Sosialpolitikk

NAV Oslo med brukerundersøkelse

NAV Oslo med brukerundersøkelse

De tre viktigste områdene for brukerne er områder som NAV er mindre dyktige på.

NAV har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant brukere som har hatt oppfølging fra NAV i 2016. Datainnsamlingen ble utført av konsulentselskapet Epinion. Formålet med undersøkelsen er å måle brukernes tilfredshet med servicen de får fra NAV i Oslo.

52 prosent av brukerne er fornøyde med servicen de har fått fra sitt NAV-kontor. Påstanden som brukerne er mest enig i, som altså får best skår, er «Jeg forsto informasjonen jeg fikk» (75 prosent). Deretter følger påstandene «Saksbehandler/veileder lyttet til det jeg sa» og «Jeg ble møtt med respekt da jeg var i kontakt med NAV-kontoret»(begge 69 prosent).

Brukerne er minst enige i påstandene «Det har vært lett å få kontakt med NAVs saksbehandler/ veileder de siste seks månedene» (44 prosent) og «Jeg fikk påvirke hva som skal skje videre» (47 prosent). Vi kan også merke oss at 57 prosent opplever at det kommer tydelig fram hva de skal gjøre videre, mens 51 prosent opplever at det kommer tydelig fram hva NAV skal gjøre videre, etter de har vært i kontakt med NAV.

Dette resultatet synes jeg er særlig påfallende: Når vi sammenligner hva NAV er dyktige på med hva som er viktig for brukernes vurdering av servicen, ser vi at de tre viktigste områdene for brukerne er områder som NAV er mindre dyktige på. Dette gjelder områder som tilstrekkelig oppfølging, tilgjengelighet og trygghet på at NAV ivaretar deres rettigheter. Motsatt ser vi at det NAV er dyktigst på (jeg forsto informasjonen jeg fikk), er det som brukerne opplever som minst viktig for deres vurdering av servicen.

Hva er andres erfaringer og synspunkter? Les hele rapporten på linken under.

Kommentarer   

+1 #1 Marita Aagård Dahle 18-09-2017 05:51
Nå er ikke jeg fra Oslo, men svarer allikevel.

Det jeg opplevde som problematisk med nav, var saksbehandlere som ga feilaktig info, ( ikke en men opplevd med flere saksbehandlere) , og det tenker jeg ikke bare er viktig, men essensielt. Spesielt når det ikke dokumenteres hva som er svart og gitt råd om, og nav ikke tar på seg å rette opp feil som er begått på bakgrunn av feilaktig muntlig informasjon.

I tillegg opplever jeg det som at "hjelp til selvhjelp"prins ippet de følger, som jeg er en stor tilhenger av ellers, har feilaktig gått for langt i NAV-systemet. Vi mangler noen som rett og slett får folk ut i jobb.
0 #2 Espen Alexandersen 18-09-2017 08:31
Jeg tilhører en gruppe eldre misbrukere som henger fast i systemet. For 17 år siden anbefalte NAV kommunalt at jeg skulle søke uføretrygd. Berthold Grynfeldt var blant de første som anbefalte trygd. Likevel sitter jeg her 5 avslag med tilhørende klager og er satt tilbake. Fordi NAV gjorde seg totalt rigide ved å forlange søknad og bankutskrifter hver måned fra både meg og min hustru. Da ville jeg vært berettiget kr. 3100,- pr. måned. Derfor har jeg de siste 4 årene vært oppført som forsørgerbyrde for kona. Kommunalt har NAV det siste året begynt å jobbe på min side. Statlig NAV er fortsatt like rigide, og avslagene er feilaktige og lettvinte. Hvordan har det seg at landets ledende eksperter og leger anbefaler trygd, men at det lettvint blir gitt avslag av en sosionom? Vi har vel vært vanskelige, vi i min gruppe. For jeg er langt fra alene om å henge fast i systemet.
0 #3 Elisabeth Thoresen 28-12-2017 21:39
Denne brukerundersøke lsen kan jo leses på mange måter.
Det er kun 18 prosent som har svart, eller 3 344 brukere som besvarte undersøkelsen.
Eller av 100 spurte har bare 18 svart.
Dette vil si at veldig mange har ikke svart på undersøkelsen, og hva er grunnen til det?

Det står "52 prosent av brukerne er fornøyde med servicen de har fått fra sitt NAV-kontor."
Dette vil si at 48% av de som har svart, ikke er fornøyde.

Videre er det hele 25% av de som har svart som ikke har forstått informasjonen de har fått av nav (og ofte så er det først når det oppstår "et problem", eller en "konflikt" at det kommer frem at informasjonen som ble gitt ikke var god nok.

Og 53% svarer at de selv ikke fikk påvirke hva som skulle skje videre.

Her er det tall som ikke taler mye til NAV sin fordel.

Bak alle disse tall så står det mennesker med sin historie.
Det å trekke frem uføre som en fornøyd gruppe i forhold til nav, er jo også kanskje litt på siden.
Som ufør er du på mange måter ferdig med nav, og du trenger ikke lengre forhold deg til nav slik du måtte før du fikk innvilget en uføre trygd.
Og bare det i seg selv vil de fleste uføre være fornøyd med.
Nav har en veldig lang vei å gå før de burde gå ut å si seg fornøyd med seg selv som organisasjon.

Det står også noe i denne brukerundersøke lsen om oppmøte på nav kontor. Nav kontor er stort sett stengt i dag, det finnes nesten ikke åpne mottak lengre. Og hva vil dette si for senere brukerundersøke lser hva gjelder å forså informasjon, bli møtt med respekt, få påvirke sin egen sak osv.

Legg til kommentar