Sosialpolitikk

I en digitalisert sosialtjeneste

I en digitalisert sosialtjeneste

Ikke alle er i stand til å kommunisere digitalt med sosialforvaltningen.

Her en fortvilet far som skriver til sosialbyråden i Oslo:

"Spørsmålet mitt til deg gjelder sosialhjelp. Jeg kontaktet NAV i fjor for at han skulle få økonomisk sosialhjelp, og har møtt hjelpsomme og forståelsesfulle ansatte på NAV St. Hanshaugen. Det er jeg som saker om sosialhjelp for ham. De kjenner ham ikke men saksbehandleren hans har møtt ham en gang. De dekker husleie, strøm og livsopphold etter de vanlige satsene.

Jeg har søkt om dekning av internett for ham, det blir avslått med begrunnelse i regelverket deres; det skal dekkes av livsoppholdet. Det får han ikke til. 

Samtidig er det slik at det offentlige legger opp til digital kontakt i størst mulig grad, det gjelder også NAV. Det skal søkes digitalt, det kommuniseres digitalt, alle vedtak må man lese digitalt. Oslo er blitt en digital by. Det fungerer ikke for min sønn slik hans situasjon er. 

Jeg mener at det må kunne gå an å gjøre en individuell vurdering basert på helsetilstanden hans. Den kan dokumenteres fra sykehus, fra bydel og fra tidligere fastlege. Hun sluttet i jobben i august 2019, og den nye fastlegen har han ingen kontakt med. Han kunne sette seg på venteliste der den forrige fastlegen nå jobber, men det må også skje digitalt. Jeg får ikke gjort det for ham da jeg ikke har tilgang til hans Altinn og andre offentlige nettsider. Og han må ha internett for å få gjort det selv.

Kan jeg spørre hva du tenker om dette?"

Dette er jo en litt Catch22-situasjon. Jeg tror svaret er: Forvaltningen har en plikt til å veilede og bistå den hjelpetrengende. Men, hva er andres erfaringer? Vi bør i større grad få fokus på digitalt utenforskap!

Kommentarer   

#1 Lise Christoffersen 02-11-2020 09:12
Jeg stilte for en tid tilbake spørsmål til daværende finansminister Siv Jensen om ikke-digitale personers kontakt med skatteetaten. i en del av svaret skriver hun: "Skatteetaten kan kontaktes via en rekke kanaler, for eksempel e-post, telefon eller personlig oppmøte. Uavhengig av hvilken måte henvendelsen fremmes på, skal den som mottar henvendelsen sørge for at den blir registrert i saksbehandlings systemet så raskt som mulig for videre behandling." Det samme må gjelde Nav.
#2 Nikola Hoff Almenning 02-11-2020 12:31
Miin erfaring er at NAV insisterer på digital kontakt på verktøy som ikke fungerer, noe som ikke akkurat er sunt for en som er psyk og noier over at noe blir galt, enten pga teknologien eller egen inkompetanse. Jeg ønsker meg et tilbud hvor det er reell valgfrihet på om man vil benytte seg av de digitale løsningene eller ei; slik oppleves det ikke i dag.
#3 Geir Jøsendal 02-11-2020 13:05
Der er ikke helt riktig at slike fenomen utelukkende rammer svake grupper. Det er faktisk så ille at det kan ramme nesten alle. Men selvsagt er det verst for svake grupper. Både gradsforskjelle ne og frekvensen er mye verre for de sårbare og utsatte.
-1 #4 Marit Jonlang 02-11-2020 15:13
Glemmer aldri: Har sett gamle, skjelvende, språkløse personer komme frem til Nav-skranken bare for å bli henvist til lokalets PC. Og der var det IKKE hjelpere!
#5 Terese Bjerke 02-11-2020 16:02
Uten tvil: en av de viktigste oppgavene vi som jobber med tjenesteutvikli ng gjør, er å sørge for at vi bruker teknologi til å inkludere flere og redusere/foreby gge økte forskjeller. Dessverre glemmer vi ofte dette, fordi vi gjerne vil ha alle inn i det standardiserte løpet. Et løp som egentlig kun passer de fleste, men ikke nødvendigvis de få og mest sårbare.

