Sosialpolitikk

NAV-beskjed: Vi har en felles dør - men bruk helst post

NAV-beskjed: Vi har en felles dør - men ikke bruk den

Kjernen i NAV-reformen var bl.a. et partnerskap mellom stat og kommune:

Tanken var samordning – å gi NAV-brukere én dør, hvor brukeren skal møte en NAV-veileder som er generalist, en som kan hjelpe de fleste med det aller meste, om det er sosialhjelp, økonomisk rådgivning, sykepenger, arbeidsledighet eller trygdeordninger.

NAV-veilederen skulle være deres kontaktperson i NAV. Slik kunne man få en organisasjon med klart eierskap til problemene, som kunne gå på tvers av sosial-, trygd- og arbeidsetaten, av statlig og kommunalt ansvarsområde, og hjelpe folk med deres sammensatte problemer.

Men mange føler det stikk motsatte: At NAV-døra er stengt, ikke  minst pga reduserte åpningstider.

Og det blir sannelig ikke bedre med NAV Stats siste endring:

NAV-kontorene i en rekke fylker har satt opp plakater i mottakene, hvor de opplyser at man ikke tar i mot dokumenter som vedrører den statlige delen av tjenesteområdet til NAV. Brukerne henvises til internett og ordinær post. Dette på tross av at en rekke skjemaer ikke er tilgjengelig for elektronisk innsending og at det er til dels svært kompliserte rutiner for innsending. Tillitsvalgt for de ansatte i NTL, Yanni Vikan, opplyser til medlemsbladet deres - Gaiden - at hans medlemmer opplever ordningen som belastende, fordi håndhevingen av regelen har vært spesielt rigid i Oslo. Dette har ført til irritasjon hos brukerne, som igjen oppfattes som et arbeidsmiljøproblem.

Les mer om dette under "les mer", slik medlemsbladet til de fagorganiserte i NAV Stat ser på saken; fra bladet Gaiden. NAV Kommune (Oslo kommunes del av NAV-kontorene) har ikke innført tilsvarende begrensninger.

 

Artikkelen i medlemsbladet for NTL NAV:

Redusert sørvis på NAV-kontorene

Åpningstidene reduseres på NAV-kontorene og vi skal helst ikke ta i mot skjemaer og dokumentasjon over disk, i publikumsmottakene. De skal fortrinnsvis sendes elektronisk, eller via ordinær post til skanning.

Av Jørund O. Gustavsen (tekst og foto)

I følge kanalstrategien og tjenestepakkene, skal NAV-kontorene oppfordre brukerne til å bruke andre kommunikasjonsmåter når de vil ha kontakt med NAV, enn å møte opp uanmeldt på NAV-kontorene. Dette er for å frigjøre tid til saksbehandling og forberedte brukermøter.

Ulik praksis.

NAV-kontorene i en rekke fylker har satt opp plakater i mottakene, hvor de opplyser at man ikke tar i mot dokumenter som vedrører den statlige delen av tjenesteområdet til NAV. Brukerne henvises til internett og ordinær post. Dette på tross av at en rekke skjemaer ikke er tilgjengelig for elektronisk innsending og at det er til dels svært kompliserte rutiner for innsending.

Vekker irritasjon.

NTLs avdelingsleder i Oslo, Yanni Vikan opplyser til Gaiden at hans medlemmer opplever ordningen som belastende, fordi håndhevingen av regelen har vært rigid i hans fylke. Dette har ført til irritasjon hos brukerne, som igjen oppfattes som et arbeidsmiljøproblem.

Varslet departementet.

NTLs Landsforening har på eget initiativ sendt et brev til Arbeids- og sosialdepartementet og spurt om innføring av tjenestepakker ivaretar veiledningsplikten og krav om tilgjengelighet på en god nok måte. Selv om dette i utgangspunktet var rettet mot innskrenkingen av åpningstider på NAV-kontorene, stiller man også spørsmål ved mulighetene for å nekte å ta i mot dokumenter samme steds. På dette har departementet svart at det tilligger Arbeids- og velferdsetaten å forestå innretningen av tjenestene overfor brukerne. De ber oss kort og godt ta dette med vår arbeidsgiver, som foreløpig ikke har kommet med noe konkret svar.

Presisering.

For å få litt mere informasjon i saken, spurte vi Ole Morten Pünther, som er seksjonssjef i Tjenesteavdelinga i Arbeids- og velferdsdirektoratet om hvordan de hadde tenkt at NAV-kontorene skulle praktisere tjenestepakkene og om det var deres mening at en del NAV-kontor bare skulle være åpne for timeavtaler, noen få dager i uka. Han svarer at Tjenestepakkene sier noe om hvordan NAV-kontorene skal hjelpe brukere som trenger ad hoc hjelp av NAV-kontoret og ikke noe om åpningstider eller avtalte møter. Adgangen til drop-in besluttes lokalt etter avtale mellom stat og kommune ut fra hva som er hensiktsmessig i det enkelte kontor, men alle kontorer skal kunne ivareta brukere som har behov for øyeblikkelig hjelp. Dersom det er brukere som har et individuelt behov for råd og veiledning, så vil det ofte være nødvendig og hensiktsmessig med en timeavtale.

Satt på gata.

