Sosialpolitikk

Oslo bystyre: Leie til eie må vurderes

Oslo bystyre: Leie til eie må vurderes

Det ikke er noe ålright at kommunale utleieboliger har en så høy husleie at ingen i brukergruppen er i stand til å betale så mye. Dermed må folk gå til kommunens sosialkontor for å få hjelp. De blir varig avhjelp av bostøtte og sosialhjelp fra kommunen for å betale husleie til den samme kommune.

Dette er helt bakvendt, og dette er ikke sosial boligpolitikk. Jeg får mange henvendelser fra fortvilte folk i kommunale utleieboliger som kunne ha vært sjølhjulpne om det ikke hadde vært for den urimelig høye leie. Det har en egenverdi for folk å klare seg selv, uten å måtte gå med lua i hånda å pent be om noen slanter fra kommunen for å betale til en annen del av den samme kommune.  Folk ser sin ære i å være sjølhjulpne.

Og dette systemet er jo også innrettet slik – naturlig nok – at bostøtte eller sosialhjelp beregnes ut fra hva du har av inntekt. Det betyr som oftest at skaffer du deg jobb vil regnestykket gå i minus. Bortfall av bostøtte eller sosialhjelp utgjør mere penger enn det du netto får i inntekt. Folk blir innlåst i en fattigdomsfelle. Dette er kanskje vår tids variant av husmannskontrakter.

I bystyret onsdag argumenterte jeg for den utmerkede ordning for beboere i kommunale utleieboliger: leie-til-eie. Da kan folk gradvis bli eier av boligen sin.

Les mitt innlegg under "les mer."

 

Oslo bystyre 20. juni 2018

Ivar Johansen, SV

 

Sak Privat forslag Leie til eie

Ordfører,

Dette er et svært bra og offensivt forslag. Leie-til-eie, hvor folk i kommunale utleieboliger gradvis nedbetaler og tar over boligen sin, er et viktig og riktig forslag. Folk kan gå fra å være leietaker til sjøl å eie sin egen bolig.

SV har stått for leie-til-eie-prinsippet lenge, og det er bra å se at Høyre kommer etter. Både på dette feltet, og en del andre, merker jeg meg at Høyre i opposisjon har en mer offensiv og sosial politikk enn når partiet satt i byråd. Så, gjennom ordføreren, til forslagsstilleren: Byens innbyggere er tjent med at dere forblir i opposisjon.

Det er rådyrt å være fattig. Det er selvsagt svært kortsiktig og dårlig økonomi for den enkelte å betale kr. 15.000 pr. måned i husleie til Oslo kommune. Det blir 180.000 kroner i året det. For det beløpet kunne man betjent et svært stort lån.

Og jeg vil også si at det ikke er noe ålright at kommunale utleieboliger har en så høy husleie at ingen i brukergruppen er i stand til å betale så mye. Dermed må folk gå til kommunens sosialkontor for å få hjelp. De blir varig avhjelp av bostøtte og sosialhjelp fra kommunen for å betale husleie til den samme kommune.

Dette er helt bakvendt, og dette er ikke sosial boligpolitikk. Jeg får mange henvendelser fra fortvilte folk i kommunale utleieboliger som kunne ha vært sjølhjulpne om det ikke hadde vært for den urimelig høye leie. Det har en egenverdi for folk å klare seg selv, uten å måtte gå med lua i hånda å pent be om noen slanter fra kommunen for å betale til en annen del av den samme kommune.  Folk ser sin ære i å være sjølhjulpne.

Og dette systemet er jo også innrettet slik – naturlig nok – at bostøtte eller sosialhjelp beregnes ut fra hva du har av inntekt. Det betyr som oftest at skaffer du deg jobb vil regnestykket gå i minus. Bortfall av bostøtte eller sosialhjelp utgjør mere penger enn det du netto får i inntekt. Folk blir innlåst i en fattigdomsfelle. Dette er kanskje vår tids variant av husmannskontrakter.

Forslagsstiller er selv inne på at leie-til-eie-ordning ikke kan sees isolert i forhold til hvordan vi bruker de øvrige boligsosiale virkemidler. Byrådet har varslet at de vil legge fram en sak om sosial boligbygging, og det er naturlig at leie-til-eie blir vurdert nærmere i den saken.