Jeg kan love deg at noen av oss jobber aktivt med å skape større bevissthet om dette. Jeg jobber med:

1) bedre tjenester som frigjør tid for/til 1. og 2.linja (vi må lage bedre løsninger)
2) prioriter de få i tjeneste/regelv erksutviklingen - vi får med de mange på lasset uansett
3) prioriteringer må være vurdert basert på økonomiske resultater, ja, men vi må også tørre å prioritere mer basert på verdiene som er viktige for oss i samfunnet. Vi må bruke teknologi riktigere.

Beklager, enn så lenge, men det blir bedre...
#6 Astri Haaheim 02-11-2020 17:19
Jeg jobber selv med øk.sos.hjelp . Ikke alle klarer å søke digitalt av ulike årsaker. Å da kan de søke skriftelig i brev form eller søknadsskjema. Det kan og søkes muntlig /tlf og levere nødvendig dok i etterkant . En bruker kan også kontakte sitt nav kontor å få en avtale hvor vedkommende kan få bistand til utfylling av meldekort og annet Der finnes og ett annet tiltak og stønad som Kvalfiserings-p rogrammet Var nylig på webseminar med fyljesmannen Underforbruk av KVP . Og kriteriene for å få innvilget KVP trenger ikke være sykdom, skade eller lyte. " KVP skal være "Det rause program " Har ofte lurt på hva som er grunnen for at ikke flere personer blir søkt inn eller søker om å bli
deltaker i KVP ? I følge fylkesmannen skulle ikke inngangsbillett en være den samme som AAP .
#7 Unni Fonneland 02-11-2020 17:44
Der gjelder ikke bare NAV, og ikke bare folk med spesielle behov. Den brutale digitaliseringe n er ødeleggende for mange. Og det offentlige gir blaffen i de vanskelighetene sværtmange opplever. Det tas overhode ikke ansvar for folk som sliter med å leve hele sitt liv gjennom apper og nettsider. Det er en skam! Og det er angstsskapende og isolerende for mange. Det hadde vært ønskelig at offentlig sektor begynte å bry seg med dette, men jeg tror ikke det kommer til å skje.
#8 Berit Johanne Kapelrud 02-11-2020 19:18
Jeg har arbeidet i Nav. Vi ble på et tidspunkt nødt til å ha samtaler med brukere via video. Erfaringen ble at det er vanskelig å etablere en tilfredsstillen de kontakt og forståelse oss imellom når vi ikke møttes ansikt. Mot ansikt i samme rom.
#9 Nikola Hoff Almenning 02-11-2020 19:30
Astri Haaheim. Har vært vitne til at nav nektet en bruker å bistå med hjelp på nav-kontoret med utfylling av digitale søknader, og dette hendte for to måneder siden eller mindre. Sorry, men det du sier stemmer kanskje på papiret, men det er ikke sånn det funker i praksis. Nav-ansatte er faktisk ganske vanskelige å overtale til slikt innimellom. Enda godt jeg var med som moralsk støtte, for jeg insisterte, og til slutt gikk vedkommende med på det med stor motvilje. Måtte dobbeltsjekke alt vedkommende fylte inn også, for det var langt fra at alt stemte på første forsøk.
#10 Inger Kjærstad 02-11-2020 21:21
Astri Haaheim Jeg har forsøkt å komme inn i KVP, men der er nok nåløyet mindre enn synlig. Det står fint «Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsp rogram være et godt tilbud.»
For å i det hele tatt bli vurdert må man ha klart seg uten offentlig støtte over lengre tid, i tillegg er det et halvt års ventetid.

Da bør man ha sparegrisen full av penger å leve for i et halvt års tid. Og hvem som søker KVP har vel det? NAV i et nøtteskall.

