Sosialpolitikk

Leierboerforeningen: Oslo kommune ennå ikke i mål med gjengs leie

Leierboerforeningen: Oslo kommune ennå ikke i mål med gjengs leie

Jeg lytter alltid med interesse når Leierboerforeningen uttaler seg, som nå i forbindelse med Oslo kommune og gjengs leie. Leierboerforeningen skriver blant annet:

"Oslo kommune har lagt fram en ny modell for husleiefastsettelse i kommunale boliger. Vi har gått gjennom utredningen som ligger til grunn for modellen, og vi er ikke helt fornøyde. Det er åpenbart at kommunen må fortsette sine undersøkelser av den kommunale boligsektoren, og både takstmannsordningen og vedlikeholdsetterslepet bør under lupen.

Modellen som byrådet har lagt fram, har gjengs leie som utgangspunkt. Det presiseres likevel at ingen skal betale gjengs leie. Byrådet foreslår to kommunale bostøtteordninger som skal redusere leiene:

- Oslobostøtta, som skal komme alle leieboerne til gode. Byrådet foreslår at denne støtta medfører 8 % reduksjon i husleia flatt for alle

- En ny behovsprøvd kommunal bostøtte uten boutgiftstak, kalt KBS. Denne bostøtta har ingen inntektsgrense, og den beregnes ut fra netto husleie etter at Oslobostøtta er trukket fra. Den ligner på den statlige bostøtta, men den er uten det såkalte bostøttetaket.  

Leieboerforeningen har stor respekt for arbeidet Oslo kommune har gjort for å bedre bomiljøet og botryggheten i de kommunale boligene de siste årene. Et stort og viktig arbeid for å styrke medvirkningen, ruste opp boligene og bedre bomiljøet har blitt satt i verk. Selv om det er lang vei til mål, er arbeidet godt i gang, og det er ingenting som tyder på at den boligsosiale satsningen blir svekket de kommende årene.  

Likevel er det en viktig faktor som må på plass. Beboerne betaler fremdeles husleier som låser dem i fattigdom. Det er mulig byrådets nye modell vil endre på dette, men det er fremdeles elementer i den foreslåtte modellen som ikke gir gode nok svar på hvordan vedlikeholdsetterslepet skal reduseres, og dessuten gir utredningen etter vår mening et feil bilde av dagens forvaltning, og dagens bomiljø.    Oslo kommune har gjort mye bra i det boligsosiale feltet de siste årene, men denne utredningen viser at det fremdeles er et stykke til mål," skriver Leierboerforeningen blant annet.  

Les mer på linken. Hva mener beboer og fagfolk om dette?

Kommentarer   

+1 #1 Finn Thorkildsen 30-11-2020 11:34
Oslo kommunes utredning er et solid stykke arbeid. Jeg synes de problematiserer fornuftig, og argumenter godt for de forslagene som lanseres. Det er særlig forslagene om nye bostøtteordning er jeg har merket meg. Forslagene er meget gode etter min mening. KBS har vesentlige likhetstrekk med den statlige bostøtteordning en, men uten boutgiftstak. Så får man bare fortsette arbeidet med å forbedre den statlige ordningen også. I Oslostøtta på 8% er det antakelig lagt inn et forhandlingskor t. Det er fornuftig at man opprettholder gjengs leie som prinsipp, og det argumenteres det godt for, synes jeg. Eksempel : Enslig søker, inntekt kr 17 000 p.m., gjengs leie kr 12000 p.m. Etter samlet bostøtte betaler vedkommende kr 5 865 p.m. , dvs. 48,9% av gjengs leie. Med 20% Oslostøtte, som LbF foreslår betales det 45, 7% av gjengs leie. Med andre ord : Effekten av å øke prosentsatsen i Oslostøtta er temmelig moderat. Selvfølgelig bør man lytte til Leieboerforenin gen, men det er og blir en interesseorgani sasjon, som skal ivareta medlemmenes interesser. Jobben deres er å aldri være fornøyd. Og medlemmene i de kommunale boligene vil selvfølgelig ha lavest mulig husleier. Det får de med de foreslåtte bostøtteordning ene.
#2 Kjerstin-Marie Stensby Fredlun 30-11-2020 14:09
Hei!
Hvis man får kommunal bolig på grunn av vedvarende lavinntekt frem til flyttetidspunkt et, og det kun er lav inntekt som begrunner flyttingen, hvorfor kan dette begrunne flytting til kommunal bolig i tilfelle hvor flyttingen ikke utgjør noen rimeligere husleie overhodet?
#3 Rolf Solvang 30-11-2020 17:11
Prinsippet om gjengs leie må skrotes, fordi det i prinsippet er kommunens gjengse leie som driver opp husleienivået i et område og fordi dette nivået ikke er et markedsnivå, men et kunstig høyt prisnivå som oppstår på grunn av at kommunen innfører prinsippet om gjengs leie. På denne måten kan kommunen øke sine inntekter fra det såkalte sosiale boligmarkedet og satse på at Staten stepper inn og gir statlig bostøtte til de som ikke har inntekter nok til å beholde sin kommunale sosialbolig.
Dette betyr at det ikke er bare de som er fattige nok til å få kommunal leilighet som lider av gjengs leie, men også alle andre i området og spesielt de som sliter med å komme inn på boligmarkedet eller de som sliter med å beholde boligen sin.
Løsningen på problemet er å få ned boligutgiftene for alle i ordinære boliger og leiligheter, og det kan gjøres ved å gjeninnføre boligleieprisre guleringen, øke antall sosialboliger og doble innsatsen til sosial boligbygging. Ved å bidra til dette kan Oslo Kommune på sikt få ned boligutgiftene sine og flertallet av innbyggerne kan få lette på presset fra uoverkommelige boutgifter. Boligprisene og leieprisene i Oslo ekskluderer mange fra byen og fører med seg mye skjult fattigdom for de mange som sitter igjen med et livsopphold langt under fattigdomsgrens a når husleie er betalt.
#4 Odd-Egil Auran 02-12-2020 03:21
Håper den nye løsningen ikke er verre enn den vi har etter at Alna bydel også senket kvadratmeterpri sen i sine omsorgsboliger. Lurer på hvordan den foreslåtte løsningen blir for trygdede i samlokaliserte boliger og som har maksimal trygd, men gjeld…

You have no rights to post comments