Sosialpolitikk

Pappa Tore Græsdal seiret: Fylkesmannen gir pålegg til bydelen

Pappa Tore Græsdal seiret: Fylkesmannen gir pålegg til bydelen

Tore Græsdal får assistanse til å følge opp barna Fredrik og Solveig.– Det føles som en stor seier. Nå kan jeg senke skuldrene, sier 39-åringen fra Oslo på ULOBAs nettsider.  

Funksjonshemmede Tore Græsdal søkte i mai 2017 om 32 timer borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i uken. Den aktive pappaen trengte assistanse til å løfte Fredrik. Slik skulle BPA bidra til at Tore kunne utvikle båndene til sin nyfødte sønn.  

I avslaget oppga bydel Gamle Oslo at de bare innvilget BPA til å utføre nødvendige helse- og omsorgstjenester: «Bistand til barnepass […] er ikke en oppgave som skal utføres av kommunen». En time praktisk assistanse i uken til husarbeid og lignende fikk holde, mente kommunen.

Tore Græsdal mente det var diskriminerende å frata ham muligheten til å være pappa. Derfor klaget han på bydelens vedtak. 29. juni 2018 ga Fylkesmannen i Oslo og Akershus ham medhold. Statens representant anerkjente at Græsdal, som far og ektefelle, «har krav på bistand til å bidra med din del av oppgavene». I avgjørelsen ble Bydel Gamle Oslo instruert til å innvilge så mange BPA-timer at Græsdal får et forsvarlig tilbud.  

Jeg er alvorlig bekymret for hvordan vi ivaretar hjelpetilbudet overfor byens aller mest hjelpetrengende, og ofte multifunksjonshemmede. Dette er pårørende som 24/7 står i en særs krevende omsorgssituasjon og som yter en innsats det står stor respekt av. At Fylkesmannen i så mange saker må gripe inn og påpeke at Oslos bydeler ikke gir sterkt hjelpetrengende tilstrekkelig hjelp er et dårlig tegn. Det betyr at bydelene, lovstridig, påfører hjelpetrengende en unødvendig tilleggsbelastning. Foreldre må over lang tid leve i en helt unødvendig utrygghet mens klager behandles og legge ned betydelige ressurser i å klage og kjempe. Tid og fokus de i stedet burde hatt i forhold til barnet.  

Vi kan ikke ha det sånn.

Kommentarer   

0 #1 Unni Fonneland 03-09-2018 17:41
Det skulle bare mangle! Det er ingen stor flokk av multihandicappe de foreldre som trenger denne typen hjelp for å fungere som mor og far. Burde være en selvfølge, og innvilges med et eneste pennestrøk! Det bør faktisk være en rettighet, slik at disse foreldrene ikke behøver gjøre mer enn å melde behovet.
0 #2 Lars Petter Endresen 03-09-2018 21:13
Flott at Fylkesmannen i Oslo og Akershus holder orden på bydelene i Oslo. Men det er jo ikke så merkelig at kommuner og bydeler om og om igjen gir avslag på søknader som borgerstyrt personlig assistanse når de sparer betydelige beløp på å fatte lovstridige vedtak. Så lenge det lønner seg å bryte loven er det naivt å tro at dette vil gå over med det første.
0 #3 Fridtjof Havre 04-09-2018 14:40
Ivar Johansen. Du skriver at «bydelene, lovstridig, påfører hjelpetrengende en unødvendig tilleggsbelastn ing». I lys av Fylkesmannens kjennelse stemmer dette for så vidt. Men hvorfor gjør bydelene dette. Det skyldes neppe vond vilje. Derimot er økonomi en sannsynlig forklaring. Siden ditt parti SV sitter med byrådsmak sammen med AP og MPG, blir dette også en dom over egen politikk. Hvordan ser du for deg at byrådet skal bedre bydelenes økonomiske handlingsrom slik at hjelpetrengende får den hjelpen de har rett til? Uten å måtte gå veien om Fylkesmannen?
0 #4 Ivar J 05-09-2018 13:10
Til Fridtjof Havre: Nei, dette blir slett ingen «dom over egen politikk», men en illustrasjon på at vi fortsatt har en jobb å gjøre.

Antall kroner som går til bydelene har økt med 3,6 mrd fra budsjettet for 2015, som var det siste året budsjettet ble vedtatt med borgerlig flertall, og frem til årets budsjett. Noe av denne økningen går til ting som lønns- og prisvekst. Når vi justerer for disse og andre lignende forhold så sitter vi igjen med en reell vekst på 1,9 mrd.

Dette er bra, men som saken ovenfor viser: driftsrammene er nok fortsatt for knappe.
0 #5 Lars Petter Endresen 07-09-2018 21:25
Hei Fridtjof Havre. Enig, det skyldes neppe vond vilje. Årsaken kan være at kommunene foretrekker kollektive tjenester, f.eks. «Vi ønsker ikke rettighetsfesti ng av BPA ordningen i Hamar kommune. Vi tror dette fører til en utarming av hjemmebaserte tjenester slik de er i dag.».
regjeringen.no/.../...

Legg til kommentar