Selv ble jeg sykmeldt i nov 2019 pga borreliose, jeg er/var arbeidssøker på det tidspunket - ergo er NAV min arbeidsgiver.
Jeg har ikke blitt kontaktet hverken ved uke 4 eller 16 til dialogmøter, ikke vært på noen fysiske møter overhodet siden før jul i fjor til tross for at jeg har bedt om det flere ganger.
Jeg er på NAV-veileder nr 4 (hvor blir de av alle sammen), jeg er blitt fortalt jeg er påmeldt tiltak hvor det viser seg at det ikke er blitt gjort. Og sånn går nu dagan ...
Historiene om NAV er dessverre sanne, og det gjelder veldig mange.
-2 #11 Margrete Homlong Øyehaug 02-11-2020 22:46
Førstehjelp såfremt sonen din samtykker: sørg for å få representasjons fullmakt i høve til alle aktuelle offentlege instansar - då vert du rekna som partsreoresenta nt. Du bør i tillegg få sonen din til å bestille ekstra kodebrikke så du kan komme deg inn på DittNav, Altinn osv. Då kan du starte på ryddejobben. Det er ofte heilt nødvendig å ha en oppegåande partsrepresenta nt i ryggen for å få hjelpesystema til å ta ansvar når bruker ikkje mestrer det dei krev av ferdigheiter og kompetanse. Dessverre.
#12 Elin Kristiansen 03-11-2020 07:36
Min multifunksjonsh emmede datter får ikke digital ID, og dermed får vi ikke saksbehandlet med NAV på sikkerhetsnivå 2. Hvis det er noe som burde vært mulig å gjøre digitalt var det det. Jeg får ikke lov til å kommunisere for henne fra min ID. Det er jo ikke direkte produktivt at foreldre eller andre som har et ekstraordinært omsorgsansvar skal stille seg i telefonkø på et NAV som ikke vil være analog.
#13 Eirin Lund Valla 03-11-2020 13:24
Det er helt forferdelig at man prakke på alt som er digitalt. Sliter kognitivt selv, og det å lese og forstå et papirbrev er vanskelig nok. Å logge seg på hist og her og å finne fram kan jo ta luven av hvem som helst. Er mye lettere å miste oversikten nå en før da brevene dumpet ned i postkassen.
#14 Ine Sandmoen 03-11-2020 20:36
Anbefaler dere å ringe Nav, få kontakt med hans Nav veileder. Det går også an å printe ut et fullmaktskjema der du som far kan ta kontakt med NAV på din sønn sine vegne for en gitt periode. Nav veileder kan kalle inn til et dialogmøte som kan utføres på Teams digitalt i forhold til Corona smittevern. Da kan alle parter få snakket sammen. Det eneste man trenger er en mailkonto og en PC. Nav veileder kan også ta kontakt med lege og behandlere og få dokumentasjon, ekspertuttalels er, epikriser. Slik at man kan legge opp en aktivitetsplan som sikrer at sønnen kan få den oppfølgingen i Nav han har krav på.
#15 Lise Christoffersen 04-11-2020 08:48
Se hva regjeringen selv skriver i budsjettforslag et for 2021 (side 135 i budsjettforslag et fra Arbeids- og sosialdeparteme ntet) og slå i bordet med det!: "For brukere som har behov for å oppsøke NAV-kontoret, for eksempel ved individuelle vurderinger om stønad til livsopphold, vil det være hensiktsmessig med en timeavtale slik at både bruker og veileder kan være forberedt og ha mulighet til å sette av tilstrekkelig tid. NAV-kontoret er også åpent for personer uten timeavtale og skal sørge for nødvendig bistand til brukere som ikke er på digitale plattformer, har lese- og skrivevansker, språkproblemer eller som av andre årsaker har vanskelig for å bruke selvbetjening og telefoni. NAV-kontoret er tilgjengelig for dem som trenger hjelp i en nødssituasjon."
#16 Beate 04-11-2020 18:47
Inger Kjærstad:
Angående KVP:
Det er flere inngangsvilkår som må oppfylles, men når det gjelder det med inntekt: i setningen du viser til står det også "eller stå i fare for å komme i en slik situasjon". Det betyr at det ikke er krav om at man må ha mottatt sosialhjelp.
#17 Aina Larsen 09-11-2020 18:48
Også gamle som ikke er digitale faller og har falt langt utenfor . Vi har ikke et samfunn for alle men de få..
#18 Liv Wenger 10-11-2020 21:46
Min 91 år gamle far bor på pleiehjem. Han har aldri hatt elektronisk ID og på pleiehjemmet har han ikke engang tilgang til internett. Hadde han hatt det, kunne vi kanskje ha opprettet en konto i nettbank for ham og på den måten fått kontakt med det offentlige.

