Sosialpolitikk

Hagegata 31 – fortsatt boliger i fellesskapets eie

Hagegata 31 – fortsatt boliger i fellesskapets eie

Kommunen må stoppe videre salg av boliger.

2013: Over mange år har det vært enighet om at en må få en bedre geografisk fordeling av kommunale utleieboliger, og at hele byen må tas i bruk. Det ble mest med prat. For å lette trøkket på boligområdene på østkanten sikret SV gjennom Tøyen-/Munch-avtalen to viktige grep: Kommunen skulle igjen begynne å kjøpe kommunale utleieboliger. I avtalen står det at kommunen skal skaffe til veie netto 600 nye kommunale boliger innen utgangen av 2017, men ingen skulle ligge i indre by øst. Samtidig vedtok et enstemmig bystyre å redusere trøkket på Tøyen senter ved å selge de to gårdene Hagegata 30 og 31.

2017: Tid har gått, en får erfaringer og det kan være endrede behov. Og ikke minst: lokalmiljøet har andre ønsker. Og det skal vi lytte til. Bystyret omgjorde derfor vedtaket om salg av Hagegata 30 til Studentsamskipnaden, og ønsker i stedet at dette skal bli en pilot for nye innovative boformer som svarer til bydelens behov for et variert boligtilbud.

2018: Hagegata 31 består av 60 leiligheter, og 38 av disse er solgt. Herav ble 6 solgt til beboere. De fikk tilbud om å kjøpe til 80 % av markedsverdi. I øyeblikket er 22 av leilighetene i kommunalt eie via Boligbygg.

Jeg og SV mener vi nå skal stoppe videre salg i Hagegata 31. Det skjedde svært lite av boliginnovative prosesser i de 18 åra høyresida styrte Oslo kommune. I altfor stor grad innebar kommunale utleieboliger omsorgsghettoer. Da vi behandlet kjøp av OBOS sin utleieportefølje fikk jeg en enstemmig finanskomite med meg på å understreke betydningen av at man skaper mest mulig variasjon av beboergrupper innenfor den enkelte gård, og at en ønsket målsetting vil være at maksimalt halvparten av boligene i en gård er ordinære kommunale utleieboliger.

Ved å se de to gårdene Hagegata 30 og 31 i sammenheng kan det utvikles spennende innovative boligprosjekter rundt Tøyen Torg. At også lokalmiljøet, representert ved Tøyeninitiativet, Tøyen foreldregruppe og Tøyenkampanjen, ønsker dette er aldeles utmerket. Se deres henvendelse under "les mer." Jeg har på vegne av SV allerede tatt de nødvendige initiativ i Rådhuset for å stoppe videre salg, og har grunn til å tro at byrådet og bystyreflertallet vil gå for dette.

 

Tøyen, 9. februar 2018

Kjære Ordfører Marianne Borgen

byråder Kjetil Lund, Inga Marte Thorkildsen og Tone Tellevik Dahl.

Vi vil med dette oppfordre til umiddelbar stans i salg av kommunale leiligheter i Hagegata 31.

Som en del av Munch-Tøyen-avtalen ble det besluttet at beboere i Hagegata 31 skulle tilbys å få kjøpe sine egne leiligheter til 80 % av markedsverdi. Dette for å styrke stabiliteten i beboermassen. Dessverre har nesten ingen beboere hatt råd til dette, og de fleste er nå flyttet, mange mot sin vilje.

I stedet er disse leilighetene blitt attraktive objekter for utleiere. På et beboermøte i mai 2017 ble det fortalt om et tilfelle hvor en familie ble flyttet og leiligheten solgt til en privat aktør, som siden har bygget om leiligheten til seks ørsmå illegale hybler. Tiltaket med salg av Hagegata 31 har altså virket mot sin hensikt.

Årsakene kan være flere. Burde prisen vært satt enda lavere for at beboerne kunne hatt en reell sjanse til å kjøpe leiligheten de bodde i? Burde de vært tilbudt en leie-til-eie-ordning? Burde det vært opprettet et borettslag, med regler om at kjøpere må bo selv før leilighetene leies ut? Vi opplever dette tiltaket, slik det er gjennomført, som et skritt i motsatt retning av hva som var tanken bak Tøyenløftet – å skape et trygt og inkluderende nabolag med mennesker som vil bli boende.

I en av de gjenværende leilighetene bor Arifi Ali med sin familie. De har bodd på Tøyen i 20 år. Den yngste datteren er elev ved Tøyen skole. En av sønnene er i dag aktiv deltaker på Tøyenakademiet – et viktig forbilde for de unge i området. Familien har markert seg som svært viktige og konstruktive deltakere i lokalmiljøet, med betydelig frivillig innsats. Arifi med familie er brobyggere mellom det store somaliske miljøet og den øvrige befolkningen på Tøyen.

Familien har nå fått varsel om å måtte flytte i juni. Dette er naboer vi ikke har råd til å miste! Vi vet at det også er flere andre familier i tilsvarende situasjon.

Samtidig får private utbyggere ta seg til rette på de få gjenværende åpne plassene i området. En ny boligblokk er under oppføring i Hagegata 25. Her var prislappen på en av de få familieleilighetene 11,5 mill. En annen utbygger søker i disse dager Bystyret om å få bygge enda en stor boligblokk på nabotomta, Hagegata 27, med den forringede bokvaliteten det vil medføre for naboene.

Vi spør oss om dette var meningen bak Tøyenløftet – at de økonomisk svakstilte med røtter i nabolaget presses ut mot sin vilje, samtidig som døren åpnes for de mer pengesterke? Vi er sterkt imot denne utviklingen.

Rektor ved Tøyen skole, Terje L Andersen, har i flere utspill den siste tiden forklart viktigheten av å sikre en stabil beboermasse for at integrering skal kunne skje. Med stadige utskiftninger, blir det umulig å bygge tillit og tilhørighet. Dette er et problem vi som naboer kjenner veldig sterkt. Ikke minst preger det barna på skolen – å hele tiden miste venner.

Bydel Gamle Oslo har vedtatt å bli en pilotbydel for gode boligsosiale løsninger. Vi som bor her er gjerne med på å finne gode løsninger for vår bydel. Men vi trenger raske tiltak som sikrer at ingen av oss skal måtte kastes ut av våre hjem mens vi jobber med dette. Vi krever at våre naboer behandles med respekt og forståelse.

Vi oppfordrer derfor til stopp av utsalget i Hagegata 31. Vi forstår at tiltaket har vært godt ment, men vi ber om at dere innser at det ikke har virket etter hensikten, og det er ennå ikke for sent å stoppe. Vi vil gjerne bidra til sammen for å finne gode, langsiktige og helhetlige boløsninger – både for Arifi og hennes familie, og for andre i tilsvarende situasjon. Hjelp oss å skape gode og stabile levekår for hverandre!

Med beste hilsen

Helge Renå, på vegne av Tøyeninitiativet

Sahra Hassan, på vegne av Tøyen foreldregruppe

Bjarte Breiteig, på vegne av Tøyenkampanjen


Kommentarer   

0 #1 Rino 15-02-2018 06:18
Det bør innføreses 10 år leiekontrakter på di litt større boligene å varig leiekontrakt for di over 40 år som motar varig uføretrygd alderspensjon dette kan kanskje Sv fremme forslag om

Legg til kommentar