Sosialpolitikk

Svak økning i økonomisk sosialhjelp

Svak økning i økonomisk sosialhjelp

"Til tross for at koronapandemien i 2020 førte til økonomisk nedstengning og periodevis høy arbeidsledighet, på det meste oppe i 14 prosent av arbeidsstyrken i Oslo, ble det ingen markant økning i verken samlet utbetalt sosialhjelp eller antallet sosialhjelpsmottakere i Oslo. Til sammen økte antallet sosialhjelpsmottakere i løpet av kalenderåret 2020 med kun 2,5 prosent for Oslo sett under ett, mens det gjennomsnittlige antallet mottakere per måned økte med 2 prosent. Økningen i antall mottakere var større blant unge under 30 år enn blant de som er eldre. Netto utbetalt økonomisk sosialhjelp økte på sin side med 1,7 prosent sammenlignet med 2019."

Sitatet er fra Velferdsetatens presentasjon av sin årsrapport for 2020.

Jeg er bekymret for tallene, for det kan jo bety at sosialtjenesten ikke når fram til de nyfattige. Hvordan ser fagfolk på dette? Hva opplever brukerne?

Årsrapporten inneholder nyttig informasjon om utviklingen i økonomisk sosialhjelp, bostøtteordninger, introduksjonsprogrammet og kvalifiseringsprogrammet.