Sosialpolitikk

Statlig bostøtte: Storbyene holder ikke tritt

Statlig bostøtte: Storbyene holder ikke tritt

Boligprisene i Oslo er de høyeste i landet og har de siste årene økt mer enn i landet for øvrig, både for de som leier og de som eier. Dette gjør det vanskeligere for de med lavest inntekt å etablere og opprettholde gode boforhold i Oslo. Hus­bankens bostøtteordning er ment å justere for dette, men holder den tritt med boligutgiftene i et pressområde som Oslo? Dette viser nye tall fra Oslo-statistikken.

Antall månedlige mottakere av bostøtte fra Husbanken falt fra 18 366 i 2011 til 16 329 i 2018. Realutbetalingene av bostøtte fra Husbanken falt med 90 millioner fra 2011 til 2018, i samme periode steg bolig prisene kraftig.Årsaken til fallet i både mottakere og ut betalinger til husstander i Oslo skyldes i stor grad manglende justeringer i satsene til ordningen. Spesielt øvre boutgiftgrense har ikke hengt sammen med prisutviklingen, dette gjelder generelt for hele landet men spesielt for Oslo som har hatt den høyeste pris-veksten. Dette er også tilfellet etter 2017 hvor øvre boutgift ble kpi-justert. ­

Det blir færre og færre på varige ytelser, som alders- eller uførepensjon, som mottar bostøtte fra Husbanken i Oslo. Mottakerne av bostøtte i Oslo er i økende grad personer som ikke har noen tilknytning til folketrygden, men som enten har lav arbeidsinntekt og/eller er avhengig av sosialhjelp fra Oslo kommune.

Les artikkelen fra Oslo-statistikken på linken nedenfor.


Kommentarer   

+1 #1 Finn Thorkildsen 18-07-2019 19:46
Politikere fra både Ap, SV såvel som fra Høyre har forsømt seg når det gjelder bostøtte. Jeg spør som Harald Eia (lettere omskrevet) : «Ment sånn , eller blitt sånn»? Er redd for at det i stor grad bare har blitt sånn. Gjennom flere år i angjeldende periode har det stått til dels betydelige ubrukte midler igjen ved årets slutt. Har vel neppe vært ment sånn.
+1 #2 Espen 26-08-2019 16:34
Regjeringen Solberg har høyt på agendaen alvorlig psykisk syke, styrke det sosiale sikkerhetsnette t og gi bostøtte til de som trenger det mest. Jeg har en alvorlig og livsvarig psykisk sykdom OCD-lidelse og har kun levd på ung ufør stønad og bostøtte siste 15 årene. Jeg har ikke hatt noen form for inntekt enn ung ufør stønad siste 15 årene, aldri hatt netto formue, alltid bodd alene i min nøkterne borettslagsleil ighet jeg kjøpte i samråd med min kommune. Jeg falt derfor som ung ufør utilsiktet ut av overgangsordnin gen bostøtte av 2009 i 2018 kun på grunn av etterbetaling av G etter trygdeoppgjøret.
I overgangsordnin gen har mottatt 2000 kroner i måneden i bostøtte, men siden jeg falt ut en måned i 2018 mistet jeg som ly fra klar himmel plass i denne overgangsordnin gen.
Jeg har også overgangsordnin g fra 2014 og har derfor mottatt 435 kroner i bostøtte det siste året. Etter trygdeoppgjøret i 2019 har jeg mistet all bostøtte varig fordi ny ung ufør stønda er 30 kroner over øvre inntektsgrense til å motta bostøtte i overgangsordnin gen fra 2014.
Fro 5 år siden rehabiliterte mitt borettslag alle veggene og taket i blokkene vi bor i og bygde nye garasjer og da økte fellesutgiftene fra 2700kroner å måneden til 6300 i måneden.
Ingen skulle komme dårligere ut ny uførereform var et hovedprinsipp i uførereformen og utilsiktede konsekvenser skulle rettes. Økte boutgifter på
70000 kroner i året oppleves vondt og ikke til tro.

Legg til kommentar