Etter fullmakt har jeg adgang til bankkontoen hans for å betale regninger eller (om jeg hadde ønsket) å tømme kontoen hans. Men jeg kan ikke melde adresseendring eller få erstattet et tapt bankkort. Begge bankfilialene vi hadde her i kommunen er lagt ned og nå er også minibankene fjernet, så å få tatt ut kontanter til ham er temmelig håpløst. Uten kort kan han ikke engang kjøpe seg en cola på automaten på pleiehjemmet, der han nå har vært isolert i snart 8 måneder.

Jeg har forsøkt å melde adresseendring for ham. Det er straffbart å ikke melde adresseendring i tide, men det tilbys ingen løsning for å gjøre dette uten elektonisk ID. Jeg fikk til slutt tilsendt et skjema for manuell utfylling (uten returadresse!) og fikk sendt dette rekommandert til Skatteetaten. Etter 6 uker er informasjonen ennå ikke registrert. Jeg mistenker at skjemaet kan være sendt feil, være mangelfullt utfylt eller av annen grunn blitt underkjent, men noen melding om det har vi ikke fått.

Det er en veldig stressende situasjon, for ALLE henter adresser fra Folkeregisteret nå. Tilogmed etterfakturerin g for opphold på pleiehjemmet ble sendt til hans gamle adresse! Man skulle jo tro at kommunen visste hvor han bor, når det er dette fakturaen gjelder… Om Folkeregisteret har sendt brev om mangelfull utfylling av skjemaet, om banken har sendt fullmakten i retur eller andre viktige papirer kommer, så havner det i postkassa på den gamle adressen og da er det helt tilfeldig om vi mottar det eller ikke.

Ingen er tjent med dette og det skaper enorme problemer for enkeltmennesker . Det må da være i samfunnets interesse at det er mulig for alle innbyggerne å gi og motta nødvendig informasjon fra det offentlige?

Det er først og fremst utrolig respektløst, - men det er verre enn som så: Banken forteller meg hver gang jeg kontakter dem at jeg må søke om å bli fars verge! Det finnes ikke noe medisinsk grunnlag for et så inngripende tiltak. Advokaten vår bekrefter dette etter å ha snakket med ham flere ganger. Umyndiggjøring og vergemål er tiltak for folk med sinnsykdom, demens, rusproblemer, osv. og som derfor ikke kan ivareta sine interesser. De blir fratatt sin rettslige handleevne og dette er en veldig alvorlig sak.

Faren min er klar og godt orientert, men han har hatt problemer med hjertet en periode, så vi har ikke engang fått fornyet passet hans. Det er en ganske lang biltur og jeg synes det virker risikabelt å utsette ham for det. Og tilogmed når det gjelder fornying av pass er det et krav at man bestiller time PÅ NETT før man møter opp!

Det er en skandale. Vi kan da ikke ha det slik? Dette rammer jo mange hundre tusen mennesker her i landet, folk som blir fratatt grunnleggende rettigheter. Mange av de eldre har jo ikke engang nære pårørende som kan ta hånd om disse tingene…

You have no rights to post comments