Sosialpolitikk

Far til utviklingshemmet datter: Gjengs leie i kommunale boliger fører til at mennesker presses ut i permanent formynderi som sosialhjelpsmottakere

Far til utviklingshemmet: Gjengs leie i  kommunale boliger fører til at mennesker presses ut i permanent formynderi som sosialhjelpsmottakere

Truls Thirud er far og verge til multifunksjonshemmet datter som har bodd i kommunal omsorgsbolig i Oslo siden hun ble 18 år.

Han er fortvilet og skriver:

"Fikk i august beskjed at bydelen setter opp husleien i tråd med gjengs leie,- fra 5900 kr  til 10.700 kroner pr. måned fra innflytting i Vinkelveien i 2019. Strøm kommer i tillegg. I brevet fra bydelen var det en oppfordring om å søke kommunal- og statlig bostøtte, men samtidig ble det opplyst at man ikke måtte forvente at støtteordningene ville kompensere for økt husleie. Dette vil føre til en nedgang i inntekt til livsopphold på 42 prosent.

Antakeligvis må hun og hennes likepersoner gå til NAV og søke om sosialhjelp for å få endene til å møtes. Hun går altså fra å ha en økonomi hun sammen med oss foreldre kan styre selv, til å bli permanent avhengig av sosialhjelp for å klare seg. Dette er helt uverdig, og diskriminerende. En hel gruppe dømmes til å bli permanent avhengig av sosialhjelp kun fordi de har omfattende funksjonsnedsettelser og omfattes av kommunale omsorgstjenester.

Etter HVPU-reformen i 1991 er det kommunen – dvs. for oss bydelen – som har ansvar for å gi nødvendig omsorg for voksne med utviklingshemming så de skal kunne leve sine liv mest mulig selvstendig og på linje med andre borgere i byen og bydelen. Institusjonene skulle rives, mennesker med utviklingshemming skulle leve gode aktive liv ut i fra sine forutsetninger – sammen med oss andre.

Hvordan kan det å bli tvunget å bli permanent sosialhjelpsmottaker anses å gi samme muligheter til livsutfoldelse som vi andre har? De som rammes av dette  har ikke mulighet til å gå ut i et marked og velge seg et annet sted å bo for å få ned husleiekostnadene. For denne gruppen må leilighetene spesialtilpasses – og bydelen ønsker å samle dem i omsorgsboliger med personalbase for effektiv tjenesteyting. Hvorfor man da bruker en markedspris ,- for gjengs leie er kun en litt forsinket markedspris - uten å ta hensyn til hva dette vil bety for denne gruppen mennesker, begriper vi ikke.

Det er opplagt et misforhold mellom nivået på husleie som kommunen krever, og støtteordningene som utviklingshemmede mottar. Antakelig må det gjøres noe med støtteordningene. Markedstenkningen er det nok vanskeligere å gjøre noe med. En annen løsning ville være å ta gjengs leie, men kun opp til en maksimal grense tilsvarende husleietaket i statlig bostøtte, som for denne gruppen her i Oslo er på ca. 7800 kroner. Det er jo leien over dette som presser de utviklingshemmede over til NAV og sosialhjelp.

Vi håper dere kan sette i gang en prosess slik at Oslos kommunes krav til gjengs leie i kommunale boliger ikke fører til at mennesker presses ut i permanent formynderi som sosialhjelpsmottakere," skriver faren.

Jeg har fått mange henvendelser om dette. Vi kan ikke leve med en slik situasjon og jeg kommer nå til å ta opp saken i Rådhuset.

Kommentarer   

+1 #11 Jonatan Hansen 31-10-2018 12:32
Dette gjelder ikke bare funksjonshemmed e, men det faktum at mange av menneskene som får tildelt kommunal bolig har ulike sammensatte problemstilling er som gjør at de i utgangspunktet ikke selv klarer å ordne egen bolig. Det kan være både psykiske, somatiske og sosiale problemstilling er og det sier seg selv at dette er mennesker i sårbare livssituasjoner og med mulige vanskelige forutsetninger for å selv "kreve" det man har rett på. Veldig bra at du tar dette til Rådhuset! Frelsesarmeen heier på deg :-)
+1 #12 Lise Ferner 31-10-2018 21:03
Uttrykker min fulle sympati og håper kommunen og andre med beslutningsmynd ighet forstår at menneskeverdet må være en politisk rettesnor!! katedral bør kunne overgå børs.... hvis den politiske viljen er der!
+1 #13 Truls Thirud 04-11-2018 15:32
Takk for støttende kommentarer. Det er litt mye å bale med nå, så jeg klarer ikke helt følge opp alle gode innspill. Veldig godt poeng at dette ikke bare gjelder mennsker med utviklingshemmi ng, men også funksjonshemmed e og andre vanskeligstilte.

Som et tilleggspoeng: Jeg har blitt kontaktet av foreldre som må takke nei til tilbudte omsorgsboliger for deres voksne utviklingshemme de barn. De må fortsette som ulønnede omsorgsarbeider e for sine voksne barn, selv om det etter loven er kommunen som har ansvaret for dette etter fylte 18 år. Dette er enda en konsekvens av gjengs leie og bostøtteordning er som ikke er tilpasset gjengs leie.

Legg til kommentar