Sosialpolitikk

Byrådet om statlig bostøtte: 83 prosent har høyere boutgifter enn Husbanken tar hensyn til

Byrådet om statlig bostøtte: 83 prosent har høyere boutgifter enn Husbanken tar hensyn til

Jeg utfordret Byrådet på spørsmål om husleie, bostøtte og levekår for enkelte beboere i kommunale utleieboliger:

«Jeg har over tid mottatt mange henvendelser fra beboere i kommunale utleieboliger som ved en konsekvens av dramatiske husleieøkninger, omlegging til skattlegging av trygdeytelser – og dermed høyere bruttoinntekt og endring av bostøtteregelverk særlig på statlig side har fått svært stor endring av levekårene. Mange forteller om at de har gått fra ca. en tredjedel av sine inntekter i bokostnader til en ny situasjon med to tredjedel i bokostnader. Utviklingshemmede og 100 pst uføretrygdede er i en varig situasjon hvor de ikke har muligheter for å kompensere dette med inntektsgivende arbeid. Dermed blir disse skjøvet over til å bli varig avhengig av økonomisk sosialhjelp.

Jeg ber byråden klargjøre

1. hvilke endringer på statlig og kommunalt nivå som har skapt denne situasjonen?

2. hvor mange er berørt av disse endringene?

3. hvilke initiativ bør tas for raskt å korrigere for de særs uheldige utslag?»

I sitt svar til bystyret skriver Byrådet blant annet:

"I dag har 83 prosent av mottakerne i Oslo høyere boutgifter enn Husbanken tar hensyn til når de betaler ut statlig bostøtte. I 2010 var denne andelen på 52 prosent, og det viser at ordningen ikke har utviklet seg i takt med økende husleie og innbyggernes behov. At bostøtten ikke justeres i tråd med prisutviklingen, kommer i tillegg til endringene i regelverket for å få bostøtte: Inntektsgrensen for statlig bostøtte ble endret og beregnes nå ut fra søkernes inntekt siste måned, ikke ligningsinntekten for året før. Det er det mange som taper på. I tillegg ble inntektsgrensen er satt på et nivå som gjør at 100 prosent uføre og unge uføre får for mye trygd fra NAV til å få bostøtte.

Fra 2013 har antallet husstander som mottar statlig bostøtte vært fallende i Oslo og i landet for øvrig. Dette skyldes i stor grad manglende justering av satsene, noe som blant annet går frem av Prop. 1 2015-2016. Dette har spesielt medført at mottakere med varige trygdeytelser har falt ut av ordningen. For å kompensere har regjeringen f.o.m. juli 2017 innført årlig KPI-justering av satsene i bostøtten. Det er positivt, men det hjelper ikke på etterslepet av manglende justeringene de senere årene. Det er også et problem at ikke bostøttetakene justeres etter utviklingen i boligmarkedet innenfor kommunegruppene, her er det store forskjeller i utviklingene og pressområder som Oslo kommer dårligere ut."

Les hele notatet på linken nedenfor.

Kommentarer   

+2 #1 Finn Thorkildsen 07-04-2019 09:21
Typisk at det ikke står noe om den kommunale bostøtten som er forbeholdt leietakere i kommunalt disponerte boliger (BKB). Den har ikke blitt justert siden den ble innført for over 19 år siden. Det er først og fremst den manglende justeringen av denne ordningen folk har følt på kroppen, men dette forbigås i stillhet. Dette må SV og Ivar Johansen også stå til rette for. Det nytter ikke bare å skylde på den statlige bostøtteordning en.
#2 Ivar J 07-04-2019 09:31
Finn Thorkildsen: for å fortsette: «typisk» bare å lese kortversjon og overskrifter. Står mye om dette i byrådets notat.
#3 Finn Thorkildsen 07-04-2019 10:23
Den kommunale bostøtten er nevnt, men problematiseres ikke. Det er det kun den statlige ordningen som gjør6zucz
+5 #4 Nina M 09-04-2019 16:50
Jeg bor i kommunal bolig, hvor husleia er på over 50% av trygda mi. Jeg hadde bedre levekår i 2013, så nå virker ikke fremtiden lys i norge. Bør vel gjøre som politikkerne, å emigrere til Spania.
Fy søren ta de som fant opp dette nye skattesystemet :-(
Håper karma biter dem i ræva.
+2 #5 Anne 10-04-2019 09:29
Fordi jeg falt utafor bostøtteordning en når jeg ble ufør, måtte jeg flytte på hybel. 18 kvm uten tilgang til mesteparten av tinga mine, for dem måtte jeg sette på lager når jeg rømte fra husleie på 12.000,-og ikke orka å være sosialklienter. Dette skulle være en midlertidig løsning i påvente av startlån. Nå har jeg laveste satsen på ufør, og det er slett ikke sikkert jeg får startlån en gang, og om jeg får kjøpt en leilighet er heller ikke sikkert fordi jeg kan få for lavt lån. Startlån søknaden min behandles i skrivende stund, og jeg er nervvrak. Orker ikke å bo på 18 kvm mer, og jeg savner bøkene mine, platene mine, bildene mine og et kjøkken jeg kan lage ordentlig mat. Dette er på nedverdigende å bli henvist til en celle i godt voksen alder. Hadde jeg vært ung, men jeg er for gammel for dette. For en utrolig håplø situasjon vi er satt i av politikere, vi er også borgere og fortjener å bli behandla som det. Pokker! gammal situasjog mange
#6 Mona G 29-05-2019 12:48
Det er faktisk ikke pressområdet som Oslo som kommer dårlig ut her!! Det er de nærliggende kommunene,med tilnærmet like høye leiepriser/bout gifter som Oslo har! Inntektstaket er mye høyere i Oslo enn Asker,Hurum,Røy ken kommuner osv. men i disse kommunene har det de siste årene blitt ca.like dyrt å leie bolig! Her er det mest urettferdige etterslepet! Har du 1kr for mye i trygd,så får du ikke bostøtte-men i Oslo kan du ha 200kr mer i trygd,og få beholde bostøtte-samtid ig ha helt lik husleie!
#7 Mona G 29-05-2019 12:52
Leser om kommunal bostøtte i Oslo,er dette noe som tilbys kun i Oslo?

You have no rights to post comments