:36
Dette er svært viktig. Flott at du blogger om dette. Byråden har unngått å svare på disse spørsmålene i alt for lang tid. Mvh Trine-Lise i Von der Lippes gate

Legg til kommentar