Sosialpolitikk

Sosialhjelp til barnefamilier: Fylkesmannen med tilsyn hos bydel Stovner

Fylkesmannen for Oslo og Viken har varslet at de ønsker å foreta et tilsyn med bydel Stovners behandling av søknader fra barnefamilier om sosialhjelp.

Fylkesmannen skriver i sitt varsel om tilsyn:

"Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter sosialtjenesteloven kapittel 4 og § 16 første ledd, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 9.Temaet for tilsynet er behandling av søknader om økonomisk stønad, behandling etter vilkårsbrudd og behandling av klager fra personer med forsørgeransvar for barn. Med behandling av søknader menes i denne sammenheng kartlegging og vurdering for å beslutte om det er grunnlag for å innvilge økonomisk stønad og for utmåling av stønaden. Med behandling etter vilkårsbrudd menes varsel om konsekvens, vurdering av konsekvens og eventuell iverksettelse av konsekvens. Med behandling av klager menes informasjon om klagerett, bistand til å fremme klage og behandling av klagen herunder oversendelse til Fylkesmannen og bruk av avgjørelser i videre arbeid ved kontoret.

Ved gjennomføring av tilsynet skal det undersøkes om kommunen sikrer forsvarlig saksbehandling av søknader og klage fra personer med forsørgeransvar for barn. Det skal undersøkes om kommunen sikrer at søkerens situasjon kartlegges i tilstrekkelig grad, at det gjøres individuelle vurderinger og bruker gis anledning til å medvirke.

Med personer med forsørgeransvar for barn menes personer som har forsørgeransvar etter lov om barn og foreldre, og som har barna boende hos seg fast eller som har samvær med dem."

Tilsynet skal gjennomføres 26. til 29. oktober 2020 og oppsummeringsmøte den 2. november.

Det er betryggende både for innbyggerne selv og forvaltningen når Statens tilsynsmyndighet foretar en slik uavhengig gjennomgang. Og så får vi tro at Stovner på dette saksområdet ikke er annerledes enn bydeler flest, slik at resultatet også har overføringsverdi for øvrige bydeler.

Legg til kommentar