Leie-til-eie er bra. Fra SVs side heier vi på det. En tilleggsgevinst er at vi i boligoppganger og leiegårder får en mer variert beboermasse. For det er et betydelig problem at det i kommunale utleieboliger er vanskelig å skape stabile og gode bomiljøer. Gjennomtrekket er betydelig. Når du har en leiekontrakt på få år er det begrenset hvor mye engasjement du nedlegger i forhold til naboer og bomiljøet. At man da får en mix mellom leietakere og selveiere er svært gunstig. På samme måte som det må være riktig å gi mer langsiktige leieavtaler for dem som uansett ikke forventes å kunne klare å etablere seg i det ordinære boligmarkedet.

Kommentarer   

0 #1 Anita Lilleland Werner 22-06-2018 07:00
Smart forslag.
Du vet at når vi har en regjering som bare vi ål se penger vokse så skaper de bedrift av alle ting - NAV er et registrert foretak.
Så støtter de private grundere til å tjene seg rike på statspenger - ved å involvere private i stedet for å eie selv.
Nei det er så korrupt.
+1 #2 Martin Krogh 22-06-2018 07:53
Leie til eie er bra, men tar tid for mange og er ikke gjennomførbart for de dårligste.

Så gjengs leie for kommunale boliger må skrotes, og/eller innslagspunktet (ca 19.000 brutto) for statlig bostøtte må senkes.

Altfor mange har dermed 15.000 i netto inntekt, 11.000 i husleie, og dermed 4.000 å leve for. Så får man kanskje en tusenlapp eller to gjennom sosialstønad hvis man får til det, men det er ikke en verdig økonomi eller et godt utgangspunkt for en bedringsprosess.

Det enkleste ville vært at kommunale boliger, i hvert fall de for de mest sårbare, hadde vært billigere.
+1 #3 Birgit Skjæret 22-06-2018 09:10
Hvorfor absolutt "eie"? Før var selveierleiligh eter forholdsvis sjeldne, hvor normen heller var å betale innskudd og få dette tilbake indeksregulert ved flytting. Slik kunne man bo trygt i borettslag hele livet om ønskelig med månedlig husleie, som ikke er vesentlig forskjellig fra fellesutgifter nå i dag. Nå er boligmarkedet blitt som en børs hvor den som eier kan bli rik ved å spekulere i boligsalg. Å eie er blitt det trygge i dag, men kan også brukes til profitt. Er SV nå inneforstått med den borgerlige saneringen av sosial boligpolitikk, eller er det ment som et foreløpig forslag til stupid kommunal flytting av penger fram og tilbake? Ditt syn på verdighet i denne forbindelse er jeg dog helt enig i.
0 #4 Kåre Elvik 22-06-2018 11:35
Absolutt en ordning som bør innføres alle steder. Det vil hjelpe folk å få seg et sted å bo og bli selvhjulpne.
0 #5 Mai-B.E.Sandanger 22-06-2018 11:50
Enig med B.Skjæret om at det er faktisk ikke nødvendig at alle "eier", det er nødvendig for noen grupper å faktisk leie. Enig med Marin Krogh at bostøtten bør revurderes både mht. øvre inntektsgrense for 1 person ( 19937 )også øvre boutgiftsgrense for 1 person (7415). Det er veldig mange single personer i Oslo by. Når de kanskje mottar en uføretrygd på 21` per md, så blir ikke bostøtten beregnet i det hele tatt. Øvre inntektsgrense for en og to person bør være lik grensen for 3 personer ( 25535). Også flotters at øvre boutgiftsgrense for statlig bostøtte er blitt indeksregulert, men den starter da på ca 7000, den kommer jo aldri til å nå opp til ordinær vanlig husleie som folk betaler for å leie en 1.roms eller 2 roms. Det som bør jobbes med og forespørre ordføreren i byen om det mulig å øke både øvre inntektsgrense og boutsgiftsgrens e til st.bostøtte, da vil mye av dette være løst. Forøvrig vil jeg takke deg for gode og interessante innlegg. mvh
0 #6 Ivar J 22-06-2018 12:01
Mai-B.E.Sandang er og Birgit Skjæret: Selvsagt er det "ikke nødvendig at alle eier sin egen bolig. Men det bør legges til rette for at de i kommunale utleieboliger som ønsker dette får mulighet til å realisere sine drømmer.

