Sosialpolitikk

Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær

Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær

Jeg har nå sendt fram følgende spørsmål byrådet skal besvare overfor bystyret:

"Jeg har over tid mottatt mange henvendelser fra beboere i kommunale utleieboliger som ved en konsekvens av dramatiske husleieøkninger, omlegging til skattlegging av trygdeytelser – og dermed høyere bruttoinntekt og endring av bostøtteregelverk særlig på statlig side har fått svært stor endring av levekårene.

Mange forteller om at de har gått fra ca. en tredjedel av sine inntekter i bokostnader til en ny situasjon med to tredjedel i bokostnader.

Utviklingshemmede og 100 pst uføretrygdede er i en varig situasjon hvor de ikke har muligheter for å kompensere dette med inntektsgivende arbeid. Dermed blir disse skjøvet over til å bli varig avhengig av økonomisk sosialhjelp.

Jeg ber byråden klargjøre

1. hvilke endringer på statlig og kommunalt nivå som har skapt denne situasjonen

2. hvor mange er berørt av disse endringene

3. hvilke initiativ bør tas for raskt å korrigere for de særs uheldige utslag"

Vedlagt spørsmålet har jeg sendt med - i anonymisert form - flere av de henvendelser jeg har mottatt i den siste tida. Byrådets svar legger jeg naturligvis her når den tid kommer.

Kommentarer   

#1 Arvid Sivertsen 15-11-2018 10:00
Du kan også ta med at dette får ringvirkninger langt ut over beboerne som rammes. Husleia betales til kommunen sentralt, men når beboerne må ha sosialhjelp for å betale husleia må denne dekkes i bydelene. Dermed får man en overføring av penger fra bydelene til kommunen sentralt. Altså ingen styrking av økonomien i bydelene. Denne svekkede bydelsøkonomien går ut over kulturtiltak og annen ikke lovfestet aktivitet.
+2 #2 Johanna Engen 15-11-2018 10:02
Takk Ivar, å bli livsvarig avhengig av økonomisk sosialhjelp pga skyhøye husleier i kommunale boliger er uverdig.
+2 #3 Sissel Torsæter 15-11-2018 11:03
Så flott at du tar tak i dette. Det finnes ingen helhetlig politikk for denne gruppa i dag. Her må det gjøres noen lovendringer.Sl ik politikken fungerer i dag ser det ut til at Boligbygg og andre kommunale utleiere kun er opptatt av egen vinning, og har ingen begrensninger ifht å øke husleia. Denne reguleringen falt bort som en følge av at kommunale leiligheter skulle sidestilles med markedsverdien. Det ville ikke gå utover denne gruppa ble det hevdet den gang for de har rett på bostøtte. Men den økonomiske grensen for bostøtte endrer seg, og sist uførepensjon ble hevet ifbm med pensjonsreforme n ble det hevdet fra flere hold at økningen av uførepensjon bevisst ble hevet noen 100 lapper over den økonomiske grensen for å få bostøtte slik at staten sparte inn på bostøtte- ordningen. Her trengs det tiltak og lovendringer som kan gi den gruppa et rettsvern. Å innføre en husleiereguleri ng igjen kan kanskje være en ide, som ikke overstiger en 1/3 av uførepensjon. Da vil ikke denne gruppa bli avhengig av bostøtteordning en. Det vil også medvirke til at uføre som har en rest arbeidsevne kan jobbe (uten å måtte miste en bostøtte de ikke har).
+2 #4 Dolores Karlsen 15-11-2018 11:07
Takk til Ivar Johansen som tar tak i dette! Med hjertet på riktig plass.
Han har lenge ment at folkevalgte må være tilgjengelig - for FOLKET.
+2 #5 Kjersti Høyem 15-11-2018 11:27
Takk til Ivar Johansen som skjønner hvilken uverdig situasjon denne gruppen mennesker har havnet i!! Måtte det være mange flere av ditt kaliber!
#6 MayBrit Røhr-Staff 15-11-2018 18:35
Flott at dette blir tatt opp videre. Det er en skamplett i Oslo/ufyselig.
+1 #7 Wenche Strand Ferrer 15-11-2018 19:46
Dette er en eim fra fortiden hvor mennesker må stå med lua i hånda for å få noen slanter til å overleve på. Det er noen i systemet som ikke har forstått at 100% ufør er ikke i stand til å arbeide, og den hetsen som er i politikken og samfunnet mot «navere» er bare vond. Jeg er så naiv at jeg tror at de aller fleste om de fikk velge , nok ville jobbe og være friske....det er evig fattigdom å være « naver»
#8 Truls Thirud 15-11-2018 21:48
Flott at dette tas opp. Rent økonomisk viser det seg at etter uførereformen i 2015 ble det etablert en overgangsordnin g for statlig bostøtte. De som var "innafor" - dvs. mottok slik bostøtte i desember 2015, skulle få beregnet bostøtten på en slik måte at de fikk omtrent uendret bostøtte fra januar 2015. Dette redder økonomien for en del.

Men hva med de som ikke er "innafor" overgangsordnin gen. F.eks. de voksne med utviklingshemmi ng som etter 2015 har blitt tilbudt kommunal omsorgsbolig - og som i disse dager får beskjed om overgang til gjengs leie. Eller de som i dissee dager tilbys slik bolig, men må takke nei av økonoiske grunner. Slik at slitne foreldre fortsatt har voksne barn med utviklingshemmi ng boende hjemme.
#9 Siw Selstø 16-11-2018 14:36
Og mange falt nå ut av bostøtteordning en i juni fordi regjeringen har lent seg på skjermingsvedta ket og ikke har økt inntektsgrensen e etter at trygd ble regnet som lønn
#10 Finn Thorkildsen 16-12-2018 12:40
Alle eksemplene som nevnes handler om en kommunal bostøtteordning (BKB) som er fullstendig utdatert. Den har ikke blitt justert etter at den ble innført i år 2000. Det er mao ikke husleiene som er problemet, men en fullstendig mislykket kommunal bostøtteordning .

You have no rights to post comments