Vi spør videre om hva som er holdningen til at brukerne, som følge av korte åpningstider, i mange tilfeller ble henvist til å vente ute på gata, når de hadde timeavtale på et NAV-kontor. Der er Pünther tydelig når han svarer at vårt mål er at brukerne skal oppleve gode brukermøter. Hvordan dette skal løses i praksis tilligger det lokale handlingsrommet. Det å bli henvist til å vente ute på gata, vil ofte ikke oppleves som en god start på et brukermøte.

Skal ikke avvise post.

Når vi spør om plakatene som henger på Oslokontorene forklarer Pünther at NAV-kontorene bør oppfordre folk til å sende dokumenter per post i de tilfeller hvor det er mest hensiktsmessig. Når brukeren likevel kommer med dokumenter som han/hun vil levere på NAV-kontoret, kan ikke NAV-kontoret nekte å ta imot dem jf. tjenestepakke om ekstern post. Pünther avslutter med å si at det å sikre god brukerservice primært blir til gjennom å gjennomføre gode prosesser – ikke ved å produsere flere direktiver. Av dette kan sluttes at Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke har tenkt å korrigere denne praksisen.


Kommentarer   

+2 #11 Marianne Grøtte 26-12-2017 14:45
Etter at jeg ble kronisk syk har jeg virkelig savnet en sosionom! Språket til nav er umulig å skjønne om du har kognitive problemer. I min bydel får man kanskje hjelpemidler, men man får ikke praktisk bistand hvis man er under 70. Og nav svarer ikke på henvendelser. Vi hadde trengt noen til å hjelpe oss, ikke alle har pårørende heller.

Jeg har legeerklæring på at jeg ikke kan gå mer en 20 meter.. Allikevel får jeg ikke H-kort i bilen. Så Oslo sentrum er uoppnåelig for meg. Etter at det ble fjernet så mange p-plasser burde det blitt flere H-plasser og lettere for oss med rullestol som er avhengig av bil, å få parkeringskort!
+1 #12 Anne 26-12-2017 17:40
NAV har blitt et forferdelig mareritt å forholde seg til. Saken gjelder NAV stat, altså ikke lov om sosiale tjenester. En lang hstorie som handler om penger jeg IKKE ville ha og derfor ikke har mottatt. Straffen for det jeg nektet å motta er likevel svære tilbakebetaling skrav det ikke går an å forstå og som NAV og Oslo Pensjonsforsikr ing nekter å gi forklaring på. Det er ingen til å hjelpe noe sted, man blir avvist på det lokale Navkontoret, henvist til vanskelige internett sider som ingen kan veilede i forhold til.
Sivilombudet avviser saken fordi den er individuell og ikke generell. Advokat er risikabelt pga de ekstreme prisene på advokattjeneste r. Finnes det et offentlig ombud man kan bruke eller som kan henvise til andre instanser? Hvis det virkelig har blitt sånn at enkeltmennesker er henvist til seg selv når offentlige etater skaper så store problemer for oss? Digitaliseringe n er et mareritt for oss som ikke håndterer det like lett. Jeg har tiltro til Ivar Johansen, men ikke sikkert det fører noe sted dette heller. Vil sette stor pris på å ikke få navnet mitt offentliggjort noe sted hvis du skriver om denne henvendelsen. Jeg jobber i offentlig sektor, med syke mennesker, og vil gjerne være anonym om om jeg får et svar. Hvis noen kan guide meg slik at jeg får hjelp med saken kan jeg vurdere å stå offentlig frem. Mvh.
+1 #13 Bjørn Kjensli 26-12-2017 19:42
Trist å se at NAV har beveget seg bort fra en åpen serviceinstitus jon med omsorg for folk til en lukket, digitalisert bastion som gjør livet surere og vanskeligere for mange av de som trenger deres hjelp jevnlig.
0 #14 Atle Bergstrøm 26-12-2017 19:45
I Belgia finnes det et yrke som heter 'assistant social'. Deres oppgave er å hjelpe folk sosialt, om det dreier seg om trygd, dagpenger, problemer i hjemmet - har du vanskeligheter, så får du hjelp av en 'assistant social'.
Nå har jo Belgia et velverdsnivå som Norge bare kan drømme om, men dette tror jeg ikke engang vi ville ha forstilt oss i de villeste fantasier.
Jeg fikk ihvertfall hakeslepp: "Hæ? Får man hjelp?!??
0 #15 Morten de Lange 27-12-2017 07:56
Og dette i tillegg til at veilederne (!) faktisk har opplysningsplik t til hva du har krav på...
Jeg ville ha ført logg på alt i en prosess, og det i tillegg til å ha en skriftlig kommunikasjon på dine NAV-sider.
Det er også fornuftig å be om referat fra møter.
0 #16 Margrete Homlong Øyehaug 28-12-2017 22:36
Dessverre høyrer vi dette stadig oftare. Nav sin "kanalstrategi" er i stor grad tilpassa digitalt kompetente og iallefall relativt friske , føre menneske. Dei som ikkje er det slit. Verst er det for dei som har omfattande utfordringar og få eller ingen til å hjelpe seg. Eg vert kontakta av folk som ikkje vil søkje om ytingar dei har krav på og som ville hjelpt dei mykje, men dei orker berre ikkje å måtte forholde seg til NAV, kome til kort og bli påført skamkjensle og nye nederlag.
Det som forundrer meg er at ikkje fleire sosialarbeidara r står imot denne utviklinga.

Legg til kommentar