Sosialpolitikk

Bystyret vedtok evaluering av gjengs leie-prinsippet

Bystyret vedtok evaluering av gjengs leie-prinsippet

Et enstemmig bystyre har vedtatt at husleiefastsetting og gjengs-leie-prinsippet i kommunale utleieboliger skal evalueres, et tema jeg har tatt opp mange ganger her på bloggen. Sist i spørsmål til byrådet for en måned siden.

Bystyret vedtok onsdag:

"Gjengs leie har vært lagt til grunn som prinsipp for å fastsette husleie i kommunale boliger i Oslo siden tidlig 2000-tall. Prinsippet om gjengs leie alene sier ikke noe om hva kommunen gjør for å hjelpe folk i en vanskelig økonomisk i situasjon, men om hvilke virkemidler vi bruker.

Oslo kommune har valgt å bruke bostøtteordninger for å bistå de som trenger det. De som trenger kommunale boliger, er en svært uensartet gruppe. Noen har en langt vanskeligere økonomisk situasjon enn andre.Imidlertid har de statlige ordningene for bostøtte blitt redusert de siste årene. Også uførereformen har påvirket den økonomiske situasjonen til mange som bor i Oslos kommunale leiligheter.

Bystyret ber på denne bakgrunn byrådet om å legge frem en sak med en vurdering av dagens praksis for fastsetting av husleie for de kommunale boligene sett i lys av disse endringene. Gjengs leie som prinsipp for leiefastsettelse er del av det som evalueres i saken. Saken må inkludere vurdering av konsekvenser av endringer i statlig bostøtte og uføretrygdreformen og i hvor stor grad personrettede støtteordninger kompenserer for utviklingen av gjengs leie. Formålet med gjennomgangen er å kartlegge hvilke kommunale virkemidler som best fanger opp ulike beboergruppers behov.

En stor del av dagens leieinntekter går til å drifte, vedlikeholde og rehabilitere Oslos kommunale boliger. Reduseres disse inntektene, må det enten bevilges mer penger til Boligbygg over bykassen, eller så må ambisjonsnivået for vedlikehold og rehabilitering av de kommunale boligene reduseres. Saken må derfor også inkludere konsekvenser for drift, vedlikehold og rehabilitering av kommunale boliger ved eventuelle endringer i prinsippet om gjengs leie."

Initiativet fra Rødt munnet ut i et forslag fra Ap, MDG, SV og Rødt som ble vedtatt av et enstemmig bystyre.

Dette er et klokt vedtak.


