Sosialpolitikk

Familiemedlemmer kan være avlastere for barn

Familiemedlemmer kan være avlastere for barn

Jeg har fått en henvendelse hvor det blant annet heter:

«Jeg jobber i habiliteringstjenesten for barn i Oslo. Vi treffer mange familier som har barn med store omsorgsbehov. Mange familier har vedtak på individuell avlastning og støttekontakt - noen bruker familiemedlemmer som avlastere og støttekontakt. For noen av disse familiene er det å bruke familiemedlemmer den eneste muligheten til å få til et avlastningstilbud/støttekontaktordning som fungerer.

Er blitt kontaktet av en mor som bruker familiemedlemmer som avlastere og støttekontakt for sine to barn.  Hun er alene med omsorgen for barna og er helt avhengig av å bruke familiemedlemmene. For henne vil det ikke fungere med utenforstående tjenesteytere. Hun har fått beskjed fra bydel om at det ikke lenger er mulig å bruke familiemedlemmene. Hun er veldig fortvilet over dette.»

Jeg har undersøkt litt rundt dette, og kortversjonen av svaret er dette: Det medfører ikke riktighet at Oslo kommune har bestemt at familiemedlemmer ikke skal brukes som avlastere. Dersom de anses å oppfylle kvalifikasjonskravet, kan familiemedlemmer ansettes som avlastere i Oslo kommune.

Les utdypning av dette under «les mer.»

 

En utdypning av dette:

Det følger av flere Høyesterettsdommer at avlastere som hovedregel er å anse som arbeidstakere og derav omfattet av arbeidsmiljøloven. Ved ansettelser er det normale ansettelsesprosedyrer som følges. Likeså gjelder kvalifiseringsprinsippet.

Byrådet har gitt utfyllende skriftlig  informasjon til bydelene om avlasternes rettslige status.

Det medfører ikke riktighet at Oslo kommune har bestemt at familiemedlemmer ikke skal brukes som avlastere. Bruk av familiemedlemmer er ikke omtalt i det som er sendt av informasjon fra byrådet.

Ansettelse av avlastere vil være ansettelser på lik linje med andre ansettelser, og regelverket for ansettelser, herunder utlysning og kvalifikasjonsprinsippet. Egnethet er en del av kvalifikasjonsvurderingen. Den spesielle situasjonen som foreligger ved ansettelse av avlaster tilsier at personlig kjemi og kjennskap til brukeren er av stor betydning i vurderingen av hvem som skal ansettes. Uttrykte ønsker fra bruker/ familie vil derfor selvfølgelig bli tillagt vekt i vurderingen av hvem som skal ansettes.

Som ansatt avlaster i Oslo kommune har arbeidstaker en arbeidsavtale som omhandler rettigheter og plikter. Arbeidsgiver kan ha et behov for å bruke en ansatt avlaster som vikar for andre avlastere. Dette vil da være omtalt i arbeidsavtalen.

En person som allerede er ansatt i en 100 % stilling i Oslo kommune kan også arbeide som avlaster. Dette følger av forskrift om arbeidstid for avlastere av 01.07.2017 som gjør unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Partene i Oslo kommune er enige om at avlastning er en type arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid. Det er derfor i Oslo kommune inngått en egen avtale om lønns- og arbeidsvilkår for avlastere.

Det følger av det jeg skriver overfor at familiemedlemmer, dersom de anses å oppfylle kvalifikasjonskravet, kan ansettes som avlastere i Oslo kommune.

Kommentarer   

+1 #1 Tove Skillingstad 18-10-2018 06:43
Jeg synes det er riktig at bruk av familiemedlemme r problematiseres , og at eventuelle utfordringer ved slik bruk drøftes med både familie og den som skal utføre oppdraget. Det kan være både lettere og vanskeligere å ta opp ting man ikke er helt fornøyd med, når assistent eller avlaster er familie. Videre kan det være utfordrende for den som skal hjelpe familien å stå i mot, hvis krav blir endret underveis. Stort sett vil slike oppdrag gå greit, men viktig å få fram at det ikke nødvendigvis er helt uproblematisk å få hjelpen man trenger fra familie.
0 #2 Eva 18-10-2018 09:57
Så bra! Datter har sjelden syndrom og et bpa tilbud. Da er det så godt å ha voksne søsken som kan være i turnusen. Dette er kun godkjent som tilkallingshjel p i vårt tilfelle. Men skulle ønske dette ble sett mere på som en viktig anerkjennelse på at det arbeidet blir i fast ansettelse! Det er en trygghet og verdien av kjenne hele livshistorien, ssmt bligjør at dette er en svært viktig medarbeider i bpa ordningen. Veldig viktig når det er snakk om sjeldne diagnoser og et omfattende omsorgsbeho

Legg til kommentar