Men så er det jo slik at vi i Norge har et altfor lite utleiemarked sammenlignet med ellers i Europa. Det må det gjøres noe med. For mange er det helt naturlig kun å leie boligen, med den fleksibilitet det innebærer.
0 #7 Tone Glad 22-06-2018 18:52
Støtter dette. Det må etableres en ordning som gjør at folk etter hvert kan bli sjølhjulpne slik de ønsker og bli eier av egen bolig.
0 #8 Helen Lien 22-06-2018 19:48
Jeg vet ikke hvor god bostøtte ordning det er i Oslo (favner kommunal bostøtte om alle uføre som har fått økt bruttoinntekt.. ?). Men uansett om kontraktene er kortvarige eller langvarige vil skyhøye boutgifter som tvinger beboere til å overleve på livsopphold satser gjøre det umulig for de fleste å fokusere på noe som helst annet enn å overleve siden satsene for kommunal sosialhjelp ligger så lavt at det er umulig å overleve på den summen alene. Begrepet boligkarrere blir en karrikatur i en sånn sammenheng.
0 #9 Alf Blomsterdal 23-06-2018 06:30
Husleien vil synke og det er mye lettere å få til leie til eie dersom det bygges mange flere boliger. Folk med dårlig økonomi, f.eks. på sosialen og trygd trenger ikke bo sentralt i byene. De kan bo rett utenfor. Problemet er jo at det ikke bygges noe som helst tilpasset de med dårlig økonomi. Tar vi f.eks. Oslo er det markagrensa overalt rundt byen som er satt titalls år siden beregnet for helt annet antall innbyggere. Det er rett og slett ikke statlig vilje til å utvide byene i størrelse og det gjelder også mindre byer. Dermed vil økt antall innbyggere sende prisene opp i skyene. Utover dette har den nye boliglånsforskr iften gjort det umulig for private å ta opp lån for å bygge ut egen tomt til flere boliger, fordi det kreves 5 ganger inntekten. Dette har ingenting med betalingsevne å gjøre fordi boligene skal jo selges med en gang de er ferdige. Regelverket tar ikke hensyn til betalingsevne i det hele tatt med 5x regelen, og sørger for at bare rike mennesker kan bygge ut sin tomt. Samtlige partier på stortinget støttet opp om "kun rike kan bygge bolig" prinsippet og forbud mot utviding av byene i størrelse er også noe som samtlige partier støtter opp om, SV inkludert.

Jeg tror boligbygging er bare en bløff fra stortingspoliti kere, fordi de har ingen plan for hvordan skaffe tomt og lovlig finansiering (som i samtlige andre land i verden) til boligbygging. Tomprat og gode intensjoner hjelper ikke når det ikke foreligger en konkret løsning slik at det bygges nok boliger utenfor sentrale områder.
+1 #10 Torleif Kahrs 25-06-2018 07:26
Leie til eie er bra. Jeg tilfører kanskje ikke noe nytt i tråden her når jeg sier at folk ikke skal eie bolig for enhver pris. Og de ovennevnte innleggene høres rimelig samstemte ut i at det må være mulig å (fortsette å) leie til en grei pris, og med god forutsigbarhet for dem som ønsker det.

Men som gjeldsrådgiver har jeg ett ekstra argument for at man ikke må være for ukritisk til leie- til eiesporet. Blant personer med gjeldsproblemer vil tryggheten for å bli boende i eid bolig bli skadelidende av et gjeldsproblem. En strengere utlånspraksis vil kunne minske dette problemet og risikoen noe, men ikke helt. Vi må anerkjenne at det er personer som grunnet risiko for å pådra seg (ny) gjeld, en risiko som kanskje ikke kan «trylles» bort med rådgivning, må få sin trygghet for et varig boforhold sikret gjennom langsiktige og gode leieforhold. Når man leier bolig, kan ikke gjeld utenom ubetalt husleie, sette boforholdet i fare. Men en eid bolig er et formuesobjekt, som enhver kreditor kan ta pant i og i siste instans tvangsselge. Vi må være forsiktige så vi ikke lokker vanskeligstilte inn i en situasjon med potensial for faktisk å miste boligen, hvis man alternativt kunne bo trygt uten å ha blitt motivert til å gå over fra leie til eie.

Legg til kommentar