Kommentarer   

0 #11 Finn Thorkildsen 16-12-2018 14:36
Alle eksemplene viser at det er den kommunale bostøtteordning en ( BKB), som ikke har vært endret siden den ble innført i år 2000 som er problemet, ikke husleienivået i seg selv. Det kan imidlertid sikkert forsvares at spesialtipassed e boliger kan få en slags kostnadsdekkend e husleie. Det er også mange misforståelser ute og går. Støtten blir fratrukket på husleien. Når støtten går ned må man betale desto mer. Det er mao ikke alltid husleia som går, opp men den kommunale bostøtten som går ned. Derfor er det først og fremst den det bør gjøres noe med.
0 #12 Kristin Benestad 16-12-2018 15:40
Karin Andersen: Hvorfor ville ikke AP støtte forslaget?
+1 #13 Karin Andersen 16-12-2018 15:42
Kristin Benestad: De hadde tekniske innvendinger og hadde ingen penger i eget budsjett til økning, men det er en dårlig unnskyldning for da har de ikke sett og prioritert dette. Vi bruker mindre i rene kroner på bostøtte nå enn i 2009. Det henger jo ikke på greip for vi er mange flere, boutgiftene har økt dramatisk og inntektene til lavinntektsgrup pene har stårr stille eller gått ned. Fattigdomssatsi ng.
0 #14 Inger Bjørnsvik Larsen 16-12-2018 15:44
Tekniske innvendinger. De driver regjeringspolit ikk som de satt i regjering og var ansvarlig. Ap gir dermed ingen god opposisjon. Derfor kan regjeringen nå herje fritt. Selv om de utsetter å nekter å lyde stortingets beslutninger.
Dette ansvaret de tar, uten å ha fått det, gjorde at jeg gikk ut av Ap og gikk til SV. Dere står i det minste på for hele sammenhengen og helheten.
+1 #15 Finn Thorkildsen 16-12-2018 17:43
Karin Andersen: Også SV får bestemme seg for hva de vil : Øke barnetrygden eller øke bostøtten. Det er i praksis ikke mulig å få gjennomslag for begge deler. Alternativet til å øke barnetrygden med 84 kr måneden kunne vært å øke bostøtten med 1000 kr måneden i snitt for de fattigste. Kostnaden ville omtrent vært den samme.
0 #16 Kirsten Rytter 17-12-2018 10:18
God ide å se på gjengs leie. Men dette må ses på i sammenheng med helheten i den kommunale boligpolitikken . Det er urettferdig at det bare er de med kommunale boliger som får kommunal bostøtte. Det er også en fattigdomsfelle at friske leietakere skal få bostøtte. Da bør vi heller gå inn for å øke den statlige bostøtten til alders og uførepensjonist er og øke rause stønadsordninge r til arbeid og yrkesutdanning til arbeidsledige kommunale beboere k9mbinert med leie til eie avtaler. Se Ivar Johansen Gode innspill i Dagsavisen i mars i år
+15 #17 Merethe Ehnmark 17-12-2018 12:03
Spesielt takk til Ivar J., Karin A., Reza Rezaé, Erling F., Marianne Borgen, Heikki H., samt Klassekampen (med flere), for Alltid å hatt tro på en ny fungerende boligpolitikk for alle og å utrettelig ha videreformidlet denne upopulære, vanskelige problematikken.
Godt jobbet! Det er betimelig at det viktige arbeidet med Husleieloven fra 1/1-2000 og Gjengsleie igangsettes nå! Bedre sent enn aldri...
Mye kunnskap og erfaring fra politikere, engasjerte frivillige og fagpersoner, kan kanskje komme til sin rett og bli tatt i betraktning, når ny evalueringen nå skal skje.
Undertegnede og vår Boliggruppe, som ble sammensatt som en egen faggruppe, som arbeidet direkte med bl.a. Regjering, Storting, KS, Rådhuset, fagforeninger o.a., har bred kunnskap og konkrete forslag til hvordan er fungerende leiemarked kan være. Et eksempel er de nye skattereglene for utleie av bl.a. sekundærbolig, sammenliknet med tidligere økonomiske fordeler kun for huseiere kontra leietakere. Både offentlig, kommunalt og privat.
Jeg tilbyr meg å (frivillig) være med å arbeide med husleiesetting, hvis rådhuset også vil det :)
Beste hilsen fra
Merethe Ehnmark
(Tidligere M. Hannestad og leder for Rivertzske Beboerforening)
0 #18 Finn Thorkildsen 18-12-2018 15:06
Enig med K.Rytter at det er urettferdig at bare kommunale leietakere skal få kommunal bostøtte, uansett om det er i form av kontantytelser eller lavere husleie. En av konsekvensene av at den kommunale bostøtteordning en(BKB) ikke har blitt justert etter at den ble innført for snart 19 år siden, er at den fungerer som en fattigdomsfelle for ellers friske mennesker. Kommunale leietakere trenger å lære hva det koster å bo i Norge. De bør ha et incitament til å skaffe seg både arbeid og bolig utenfor den kommunale boligmasse. Ordningen må derfor få en helt annen fordelingsprofi l enn i dag. Ellers er jeg enig i at den statlige bostøtten må styrkes, ikke minst for alderspensjonis ter og særlig må den kompensere for den mislykkede uføretrygdrefor men. Les gjerne mitt innlegg i Dagsavisen 8. september 2017. Søk opp «Reformen som gjorde uføre til sosialklienter»
0 #19 Truls Thirud 18-12-2018 19:21
Flott - og takk til alle som har jobbet for å belyse skjevhetene som har oppstått etter gjengs leie-prinsippet særlig kombinert med uføre-reformen av 2015. Ingen endringer er skjedd ennå, men dette er en start.

Bydelen synes fremdeles at gjengs leie er et bra prinsipp også for multifunksjonsh emmede - det gir jo likebehandling, ikke sant? Mye rart kan skjules bak det abstrakte fikenbladet kalt likebehandling. Er det likebehandling at funksjonshemmed e får delta i egne idrettsgrener i Paralympics? Neppe. Men det er vel ingen som mener at paralympics må avvikles av den grunn. Eller?
+1 #20 Odd-Egil Auran 10-03-2019 23:37
Jeg har vært i psykiatrien siden 2003, og bodd i kommunal psykiatribolig, (såkalt «samlokalisert bolig»), siden 2008. Jeg har alltid betalt gjengs leie/markedslei e. I begynnelsen gikk det greit, fordi jeg hadde penger etter leilighetssalg, og ingen gjeld. Nå har jeg mye gjeld og fått oppnevnt verge. Jeg lever på 1000kr i uka, og bruker tobakk, noe som gjør at jeg har 250-300kr i uka til mat. Siden min pensjon/trygd er for høy til å få kommunal og statlig bostøtte, må jeg leve med denne situasjonen i årevis. Skulle ønske de som var psykisk funksjonsnedsat te også ble omfattet av en ny ordning.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode